Юридическият дискурс в публичната комуникация
Зарина Василева

DOI: https://doi.org/10.58894/ZTPA4893

Ефективна правна комуникация е тази, при която адресатът не само успява да получи и разбере адресираното до него съобщение, но и предприема конкретно поведение, реагира с приемане или отричане. Именно тук е ролята на медиите като транслатори в информационния поток от институциите към обществото, както и обратно. Успяват ли те да реализират тази своя функция и кои са най-честите проблеми при разбирането и комуникирането на правните термини.

Ключови думи: публична комуникация; юридически дискурс; правни термини

An effective legal communication is one in which the recipient not only receives and comprehends the message addressed to him, but also responds with acceptance or rejection by engaging in a particular behavior. The media’s function as interpreters in the information flow between institutions and society is seen here, as well as vice versa. What are the most typical issues with comprehending and expressing legal terms, and do they succeed in realizing this function of theirs?

Keywords: legal discourse, legal terminology, and public communication

Прилагане на международното право при субектите на международните отношения
Росица Филатова
DOI: https://doi.org/10.58894/KLGU3094

Ключова тема в осъществяването на международните отношения е прилагането на международното право. От съществено значение са правата или функциите на субектите на международното право, както и зависимостта помежду им. Отношенията между субектите на международните отношения зависят от международното право в голяма степен. Основните функции, права и задължения на субектите в международните отношения трябва да бъдат осъществявани съгласно разпоредбите на международното право.

Ключови думи: държави, международни организации, международното право, субектите, международните отношения

A key topic in the implementation of international relations is the application of international law. Of essential importance are the rights or functions of the subjects of international law, as well as the dependence between them. Relations between subjects of international relations depend on international law to a large extent. The main functions, rights and obligations of subjects in international relations must be carried out according to the provisions of international law.

Keywords: states, international organizations, international law, subjects, international relations

„Усъвършенствуване“ и „изчегъртване“ за политическа и медийна употреба
Ирина Гъркова
DOI: https://doi.org/10.58894/SPND6085

Изследването разглежда най-употребяваните в политическата комуникация думи в два исторически периода от развитието на страната-тоталитарния и посттоталитарния. Проследено е навлизането на лексемите „усъвършенстване“ и „изчегъртване“ в медийния дискурс с цел да бъдат проучено тяхното установяване в журналистическия речник и превръщането им в лексикални доминанти и емблеми на публичната комуникация в двата периода. Причините за журналистическото усвояване на представителните образци от политическата лексика са различни. В тоталитарната държава медиите безалтернативно възпроизвеждат идеологемите и езиковите клишета на властта и са деен участник в държавната пропаганда.

Ключови думи: политическа комуникация, популизъм, пропаганда, медиен език

The research examines the most commonly used words in political communication during two historical periods of the country’s development: the totalitarian and post-totalitarian eras. The infiltration of the lexemes „improvement“ and „eradication“ into the media discourse is traced to investigate their establishment in the journalistic vocabulary and their transformation into lexical dominants and emblems of public communication in both periods. The reasons for the journalistic assimilation of representative specimens from political lexicon vary. In the totalitarian state, the media unquestioningly reproduce the ideological concepts and linguistic clichés of the authorities and actively participate in state propaganda.

Keywords: political communication, populism, propaganda, media language

Бранд лингвистиката като холистична перспектива при изучаването на бранд комуникацията

Андреана Ефтимова
DOI: https://doi.org/10.58894/YQPD2368

Текстът обсъжда необходимостта от въвеждането на „нова“ научна дисциплина – бранд лингвистика, която интегрира теоретични рамки и изследователски методи на свързани с езика дисциплини като психолингвистиката, социолингвистиката и семиотиката, за да очертае нова интердисциплинарна перспектива към управлението на марката.  Въз основа ва модела на Б. Шмит се поставят важни проблеми в процеса на брандирането, за да се докаже, че бранд лингвистиката предлага холистичен подход за проучването им.

