Речта на омразата в предизборните кампании

Речта на омразата в предизборните кампании

(Наблюдение върху онлайн платформите на партиите и коалициите по време на парламентарните избори на 11 юли 2021 г.)

Елена Матеева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
имейл: esmateeva@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.58894/WTWA9930

 
Резюмe. Демократизацията на езика на обществените комуникации се разпростира и към предизборните политически кампании. Стремежът към намиране на убедителни послания, които да откроят политическата организация от опонентите и, ни направи свидетели на нарушаване на добрия тон на политическото говорене. За да се проследи езика, използван в кампаниите за парламентарни избори на 11 юли, са разгледани публикациите в онлайн медиите на партиите и коалициите (сайтове и Фейсбук профили). Проведеното наблюдение показва враждебна реторика от почти всички партии, като едновременно се използват различни похвати на езика на омразата, вкл. език на лъжата, завоалирана враждебност, представяне на опонентите като обществена заплаха и др. Обезпокоителната му неслучайна употреба говори за повишаване на толерантността към езика на омразата дори и в политическото говорене, което може да доведе до последици като фрагментиране на обществото, поляризация по значими въпроси и невъзможност за обединяване около общи цели и действия.

Ключови думи: език на омразата, език на лъжата, политически кампании

 

През 2021 г. България премина през три извънредни парламентарни вота, които доведоха до промяна на  парламентарно представените политически сили – управляващи и опозиция. Обичайно, предизборните кампании на партиите и коалициите са наситени с ключови политически послания, но и с предизборна реторика, надпреварваща се за вниманието на избирателите и спечелване на техния вот.

В последните десетилетия сме свидетели и участници в демократизация на езика, включително медийния, политическия и дори управленския на местно и държавно ниво. Това е особено видимо по време на предизборните кампании, когато се цели не само представяне на партийните програми, но и завладяване на аудиторията чрез убедителни и открояващи се послания и реторика.

Нерядко сме свидетели на нарушаване на добрия тон на политическото говорене, на неетични и агресивни изказвания, и на враждебен език към политическите опоненти, определян като „език на омразата“. Макар да е често използван като термин, езикът на омразата има различни прояви, които трудно могат да бъдат определени като такива.

Подобна реторика се определя от използващите я като свобода на словото, като се пропуска факта, че дори и тя не е абсолютна, ако подбужда и води до прояви на омраза и насилие. Употребата и дори превръщането ѝ в инструмент и елемент на политическата доктрина на партиите, води до задълбочаване на разделението в обществото и предпоставя невъзможност да се постигне консенсус по значими теми като енергийна независимост, противоепидемичните мерки, националната сигурност и др.

Едновременно с това, използването и насърчаването на езика на омразата създава обществена търпимост към проявите на вербална агресия, която е предшественик и на физическа такава и може да е началото на процес, труден за овладяване. Макар да изглежда крайно като твърдение, силата на речта не може да се подценява и примери за това са етническата война в Руанда, за която международният трибунал за военни престъпления признава ключовата роля на радиостанция „Свободно радио и телевизия на хилядата хълма” за разпалването на етническия конфликт и последвалия геноцид, както и Холокоста.1

В този смисъл, не е крайно твърдението на Адама Диенг, специален съветник на генералния секретар на ООН за превенция на геноцида – „Геноцидът е процес. Холокостът не е започнал с газовите камери, а с език на омразата”. Речта на омразата и престъпленията от омраза са общопризнати като област на престъпност на международно равнище.

Макар да се говори много за „езика на омразата“ и той да подлежи на санкции, няма единно определение за него. Изчерпателно такова, което дава ясна представа за „език на омразата“ е дадено в препоръката на Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта („ЕКРН“) на Съвета на Европа през 2015 г.: „отстояване, насърчаване или подбуждане под каквато и да е форма на охулване, омраза или оклеветяване на лице или група лица, както и всякакъв тормоз, обида, негативни стереотипи, заклеймяване или заплаха по отношение на такова лице или група лица и оправдаването на всички предходни видове изразяване въз основа на раса, цвят на кожата, произход, национална или етническа принадлежност, възраст, наличие на физическо или умствено увреждане, език, религия или убеждения, пол, полова идентичност, сексуална ориентация и други.“2

Внушението и насаждането на враждебност се постига и чрез други техники, освен езика на омразата, каквито са използването на „език на лъжата“, завоалирана враждебност и др. Подробно такива техники са идентифицирани в проучването „Езикът на омраза в България: рискови зони, уязвими обекти“3 , напр. открит и недвусмислен призив за насилие и дискриминация; изразяване на превъзходство спрямо атакувания обект; обвинения за застрашаване на сигурността; обвинения за негативно влияние на малцинството; създаване на негативен имидж на основата на стереотипи и предразсъдъци; тенденциозно подигравателно отношение; използване на пропаганда и дезинформация; вулгаризиране на правозащитната реторика; завоалирана враждебност.

