ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ
на Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий”
и
Катедрата по съвременен български език

организират
Е Д И Н А Д Е С Е Т А
международна научна конференция
под патронажа на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
ПРОБЛЕМИ НА УСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ
(продължение на традиционните търновски конференции по проблемите на разговорната реч)
Конференцията ще се проведе на
10-11 ноември 2017 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Срок за изпращане на заявките – 30.06.2017 г.

Работни езици: всички славянски езици, френски, немски и английски език. Време за представяне на докладите – 20 минути (15 минути за резюме и 5 минути за дискусия).
 
Такса за участие: 40 лв. или 20 евро
Парите могат да се внесат лично или по банков път:
 
Алианц Банк България – кл. В. Търново
BIC: BUINBGSF
IBAN: BG50BUIN70013152500016 – в левове
IBAN: BG20BUIN70013452500022 – в евро
Основание за плащане: такса за участие в Единадесетата международна научна конференция Проблеми на устната комуникация.

Задочните участници привеждат таксата по банков път не по-късно от 1.10.2017 г.
Копие от документа, удостоверяващ превода на таксата, се представя при регистрирането на участниците в конференцията или по интернет. Ако участникът иска фактура, таксата трябва да бъде приведена от юридическо лице с Булстат.
Разходите по пътуването и по престоя са за сметка на командироващата институция.
Допълнителни указания за оформлението на докладите ще бъдат изпратени по електронната поща след одобрението на заявките.

Организационен комитет:
Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров
Доц. д-р Анелия Петкова
Доц. д-р Владислав Маринов   

Адрес за кореспонденция:
Катедра по съвременен български език
Филологически факултет
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
ул. Теодосий Търновски 2
Велико Търново 5000
e-mail: russyn.asenov@gmail.com

Публикувано в Събития С етикет: , ,