Десетгодишнина на учебника по медиен език и стил

Празнуваме 10-годишен юбилей

на учебника „Медиен език и стил: теория и съвременни практики”, УИ „Св. Климент Охридски“, 2014 г.

Ива Иванова
Независим изследовател
ORCID ID: 000-0003-2400-9416
имейл: idobromiro@uni-sofia.bg

През 2024 г. се навършват десет години от издаването на учебника „Медиен език и стил: теория и съвременни практики” с автор проф. д.н. Андреана Ефтимова, дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Появата му е продиктувана от нуждата да се адаптират и систематизират теоретичните концепции на редица езиковедски дисциплини за целите на обучението по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване. Изданието представя съвременен лингвостилистичен преглед на огромното разнообразие от езикови употреби в медийната сфера с акцент върху връзката между обществената езикова практика и медийния дискурс.

В теоретичния модул на учебника се съдържа в синтезиран, практически приложим вид информация за всички езикови формации на съвременния български език. Подробно са представени фонетичните, граматическите, лексикалните средства в българския език, както и кодифицираните правописни, правоговорни и пунктуационни норми на книжовната езикова формация така, че да бъдат от максимална полза за бъдещите специалисти по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване. Поставя се акцент върху стилистичните функции на различните езикови нива като инструмент за създаване на конотативни внушения. Вторият модул, включващ практически задачи по медиен език и стил, илюстрира стилистичната пъстрота на медийните текстове и дава конкретни ориентири за създаването на атрактивно и високо ефективно медийно съдържание.

Съчетанието от теоретични компоненти, адаптирани към нуждите на обучаващите се по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздванане, с конкретни насоки за практическо приложение на получените теоретични знания, прави изданието уникално по рода си. Учебникът е допечатван многократно. Той е успешно продължение на поставеното от проф. д-р Стефан Брезински начало – създаването на учебни помагала по журналистическа стилистика специално за учебните програми на Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет.

Най-малката читателка на учебника – Елия, на 3 месеца

Мнения за учебника на възпитаници на ФЖМК:

Денис Медаров, бакалавърска програма „Журналистика“

Това е най-използваният и най-препрочитан учебник в моята библиотека. Завърших бакалавър „Журналистика“ преди 5 години, но продължавам да си припомням правила по правопис, пунктуация и граматика от „Медиен език и стил“.

 Въпреки че професионалното ми занимание в момента няма нищо общо с журналистиката или писането на текстове на български, учебникът на проф. Ефтимова намери приложение и на работното ми място, благодарение на чудесните примерни упражнения и наличието на обяснения на правила, които трудно могат да се открият в интернет. 

 Да имаш високи познания по български език в България става все по-рядко срещано (за съжаление) и този учебник ни дава точно тази привилегия.

Вероника Галева, докторант в докторската специалност „Медии и комуникации – Медиен език и стил“

„Медиен език и стил“ според мен не може да бъде определен само като учебник, но и като наръчник, който може да бъде от помощ в ежедневната употреба на езика. Благодарение на него успях да се подготвя за докторантския изпит във ФЖМК, след което го използвах за разработването на няколко теми по време на докторантската програма. Не на последно място ми беше от полза при подготовката за изпит в НБУ по езикова култура. Така че бих могла да кажа, че „Медиен език и стил“ за мен е своеобразен „пътеводител“ в езика ни.

Габриела Петкова, студентка от специалност „Журналистика“:
Никога не бих описала учебника на проф.д.н. Андреана Ефтимова ,,Медиен език и стил: теория и съвременни практики” като просто книга. Разкривайки красотата, но в същото време и трудността на българския език, тази съкровищница е задължително четиво за всеки, който иска да опознае културата и езика ни. Този учебник е патриотизъм в съвременна форма.

Габриела Зафирова, студентка от специалността „Журналистика“:
,,Медиен език и стил: теория и съвременни практики“ – един учебник, който не само ми помогна в академичната среда, но и ми показа една нова страна на българския език, която до сега не бях откривала. Със своите обяснения и коментари книгата дава широки познания както за езика, така и за историята, обрисувайки еволюцията на медиите като стил и печата с неговите функции.

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ФОРМАТ ЗА ЦИТИРАНЕ
Иванова, Ива.  Празнуваме десетгодишен юбилей на учебника „Медиен език и стил: теория и съвременни практики”, УИ „Св. Климент Охридски“, 2014 г.. – В: Медии и език. Електронно списание за научни изследвания по медиен език [онлайн]. 25 март 2024, № 15 [Нови и най-нови езици: трансмедийни проекции]. ISSN 2535-0587. <https://medialinguistics.com/2024/03/25/10-year-anniversary/>

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
Броят на тема: „Нови и най-нови езици: Трансмедийни проекции“ се осъществява с подкрепата на проект (Договор: KП-06-НП5/46 от 07.12.2023.), одобрен в конкурсната сесия „Българска научна периодика – 2024 г.“ при Фонд „Научни изследвания“ за издаване на рецензираното научно издание „Медии и език“.

Публикувано в Събития