По време на кампанията за предсрочни парламентарни избори на 11 юли 2021 г. политическите партии възприеха различен подход за спечелване на вота на гласоподавателите. За да се проследи езика, използван за комуникиране на основните политически послания, са разгледани предизборните кампании в онлайн медиите на партиите и коалициите – собствените интернет сайтовете и профилите на организациите и  техните лидери във Фейсбук, като най-популярна социална мрежа в България. Причините за избор на тези комуникационни канали са пълният контрол върху съдържанието им и възможността за таргетиране на посланията и достигането им до публика с конкретен профил. Допускането е, че езикът на омразата се използва широко като осмислена стратегия в предизборните кампании на политическите партии, а при някои и като част от политическата доктрина.

Разгледани са предизборните политически кампании на партиите и коалициите, влезли в парламента след изборите на 11 юли 2021 г.: Има такъв народ с 23,78%, ГЕРБ – СДС с 23,21% , БСП за България – 13,22%, Демократична България – 12,48%, Движение за права и свободи – 10,57%, Изправи се! Мутри, вън! – 12,48%, както и двете най-близки до 4% бариера – Българските патриоти – 3,10% и Възраждане – 2,97%.

Прави впечатление избора на име за коалициите, както и на предизборни слогани:

 • Има такъв народ – „Време е за друго.“
 • ГЕРБ – СДС – „Ред в хаоса.“
 • БСП за България „Сигурност в промяната. С грижа за теб.“
 • Демократична България – „Свобода. Законност. Модернизация.“
 • ДПС – „Рестарт на държавността.“
 • Изправи се! Мутри вън! – не издигна предизборен слоган, но самото име е такъв
 • Българските патриоти – „България над всичко.“
 • Възраждане – „България има нужда от Възраждане.“

Предизборните кампании са средство за мобилизиране на привърженици, привличане на нови и превръщането им в избиратели, чрез разграничаване от политическите опоненти. Това налага ясно отграничаване от другите и изтъкване на предимствата на собствената група. Именно „Сравнението, утвърждаването и отричането са важни комуникационни средства за изковаване на културната идентичност и се изразяват в артикулирани позитивни или негативни твърдения.“4, според Диана Петкова, в книгата „Културни идентичности в интеркултурен диалог“. Макар в случая да говорим за групи, обединени по партийна принадлежност, се наблюдават същите механизми за отличаване от другите, вкл. чрез използване на стереотипи и предразсъдъци, които описва доц. д-р Петкова.

В разгледаните предизборни онлайн политически кампании се наблюдава използване на някои от представените по-горе комуникационни техники и стратегии. Действително, те са приложени спрямо политически опоненти, а политическата принадлежност е избираема, за разлика от националната или етническата, присъствието им в кампаниите е отчетливо и ефектът е създаване на нетърпимост към опонентите. Най-ясно се забелязват:

