ПУБЛИКАЦИОННА ПОЛИТИКА

В списанието се приемат оригинални статии и студии, материали, които представляват дискусионни гледни точки и кратки научни съобщения (в рубриките „Анализи“, „Медиен мониторинг“, „Дискусии“), рецензии за книги, хроники за научни форуми и новини за предстоящи или скоро отминали събития, свързани с научни и образователни инициативи в областта на медиите и публичната комуникация (в рубриката „Отзиви“ и „Събития“), както и корпус от транскрибирани медийни и рекламни текстове от електронни медии (в рубриката „Медиен корпус“) в помощ на изследователите.

ИЗПРАЩАНЕ НА ТЕКСТ ОТ АВТОРИТЕ

Авторите изпращат текстовете си чрез приставката за електронно подаване на ръкописи, налична в главното меню на списанието. Насоки как се работи с приставката, може да свалите, след като влезете в нея чрез активния бутон в синьо.

Ръкописите следва да бъдат оформени съгласно предоставения модел.

 

Изтегляне на модела за ръкописи

 

При изпращане на ръкопис авторът се включва в публичния обмен на списанието (не е необходимо попълване на договор). С изпращането на статия авторът потвърждава, че е запознат с вида на списанието (отворен достъп) и се съгласява да предостави статията за отворен достъп в интернет и в наукометричните бази данни.

Авторите носят отговорност да достоверността на опубличностените резултати, както и за изказани лични мнения, оценки и становища.

Необходимо е, след като изпратят ръкописа си, авторите да следят съобщенията от електронната система или от дежурния редактор и да отговарят своевременно на възникнали въпроси или да отстраняват проблеми, за които им се сигнализира.

Редакционната колегия на сборника си запазва правото да не приеме несъобразени с техническите и тематични изисквания на научното издание текстове.

БЕЗ ТАКСИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ И ОБРАБОТКА НА СТАТИИ

Списанието не изисква от авторите такси за публикуване, нито им начислява такса за обработка на статии.

ПОЛИТИКА ЗА ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА

Всички статии и студии в рубриките „Анализи“, „Медиен мониторинг“ и „Дискусии“ се подлагат на двойно сляпо рецензиране от специалисти по съответната проблематика. Редакционният съвет внимателно подбира рецензентите, за да избегне всякакъв конфликт на интереси по отношение на изследването, авторите и/или източниците на финансиране на изследването. Поне един от рецензентите не трябва да е от институцията на авторите. Рецензентите не трябва да имат скорошни съвместни публикации с някого от авторите. Ако някое от тези обстоятелства е налице, рецензентите трябва незабавно да ги съобщят на редактора. Ако някой от рецензентите се чувства неквалифициран да оценява изследването или смята, че не може да се съобрази с крайния срок за предаване на рецензията, трябва да уведоми редактора в двудневен срок. Ако рецензентите имат съмнение за плагиатство или знаят, че същият текст под друго заглавие е публикуван в друго издание, трябва да уведомят редакторите на списанието.

Преди да започнат рецензентския процес, рецензентите трябва да се запознаят със структурата и съдържанието на списанието, с инструкциите съм авторите. Това ще им помогне при оценката на текстовете.

Всеки изпратен ръкопис се оценява по следните критерии:

Значимост и новост на научния проблем

  • Оригиналност/ новаторство на тезата и на представените аргументи;
  • Оригиналност/новост на представените данни.

Познаване на чужди интерпретации на проблема и на литературата по темата

  • Коректност и актуалност на източниците в библиографското цитиране и описание.

Обща структура на статията. Яснота и точност на изложението

  • Логика на структурата и последователност на изложението;
  • Обоснованост на резултатите, изводите и заключенията;
  • Точност и яснота на изказа;
  • Наличие на адекватни резюмета на български и на английски език (според изискванията на списанието).

Препоръки към автора

  • Препоръки по съществото на темата и приносите на статията (ако има);
  • Евентуални препоръки за допълнителна библиография (ако има);
  • Допълнителни забележки (ако има).

Окончателно мнение относно публикуването на статията

Моделът на рецензентската карта може да се  изтегли от тук:

Изтегляне на рецензентската карта

Целта на двойното сляпо рецензиране е да подпомогне редактора и редакционния съвет при вземането на решения, свързани с отпечатването на текста. Списанието не предвижда финансово възнаграждение на рецензентите.

Ръкописът се изпраща на поне двама рецензенти, след като е анонимизиран от самия автор още при електронното подаване, т.е. отстранени са всякакви данни за автора/авторите. На рецензентите се изпраща автоматично и моделът на рецензентската карта. Периодът, в който рецензентът трябва да върне рецензентската си карта, е 2 седмици, но поради форсмажорни обстоятелства може да бъде намален или увеличен.

Всички ръкописи, получени за преглед, трябва да се третират като поверителни документи. Рецензентите на даден ръкопис действат независимо и не знаят самоличността на другия рецензент.

След получаването на попълнените рецензентски карти на имейла на списанието редакторите отстраняват имената на рецензентите и отправят препоръките към автора/авторите на ръкописа, за да се запознае/ят с рецензентската оценка. При нужда от допълнителна редакция се дава срок от 1 седмица на автора, за да отстрани забелязаните от рецензентите пропуски и отново да депозира текста си чрез електронната приставка за подаване на ръкописи или директно на имейла на списанието. Ако рецензентът е изразил желание, преработеният текст се връща при него, за да изрази положително или отрицателно становище за публикуване на окончателния вариант.

При положителни отговори от рецензентите статиите се подготвят за публикуване от редакторите, като, ако се налагат промени, те се съгласуват с авторите на текстовете. Окончателното решение за публикуване се взема на редакторските съвещания.

При отрицателни рецензии или неспазване на техническите изисквания или тематичния обхват на списанието, ръкописът се връща, като се изпраща писмо до автора, в което се посочва причината за отказа.

При различни решения на двамата рецензенти, редакторът може да назначи допълнителни рецензенти или да свика редакционната колегия, която да обсъди тежестта на аргументите „за“ и „против“.

Ако има съмнение относно обективността на рецензиите или недостатъчна аргументация, редакторът може да назначи допълнителни рецензенти.