Празнуваме 10-годишен юбилей на учебника „Медиен език и стил: теория и съвременни практики”, УИ „Св. Климент Охридски“, 2014 г.

През 2024 г. се навършват десет години от издаването на учебника „Медиен език и стил: теория и съвременни практики” с автор проф. д.н. Андреана Ефтимова, дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Появата му е продиктувана от нуждата да се адаптират и систематизират теоретичните концепции на редица езиковедски дисциплини за целите на обучението по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване.

Постковиден синдром в езика. Полско-българската ситуация (доклад от експериментални изследвания)

Ефектът на пандемията COVID-19 вече е обсъждан в много публикации. Този студиен анализ, обаче, се различава от тези, които вече са били публикувани на пазара на книги в Полша и България – преди всичко, той има сравнителен характер между полския и българския език. Описаните наблюдения в изследването са направени ад хок, следователно обектът на изследването е „езикът в неговото развитие“.

Твърдят запознати. Езикови маркери за (не)достоверност на медийния текст

В сложната ситуация, в която ставаме все по-малко сигурни в интерпретациите на медийните послания и все по-объркани в търсенето на точна, обективна и вярна информация, осъзнаването, че текстът разполага с механизми за ориентация в достоверността на съобщението, е все по-належащо.

Твърдят запознати. Езикови маркери за (не)достоверност на медийния текст е отговорът на проф. Ефтимова именно на тази нужда. Книгата е издадена от ИУ „Св. Климент Охридски“.

Копирайтинг: Съобщения до медиите

Йордан Карапенчев е преподавател в катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама” към Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 2022 г.

„Копирайтинг: съобщения до медиите“ е първата монография на Йордан Карапенчев. Една от основните цели на книгата е да въведе понятието „копирайтинг“ официално в научния дискурс у нас, тъй като то вече има широка употреба в практиката.

Думите на 2023 година

По традиция в края на всяка година в предаването „За думите“ студенти по журналистика и връзки с обществеността от СУ „Св. Климент Охридски“ коментират избраните от големи световни издателства и речници думи на годината и правят своя личен избор на думата, която най-точно изразява духа на годината и собствената им житейска равносметка. Вижте кои думи посочиха Мария Чернева, Гошо Методиев, Андрей Йорданов заедно с техния преподавател проф. д.н. Андреана Ефтимова.

XIII международна конференция „Проблеми на устната комуникация“ (Велико Търново, 6–7.10.2023г.)

На 6 и 7 октомври 2023 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе тринадесетата международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“. По традиция форумът беше организиран от Катедрата по съвременен български език, която го посвети на 60-годишнината си. Събитието премина под патронажа на ректора проф. д-р Д. Димитров, който уважи откриването и отправи поздравление към всички участници и специално към Катедрата по съвременен български език по случай юбилея ѝ.

Думите на 2022 г.

По традиция и тази година първокурсниците от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Мартин Керефейски, Джем Юмеров и Жаклин Атанасова и преподавателката им по медиен език и стил проф. Андреана Ефтимова коментират в предаването „За думите“ избраните от големи световни речници и издателства думи на годината.

Международна научна конференция "Медийната грамотност: класически и най-нови измерения"

Конференцията ще се проведе на 28-29 октомври 2021 г. в рамките на Климентовите дни 2021 на СУ „Св. Климент Охридски“ в платформата за видеоконферентна връзка Zoom.

Стаж в Европейския парламент за специалисти по български език

Постъпилите на стаж стават част от екип езикови специалисти, занимаващи се с преводачески задачи на 24 езика. Всеки стажант ще работи под ръководството на ментор, който ще го напътства и обучава в особеностите на работата.

Кръгла маса: Бъдещето на българската научна периодика – общности, дебати, международно присъствие

Кръглата маса се проведе на 27 октомври 2020 година, в учебен корпус №1, зала 412 на ЮЗУ „Неофит Рилски“. В рамките на научната конференция са разгледани актуалните проблеми и предизвикателствата пред научната периодика в България.

Национална научна конференция на тема: Качествена журналистика и нова комуникационна среда

Конференцията се проведе на 21-22 май 2020 г. в рамките на Майските дни на културата 2020 на СУ „Св. Климент Охридски“ във Факултета по журналистика и масова комуникация.

Докторантски семинар „Медии и комуникации“

Във фокуса на Семинара е взаимодействието между изследователи с различен опит и проучвателски нагласи, следващи различни теоретични парадигми, методологии и научни традиции. Дискусията между тях би могла да е тласък за научно развитие и гарант за увеличаване на качествените докторантски тези. Приемствеността в науката, осъществявана чрез връзката учител – ученик и чрез подкрепата на младите учени, е водеща платформа на изявата.

Представяне на сборника в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров

Информационно-библиотечен и издателски комплекс и Катедра по съвременен български език организират представяне на сборника в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров „AU INVENIAM VIAM, AUT FACIAM“. Събитието ще се проведе на 22 май 2019 година в читалнята на Централна университетска библиотека към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Модератор ще бъде доц. д-р Мария Илиева.

12th Central and Eastern European Communication and Media Conference - CEECOM 2019“

Фокусът на CEECOM 2019 са стратегическите и практически аспекти на управлението на комуникациите. Конференцията поставя широка интердисциплинарна основа за работа в сферата на комуникациите, медиaзнанието и политологията. Целта е да се съберат на едно място учени с различни компетенции, за да обменят идеи за настоящето и бъдещето на масовите комуникации.

IV Международна научна конференция „Медии и комуникации на 21. век“

Конференцията ще се проведе на 8 – 9 ноември 2018 г. Във Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Четвъртото издание на академичния форум е отговор на задълбочаващия се изследователски интерес към развитието и взаимодействието на журналистиката и пиара в условията на мрежово общество и дигитална икономика.

Магистърската програма „Традиционно и дигитално публикуване“

Магистърската програма „Традиционно и дигитално публикуване“ към Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява прием за учебната 2018-2019 г.

Х международни медийни четения “Масмедии и комуникации - 2018“

Конференцията ще се проведе на 25 – 26 октомври 2018 г. във Факултета по журналистика на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“, Москва

Национална научна конференция “Обща и сравнителна реторика“

Конференцията ще се проведе на 27 – 28 септември 2018 г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, София

Kонференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“

Конференцията ще се проведе на 24 – 25 април 2018 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе

Фондове YECREA за участие на конференцията на ECREA в Лугано

Конференцията ще се проведе от 31 октомври до 3 ноември 2018 г. в Лугано, Швейцария

Mеждународна научна конференция „Българистиката по света. Филологията у дома“

Конференцията ще се проведе на 26 – 27 октомври 2018 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски”

Международна кръгла маса „Експеримент, общество, власт“

Конференцията ще се проведе на 23 – 24 март 2018 г. в залите на ЮЗУ „Неофит Рилски”

Международната научна конференция „Медиите на 21. век“

Конференцията ще се проведе на 9 – 10 ноември 2017 г. в залите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

XI международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“

Конференцията ще се проведе на 10-11 ноември 2017 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

II Международна научно-практическа конференция „Езикът в координатите на массмедиите“

Конференцията ще се проведе на 2-6 юли 2017 г. в Санкт-Петербургския държавен университет

ХІІІ международна конференция по социолингвистика „Обществените процеси и тяхното отражение в езика“

Конференцията ще се проведе на 19-20 октомври 2017 г. в СУ „Св. Климент Охридски“