 • Тенденциозно създаване негативен имидж на всички или на конкретни опоненти чрез представянето им като обществена заплаха – например като престъпници, мафия, социални и политически паразити, които крадат обществените блага и ресурси; обвинения в съществуването на „дълбока държава“, която саботира промяната. Използва се и подхода за дехуманизиране на политическите опоненти чрез оприличаването на партиите им като жив организъм, който вече спира да съществува. Това автоматично прави привържениците на въпросната партия лишени от човешки, индивидуални черти, превръща ги в подкрепящи злото и разрухата или в продажници на националната принадлежност. От тук и всяка възможност за разговор е прекратена, тъй като в съзнанието на привържениците „другите“ не са в състояние да формулират никакви аргументи в своя защита.
 • Обвинения в застрашаване на сигурността на страната – мафията е във властта, чужди агенти, „лейтенанти на прокуратурата“, „завладяна държава“.
 • Представяне на опонентите като обществена заплаха – например като „слуги на задкулисието“, защитници на лобизма, престъпници, мафия.
 • Създаване на нетърпимост към цели социални групи – дискредитация на политическата класа; придаване на негативен смисъл на понятия като „харвардски възпитаници“, „системна партия“; самообявяване на партии и коалиции за партии на протеста, носители на промяната и дори за извънсистемни такива. Използване на обидни определения, вкл. на етническа и културна основа или носещи негативни за културния ни контекст значения, каквито са „еничари“ и „башибозук“. Прехвърляне на емоционалните внушения от престъпни деяния каквито са педофилията и търговията с наркотици, към действията на политическите опоненти.
 • Представяне на незаконни действия като свобода на словото и национални каузи, напр. възпитание в родолюбие.
 • Използване на дисфемизми – „лейтенанти на Сарая“, „еничарите на ГЕРБ“, „башибозушки режим на ГЕРБ и ВМРО“, придаване на негативно значение на определения като „ляво-либерална пропаганда“, „ляво-либерална десница“, „харвардски възпитаници“, които сами по себе си са неутрални, но в конкретен културен контекст носят и друг смисъл. Дисфемизмите са едно от средствата в езика на лъжата, използвани в политическото говорене. Макар да не могат да бъдат определени като „реч на омразата“, те допринасят за изграждане на желания образ на опонентите. „По този начин се демистифицира още едно средство на езика на лъжата – умелата работа с конотативните значения на номинациите в политиката, което се дължи на доброто познаване на обществените нагласи, стереотипи и предразсъдъци.“5, е категорична проф. Андреана Ефтимова в публикацията Doublespeak: Политическа коректност или език на лъжата в политическия дискурс (Анализ на медийните му прояви)

Публикациите, направени в интернет сайтовете на партиите и коалициите, във фейсбук профилите им и в тези на лидерите им, показват, че отсъствието на подобна реторика е по-скоро изключение, напр. БСП. Особен случай е политическата организация „Има такъв народ“, която използва призива като „Време е да си върнем държавата!“ като един от слоганите си, с което намеква за превзета държава, без да посочва от кого. Подобна неопределеност носи и основния слоган „Време е за ДРУГО!“. Спонсорираните постове не са в профила на “Има такъв народ”, а в този на лидера  на организацията Слави Трифонов, като това са публикации с връзки към песни от концерта с „Ку-ку бенд“  през октомври 2016 г. Освен съдържанието на самите песни,  ясно се чуват и констатации и призиви като „Няма такава държава, но има такъв народ, има такава нация и крайно време нацията да отвоюва гражданските си права“,  „Време е да отвоюваме държавата“, „Вие сте суверена, а те са ваши служители. Те се мислят за богоизбрани, за нещо повече от всички останали, а не са“ („те“ са президента и министрите, бел. ред.), „Всички ние имаме задължението и властта, да изринем старото и да сложим новото начало.“ и други подобни. Не са представени запомнящи се изказвания като това на Тошко Йорданов „Американците с терористи не преговарят. Ние също.“ по повод поканата за предизборен дебат от страна на ГЕРБ, т.к. не присъстват във фейсбук профила и сайта на „Има такъв народ“.

Кампанията на ГЕРБ в разглежданите комуникационни канали също се придържа към езика на политическа коректност, макар и да присъстват обвинения в лъжа и манипулация към опонентите, в превръщане на служебния кабинет в предизборен щаб на президента и т.н. Характерно за тяхната кампания е използването на популистко говорене, чиито характеристики са ясно описани от проф. Андреана Евтимова: „емоционалната реторика (мърляв); неспазването на езика на политическата коректност – (една стара жена); властовата асиметрия в общуването (аз дадох три милиона)“6, а целта е скъсяване на дистанцията с избирателя, внушаване на  доверие и създаване на впечатлението, че говорещият е човек от народа. В кампанията на ГЕРБ са ползвани записи от пресконференции, в които имаме ясни примери за подобно говорене: „Аз съм разкрил десетки печатници за фалшиви пари и особено стотици арести на хора, които с бяла пластика източват кредитни карти. Няма повече разкрил от мен в цяла Европа“. Въпреки използването на популистка реторика, няма отявлено използване на езика на омразата.

В кампанията на ДПС също липсва отявлена реч на омразата, партията се придържа в официалните си канали към езика на политическата коректност и акцентира на програмата си. Трябва да се отбележи обаче изказването на лидера Мустафа Карадайъ по време на посещението в Турция преди старта на предизборната кампания, в което заявява, че „Турция е нашата родина“. По-късно Анадолската агенция обяви, че лидерът на ДПС не е преведен коректно, а негово изявление за смисъла на изказването беше предоставено на българските медии.

