ПРИНЦИПИ НА РЕЦЕНЗЕНТСКАТА ЕТИКА

Рецензентите:

  • се съгласяват да рецензират само ръкописи, за които имат познания по предмета, необходими за извършване на експертна оценка, и които могат да оценят своевременно;
  • спазват поверителност и не разкриват никакви подробности за ръкописа или рецензията по време или след процеса на проверка, освен за тези, които вече са публикувани от списанието;
  • не използват информацията, получена по време на процеса на партньорска проверка, за своя собствена или за полза на друго лице или организация, или за да поставят в неравностойно положение други лица или организации;
  • декларират всички потенциални конфликти на интереси, търсейки съвет от списанието, ако нещо ги притеснява;
  • са обективни и конструктивни в рецензиите си, като се въздържат от враждебност или подстрекателство и от клеветнически или унизителни лични коментари;
  • признават, че партньорската проверка е до голяма степен реципрочно усилие и се ангажират да извършат своя дял от проверката, и то своевременно;
  • предоставят на списанията лична и професионална информация, която е точна и вярно представя техния опит;
  • признават, че представянето под чужда самоличност по време на процеса на преглед се счита за сериозно нарушение.