Ключови думи: бранд лингвистика, холистичен подход, марка, потребител

The text discusses the need to introduce a «new» scientific discipline – brand linguistics, which integrates theoretical frameworks and research methods of language-related disciplines such as psycholinguistics, sociolinguistics and semiotics, in order to outline a new interdisciplinary perspective of brand management. Based on B. Schmitt’s model, important problems in the branding process are posed in order to prove that brand linguistics offers a holistic approach to their study.

Keywords: brand linguistics, holistic approach, brand, consumer

Тактическото мълчание като маркетингова стратегия за популяризиране на продукт. Случаят „Elden Ring“

Михаил Петков
DOI: https://doi.org/10.58894/NEKP4841

Рекламната кампания на един продукт е почти толкова важна, колкото самият продукт. За да се събере внимание и да се надгради вълнение, една компания трябва последователно да рекламира, показва и разпространява новината за предстоящия си проект. Това правило важи за всякакъв вид индустрия, включително и индустрията за видео игри. Възможно ли е обаче един продукт да е комерсиално успешен, без никакво усилие от страна на компанията да го направи такъв? Това цели да докаже проучването, което изследва случая с рекламната кампания на видео играта Elden Ring и съответното бездействие от маркетинг департамента на компанията производител. Изследването стига до извода, че първоначалното вълнение, породено у феновете, може да се окаже предостатъчно, за да набира внимание и то без особено усилие от страна на компанията. Мълчанието от страната на разработчиците също може да се окаже тактическо.

Ключови думи: видео игра, рекламна кампания, Elden Ring, трейлър, компютърна игра

Abstract. An advertising campaign for a product is almost as important as the product itself. In order to gather attention and build excitement, a company must consistently advertise, display and disseminate news about its upcoming project. This rule applies to any type of industry, including the video game industry. However, is it possible for a product to be commercially successful without any effort on the part of the company to make it so? This is the purpose of the present study, which examines the case of the advertising campaign for the video game „Elden Ring“ and the corresponding inaction of its marketing department. The study concludes that the initial excitement caused by the fans may be enough to gain attention, and without much effort on the part of the company. Silence from the developers can also be proven to be a sound tactical decision.

Keywords: video game, advertising campaign, Elden Ring, trailer, computer game

 

Как медиите отразяват проблемите на преподаването на българския език във висшите училища

Силвия Коева
Елица Топалова

DOI: https://doi.org/10.58894/AKFR7912

Статията проследява медийното представяне на проблемите на преподаването на българския език във висшите училища. Поставя се акцент върху ролята на медиите за формирането на общественото мнение и за създаването на обществени нагласи. В текста се прави опит да се даде отговор доколко и по какъв начин проблемите на преподаването на българския език в сферата на висшето образование достигат до широката общественост, доколко се приемат за важни и актуални и как журналистическите текстове успяват да повлияят върху нагласите на хората. В резултат на преглед на материали, публикувани и в популярни, и в по-малко посещавани български електронни медии, се представят водещите теми, около които медийните текстове, посветени на българския език във висшите училища, се обединяват.

Ключови думи: медии, преподаване на български език, висши училища

The article follows the media coverage of Bulgarian language education in universities. The role media play in forming public opinion is highlighted. The text explores if the Bulgarian language education in universities is covered by the Bulgarian media, whether the issues concerning it are considered relevant and to what extent to journalists impact the perceptions of their audience. Based on a review of popular and niche Bulgarian online media, the study outlines a list of the leading topics, related to the Bulgarian language education in universities.

Keywords: media, Bulgarian language education, universities

Полемиката около една детска книжка, свързана със сексуалното възпитание

Паулина Пенова
DOI: https://doi.org/10.58894/GEPI3890

Сексуалното възпитание на децата е сериозна тема, която въпреки своята деликатност трябва да бъде публично обсъждана, дискутирана и анализирана, за да бъде от полза най-вече на родителите, които в ролята си на първи учители на своите деца често се сблъскват със зададени от тях интимни въпроси, за чиито отговори не са подготвени. Вариантите за полово ограмотяване на подрастващите са многобройни, а един от тях са книгите, обещаващи безценна помощ на семействата, решили да разговарят с децата си по подобни теми.