В таблиците по-долу са представени ясни примери за език на омразата от кампаниите в сайтовете, вкл. и спонсорирани публикации във фейсбук.

Представяне на опонентите като обществена заплаха Има такъв народ

https://fb.watch/aPnYkvUDTM/

Ако искате да знаете какво каза Тошко Йорданов за феодализма в България, срещата на Слави Трифонов със студенти в Пловдив, политическата ситуация в страната и още много други актуални теми, гледайте следното видео:

#ДържаваВдържавата

#ЩеГиИзчегъртаме

Тошко Йорданов: Няма дума, която да опише истинската гадост на живота, видян не от студиото, а в реалността. Местните дерибеи в #Кърджалийско – хората в #Кирково си изплакаха болката – там наистина е #феодално имение. На хората там ежедневния живот зависи от двама бизнесмени, свързани с #ГЕРБ и #ДПС.

ГЕРБ

https://fb.watch/aPtETy0z3y/

„той (Румен Радев, бел. ред.) създаде такъв хаос, така уплаши хората чрез своята марионетка Бойко Рашков, че имаме рекордно ниска избирателна активност че по-ниска избирателна активност не е имало…е това е демокрацията по руменрадевски

 

Демократична България

https://www.facebook.com/ads/library/?id=343501897179969

Енергийният министър е слуга на същото статукво и същите енергийни лобита, които докараха енергетиката ни до тук.

https://www.facebook.com/ads/library/?id=953612078764185

Рекламен клип, в който се говори за „лейтинантите на сарая, Пеевски и службите“

 

Българските патриоти

https://www.facebook.com/ads/library/?id=215733003751361

Какви ръководители искаме? Такива, които се кланят, козируват, правят „метани“ на онбашията, а се правят на патриоти? Управници, които са лоялни единствено към собствените си шкафчета и банкови сметки извън Европейския Съюз? Искаме ли лидери, които на „запад“ наричат „yes man“ и които са готови даже да подпишат човеконенавистната Истанбулска конвенция (помните ли?), само за да си осигурят политическо дълголетие и снимка с Меркел?

https://vmro.bg/милен-михов-цветовете-на-дъгата-се-пре/
Цветовете на дъгата се превръщат в символ на политическа нетърпимост, който е почти еднакъв с фашистката свастика и червената петолъчка на болшевиките, констатира в интервю по БНТ заместник-председателят на ВМРО доц. Милен Михов, който е водач на листата на „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, НФСБ И ВОЛЯ“ в 4 МИР Велико Търново.

 

 

Обвинения в застрашаване на сигурността на страната – мафията е във властта, чужди агенти, „лейтенанти на прокуратурата“, „завладяна държава“ Демократична България

https://www.facebook.com/ads/library/?id=487612435834511

Дори тази патерица псевдопатриоти не може да помогне. Клиентелистката част на ГЕРБ още диша, главата е отрязана, но има конвулсии. Разследващите органи застават на трупчета в прокуратурата и започват като роботи да изпълняват нареждания. Послушковци

 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=527325921790120

Бойко Борисов е агент на Русия; връщанката ще е към Кремъл

 

Българските патриоти

https://www.facebook.com/ads/library/?id=1986122014872380

Бащата на фалшивите новини Бабикян и стратегът на ДПС Костадинов редят следващото правителство

https://www.facebook.com/ads/library/?id=1643968165793702

опасността от ляво-либералната пропаганда, която нахлува в България, гигантската заплаха от нелегални мигранти, подмяната на цялата западна културна идентичност и насаждането на джендър идеологията.

 

Възраждане

https://www.facebook.com/ads/library/?id=841691630062723

ДАНС и прокуратурата са антибългарски престъпни структури, които трябва да бъдат разпуснати.

България е американска колония.

https://www.facebook.com/ads/library/?id=365945914949392

България, благодарение на управляващата американска колониална политика няма собствена армия. Единствената независимост, която ни е останала е финансовата, а влизането в еврозоната ще унищожи последния елемент от българската независимост. България окончателно ще стане чужда колония. Чужди агенти, шпиони, хора, които се отчитат в чужди посолства.

