Международната научна конференция „МЕДИИТЕ НА 21. ВЕК“

Уважаеми колеги,

Международната научна конференция „МЕДИИТЕ НА 21. ВЕК“ на Катедра „Журналистика и връзки с обществеността” при Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се провежда всяка година. Конференцията дава възможност на учени, експерти и практици да представят своите тези, наблюдения и резултати от научни изследвания по значими проблеми от теорията и практиката на журналистиката, медиите, пиара, рекламата, маркетинга и други сфери на масовите комуникации. Темата на предстоящата конференция е:

„МЕДИИ И ПОСТИСТИНА“

Докладите трябва да бъдат фокусирани върху проблеми толкова стари, колкото и самата журналистика, но придобили актуално значение в последните години вследствие на огромното влияние, което социалните мрежи, интернет, дигитализацията и пиарът оказват върху дневния ред на медиите. Тази година искаме да дадем своя научен принос и да прокараме мост към практиката в сфери, с които вече интензивно се занимават реномирани медии, университетски семинари, но и всевъзможни общности във фейсбук: „фалшивите новини и журналистиката“, „медиите и постистината“, „алтернативните факти: факти или лъжи“ и др.

Докладите трябва да бъдат съобразени със съвременните (исторически или бъдещи) измерения на посочените по-горе проблеми и да са ситуирани в някоя от следните научни области:

  • Журналистика и медийни изследвания
  • Политически комуникации
  • Пиар, реклама, маркетинг
  • Езиковедски изследвания

Работни езици: български, английски, руски. Ако изложението е на друг език, авторите следва да подготвят материали за публиката (handouts) на български или на английски език.

Такса правоучастие: 20 лв. (информация за начините на плащане очаквайте във второто информационно писмо).

Всички разходи за транспорт, дневни и нощувки са за сметка на участниците.

Програмата на конференцията ще бъде приложена към второто информационно писмо, заедно с указания за техническото оформление на текстовете, които ще бъдат публикувани в годишника на конференцията след процедура по рецензиране.

С уважение:

Организационен комитет на конференцията

Е-mail: media21@uni-vt.bg

Публикувано в Събития