Ключови думи: книги за деца, предучилищна възраст, сексуално образование, сексуално възпитание, издателство, езикови политики

The sexual education of kids is an important topic, which despite its delicacy should be publicly discussed and analysed so that it can be helpful primarily for parents. As their children’s first teachers, parents are often faced with the intimate questions, asked by their children and for which answers they are not prepared. The possibilities for sex education of kids are numerous and one of them are the books, which encourage families to talk with their children about these topics. The present text explores the appearance of one such book on the Czech market. Aimed at the youngest – the four-year-olds, through which they can learn their first sex education lessons in an understandable manner.

Keywords: children’s books, preschool age, sexual education, publishing house, language policy

 

Медийната дискусия около нов превод на романа на Джордж Оруел „1984“

Весела Йорданова
DOI: https://doi.org/10.58894/QNGB6855

Романът „1984“ на Джордж Оруел има утвърден статут на емблема в пантеона на литературните антиутопии. Съвременните читателите могат осезаемо да асоциират проблемите, засегнати в книгата, с актуални обществени явления. Проектът за приспособяването на превода на романа към съвременните млади читатели обаче се превръща в поле на дискусия. Емблематичен пример представлява преводът на Борислав Стефанов, издаден през 2021 г. в рамките на кампанията „Проект 48“ на онлайн изданието „Аз чета“.

Ключови думи: Джордж Оруел, „1984“ , превод, антиутопия, осъвременяване на превод

George Orwell’s novel “1984” has an established status as an emblem in the pantheon of literary anti-utopias. Modern readers can significantly associate the issues addressed in the book with current social phenomena. However, the project of adapting the translation of the novel to modern young readers is becoming a field of discussion. An emblematic example is the translation of Borislav Stefanov, published in 2021 as part of the “Project 48” campaign initiated by the online media “Az Cheta”.

Keywords: George Orwell, “1984“, translation, anti-utopia, update of translation

Българските вестници между агонията и ренесанса – нагласи, навици и очаквания на аудиторията


Лора Симеонова

Кой и защо (не) чете вестници днес? И обречена ли е на гибел българската преса или има шанс за възраждане, макар и онлайн? Отговор на тези въпроси търси настоящото изследване, като анализира нагласите, навиците и очакванията на аудиторията. Резултатите илюстрират измеренията на кризата в пресжурналистиката – отлива на читатели, „залеза“ на ритуала на четене, отчуждението на младата публика от печата и трудната медиаморфоза на изданията.

Ключови думи: вестници, онлайн медии, дигитализация, аудитория, абонамент

Who does (not) read newspapers today and why? Is the Bulgarian press doomed or its Renaissance is achievable – albeit online? The present study tries to answer these questions analyzing the attitude, habits and expectations of the audience. The results demonstrate the dimensions of the newspaper crisis – loss of readers, “dawn” of the reading ritual, young public alienation and problematic mediamorphosis. At the same time, data outlines possible positive scenario for the Bulgarian newspapers – which requires emphasis on quality media content and user experience in the digital environment.

Keywords: newspapers, online media, digitalization, audience, paywall

Език и нация. Етнокултурни аспекти на езиковото общуване


Даяна Идънс

В това изследване се анализират етнокултурните аспекти на езиковото общуване на две нации – българската и английската. Проследява се дали родният език е част от идентичността и може да бъде повод за гордост. България и Великобритания се изправят пред един и същ проблем – езикът на омразата и престъпленията, които следват от него. Разглеждат се различни определения на обидната реч, както и основните причини за агресия – етнос, външен вид и др.

Ключови думи: идентичност, междукултурна комуникация, култура, етнос, език на омразата, българи, англичани, ценности

In this research the ethnocultural aspects of linguistic communication of two nations are analyzed Bulgarian and English. It is questioned whether the native language is part of the identity and can be a source for pride. Bulgaria and Great Britain face the same problem – the language of hatred(hate speech) and the crimes that follow from it. Different definitions of offensive speech are considered, as well as the main causes of aggression – ethnicity, appearance etc.