 

 

Представяне на незаконни действия като свобода на словото и национални каузи – възпитание в родолюбие

 

Възраждане

https://www.facebook.com/ads/library/?id=153110523552458

(по повод среща в училище по време предизборна кампания, запис от която е разпространен в комуникационните канали на Възраждане и проверка от страна на МОН)

Министърът на образованието е соросоид, който позволява разпространяването на антибългарска идеология в нашите училища, но забранява българската национална идеология; позволява сеенето на отвратителна джендър пропаганда; розови тениски и всякакви дни на толерантността; пропаганда на хомосексуална идеология; днес тези които беснеят над бащино огнище не са турци; това са кръв от нашата кръв плът от нашата плът, още по-лошо – национални предатели

 

 

Създаване на негативен имидж на основата на стереотипи и предразсъдъци, използване на обидни определения, вкл. на етническа и културна основа или носещи негативни за културния ни контекст значения; насаждане на омраза спрямо хората с различна сексуална ориентация и представянето им за врагове Има такъв народ

https://fb.watch/aPnYkvUDTM/

Тошко Йорданов: Няма дума, която да опише истинската гадост на живота, видян не от студиото, а в реалността. Местните дерибеи в #Кърджалийско – хората в #Кирково си изплакаха болката – там наистина е #феодално имение. На хората там ежедневния живот зависи от двама бизнесмени, свързани с #ГЕРБ и #ДПС.

 

Демократична България

https://demokrati.bg/media/hristo-ivanov-v-alternativata/

„върхове и нива на гьонсуратлък“

„корупционна воня, която се носи от Сарая“

https://www.facebook.com/ads/library/?id=953612078764185

Рекламен клип, в който се говори за „лейтенантите на сарая“

 

Изправи се! Мутри вън!

https://www.facebook.com/ads/library/?id=962555490982238

Еничарите на ГЕРБ биха, изтезаваха български граждани.

 

Българските патриоти https://www.facebook.com/ads/library/?id=616928019285052

‼️ Българските патриоти организират шествие в подкрепа на традиционното българско семейство срещу агресивната ЛГБТИ политика на Брюксел.

‼️Да излезем в защита на децата ни и за недопускане на промяна в Конституцията и Семейният кодекс, които да разрешат еднополовите бракове и легализират джендър идеологията у нас!

https://vmro.bg/ангел-джамбазки-отдавна-бием-камбана/

Ангел Джамбазки: Отдавна бием камбаната, че истериите за права на еднополови бракове ще доведат до реклама на педофилията

 

Възраждане

https://www.facebook.com/ads/library/?id=1452288108439195

Сведения за безчинствата на управляващия антибългарски башибозушки режим на ГЕРБ и ВМРО.

https://www.facebook.com/ads/library/?id=653149156086081

Коалиция български патриоти, можете ли да си представите по- гнусно, долно отцерогателско и майцепродавно название на един от най-гнусните политически субекти в българската политика. Това е все едно педофили да създадат организация в защита на децата, наркомани или по-скоро наркопласьори да създадат организация за защита от дрогата и т.н. Хората, които превърнаха продаването на български паспорти и национална идентичност в гнусен занаят, от който се хранят, българския патриотизъм в паспортизъм, тези хора в момента цапат и сквернят името на българските патриоти.

 

 

Придаване негативен смисъл на понятието „системна партия“ и на държавни структури като прокуратура, ДАНС и др. Възраждане

https://www.facebook.com/ads/library/?id=841691630062723

ДАНС и прокуратурата са антибългарски престъпни структури които трябва да бъдат разпуснати; арести на хората, които оглавяват тези организирани престъпни групи.

 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=1452288108439195

Тези престъпни организации трябва да бъдат изхвърлени от българската политика. (ГЕРБ и ВМРО, бел. ред.)

 

https://www.facebook.com/ads/library/?id=653149156086081

ДАНС както е известно както и българска прокуратура са организирани престъпни групи, чиито лидери трябва да бъдат съдени и вкарани по затворите, където да изгният до края на дните си за национално предателство.

Патриотичните партии имат една основна цел – периодично през времето да разочароват българските избиратели от патриотизма.

 

Дадените примери не изчерпват проявите на подобна реторика, а показват използването ѝ от почти всички партии. Отграничаването на различните похвати е трудно, тъй като се използват едновременно, а много от публикуваните изказвания са „на ръба“ на враждебната реч.  БСП се придържат към езика на политическа коректност, а кампанията им е с позитивни послания, насочени към бъдещето и обвързани с политическата им платформа. Действително, от всички политически партии „Възраждане“ най-често използва езика на омразата и дори може да се твърди, че е част от комуникационната ѝ стратегия.

