ПРИНЦИПИ НА РЕДАКТОРСКАТА ЕТИКА

Етичните стандарти при публикуването са необходими, за да се гарантира високото качество на научните публикации, съхраняването на общественото доверие в научните изследвания и признаването на оригиналния принос в научната общност. Списание Медии и език се ръководи от международните стандарти, които са установени от Committee on Publication Ethics (COPE). Документите Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors и Code of Conduct for Journal Publishers са публикувани на сайт с адрес http://publicationethics.org/.

Редакторите организират издателския процес, като:

  • зачитат правата на авторите, рецензентите и останалите участници в процеса;
  • запазват поверителност на личните данни и изследванията им;
  • осигуряват комуникацията на участниците в процеса, като запазват личното им достойнство и гарантират уважително отношение към всеки от тях;
  • гарантират оценяването на интелектуалното съдържание на ръкописите, независимо от расата, пола, сексуалната ориентация, религиозните убеждения, произхода, гражданството или политическите пристрастия на авторите;
  • следят за спазването на високи академични стандарти и обективност при оценките;
  • следят за постъпателното изпълнение на всички етапи от редакционния, рецензентския и издателския процес.