Неслучайната му употреба в кампаниите на повечето партии обаче е обезпокоителна. Тя показва повишаване на толерантността към езика на омразата дори и в политическото говорене, а това може да има опасни последици. Езикът на омразата фрагментира обществото и маргинализира отделни групи, при това разчитайки на стереотипи и предразсъдъци. Това подкопава социалната стабилност и засилва социалните разделения и поляризацията им може да доведе до трайно разделение и невъзможност за обединяване около общи цели и действия. Разпознаването на езика на омразата е средство хората да изградят механизми на защита от въздействието му и да вземат решения, базирани на коректни политически послания и конкретни програми, а не на манипулации. Затова е важно да противодействаме съзнателно, включително като избиратели, при появата му в предизборни кампании или в средата, в която живеем.

 

БИБЛИОГРАФИЯ

„Насоки за журналисти за омразата на речта“ на АЕЖ България; https://aej-bulgaria.org/wp-content/uploads/2021/09/not_just_words_2.pdf, стр. 3

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА „По-приобщаваща и защитена Европа: разширяване на списъка на престъпленията в Европа, за да обхване речта на омразата и престъпленията от омраза.“ https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14919-2021-INIT/bg/pdf, стр. 7

„Езикът на омраза в България: рискови зони, уязвими обекти“ http://antihate.europe.bg/sites/default/files/uploads/antihate_index.pdf, ISBN 978-954-9506-39-6, стр. 240-243

„Културни идентичности в интеркултурен диалог“, доц. Диана Петкова; изд. Фабер, ISBN 978-954-400-837-6, стр. 106

Doublespeak: Политическа коректност или език на лъжата в политическия дискурс (Анализ на медийните му прояви) (liternet.bg), проф. Андреана Ефтимова

Ефтимова 2014: Ефтимова, Андреана. Основните политически стилове днес са три.; Любословие, 2014 <http://luboslovie.bg/доц-андреана-ефтимова-има-таблоидизи>

Политическата коректност vs. езика на омразата в полската медийна среда, интервю на проф. д-р Андреана Ефтимова с проф. д-р Войчех Кайтох, 03.12. 2015 г., Newmedia21 https://www.newmedia21.eu/kritika/politicheskata-korektnost-vs-ezika-na-omrazata-v-polskata-medijna-sreda/

Политическата коректност vs. езика на омразата в руската и чешката медийна среда – Newmedia21.eu; интервю на проф. д-р Андреана Ефтимова с  проф. д.ф.н. Алла Архангелская https://www.newmedia21.eu/kritika/politicheskata-korektnost-vs-ezika-na-omrazata-v-ruskata-i-cheshkata-medijna-sreda/

 

The Speech of Hate in the Election Campaigns
Observation of the Parties and Coalitions’ Online Platforms During the Parliamentary Elections on July 11, 2021
Elena Mateeva
PhD student in Faculty of Journalism and Mass Communication
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
еmail: esmateeva@gmail.com

Abstract. The democratization of the public communications language extends to the election campaigns as well. The desire to find convincing messages that set the political organization apart from its opponents has made us witness a violation of the good tone of political speech. In order to trace the language used during the July 11 parliamentary election campaigns, a review of the online publications of parties and coalitions (websites and Facebook profiles) was conducted. The research shows hostile rhetoric from almost all parties, using different methods of hate speech, incl. doublespeak, veiled hostility, presenting opponents as a public threat, etc.

Its disturbing non-accidental use speaks of an increase in tolerance to hate speech, even in political speech, and this can have dangerous consequences such as fragmentation of society, polarization on important issues and inability to unite around common goals and actions. Recognition of hate speech is part of media literacy and is a tool of protecting against its impact, and making decisions based on correct political messages and specific programs, rather than manipulation.

Keywords: hate speech; doublespeak; political campaigns

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ФОРМАТ ЗА ЦИТИРАНЕ
Матеева, Елена. Речта на омразата в предизборните кампании: Наблюдение върху онлайн платформите на партиите и коалициите по време на парламентарните избори на 11 юли 2021 г. – В: Медии и език. Електронно списание за научни изследвания по медиен език [онлайн]. 28 март 2022, № 11 [Дискретният чар на езиковата власт]. ISSN 2535-0587. <https://doi.org/10.58894/WTWA9930>

Публикувано в Медиен мониторинг