Keywords: identity, intercultural communication, culture, ethnicity, hate speech, Bulgarian, English, values

Харалан Ангелов – извън българската литературна памет

Грета Разсуканова

Харалан Ангелов е поет и политик, останал зад борда на българския литературен канон. Това се дължи на невписването му в типа възрожденски поет революционер, зад който стои и съдбата на герой, а след Освобождението на България – на невписването му в типа на модерния поет. Съвременник на Христо Ботев, той няма неговата съдба, нито поезията му е толкова френетична.

Ключови думи: Българско възраждане, поет държавник, канонопроизводство, ранна модерна поезия

Haralan Angelov is a poet and politician who remained behind the board of the Bulgarian literary canon. This is due to his noninclusion in the type of Revival poet-revolutionary, behind which stands the fate of a hero, and after the Liberation of Bulgaria from Turkish rule – to his noninclusion in the type of modern poet. A contemporary of Hristo Botev, he does not have his destiny, nor is his poetry so frenetic. A contemporary of Peyo Yavorov, due to his death in 1904, he did not have time to rank among the predecessors of modernism.

Keywords: Bulgarian national revival, poet statesman, canonmaking, early modern poetry

Реторичен анализ на арт-инсталацията на Давид Черни по проект на тема „Ентропа“ – стереотипи и бариери за разрушаване

Росица Йорданова

Целта на реторическия анализ на арт-инсталацията „Ентропа: стереотипи и бариери за разрушаване” е да отговори на въпросите: Каква е реторическата ситуация? Каква е аудиторията, към която е адресирана? Кой е авторът? Каква е целта на визуалното реторическо послание? Каква е жанровата определеност на инсталацията? С какви визуални образи и визуална аргументация е постигната целта? Какъв е ефектът и реакциите на инсталацията на Черни?

Ключови думи: Давид Черни, инсталация, реторика – неоавангардноизкуство, стереотипи и предразсъдъци в интеркултурната комуникация, визуални реторически образи.

The aim of the rhetorical analysis of  David Černý’s art installation “Entropa: stereotypes and barriers to be demolished” is to answer the following the questions: What is the rhetorical situation? What is the audience it addresses? Who is the author? What is the purpose of the visual rhetorical message? In what genre can the art installation be placed? What visual images and visual argumentation are used to achieve the purpose? What is the effect and how did the audience respond to Černý’s installation?

Keywords: David Černý, installation, rhetoric – neoavantgarde art, stereotypes and biases in intercultural communication, visual rhetorical images.

За някои тъмни места в генеалогията и феноменология на тренингите

Максим Мизов

В статията се поставят и анализират слабо изследвани и преднамерено табуирани въпроси и казуси от феноменологията на тренинговите методи и техники. Показани и обяснени са някои дискретни връзки и зависимости между различни – синхронни или диахронни – епохи, типове общества и социални практики, в които формират и използват сходни или непознати за съвременните хора прототипни версии на днешните тренинги.

Ключове думи: власт, Левин, Тавистокски институт, тренинг, социален капитал.

The article presents and analyzes poorly researched and deliberately taboo questions and cases of the phenomenology of training methods and techniques. Some discrete relationships and dependencies between different – synchronous or diachronic – epochs, types of societies and social practices are shown and explained in which prototype versions of today’s trainings are formed and used by modern people. Some dark sides of the true story of the most deserving scientist, Kurt Levin, were also mentioned.

Keywords: authority, Levin, Tavistock Institute, training, social capital.

Въздействието върху другия в психотерапевтичната и медицинската практика

Румяна Крумова-Пешева
Харалампи Пешев

Професионалните взаимодействия в психотерапията и медицината са важен лечебен инструмент, съдържащ голям брой елементи и специфики. Това са изцяло структурирани отношения, в които се изгражда своеобразен работен алианс. Цел на настоящия материал е да представи част от особеностите на въздействието върху другия в пространството на психотерапевтичното общуване и на общуването в медицинската сфера.

Ключови думи: психотерапия, медицинска практика, манипулация

Professional interactions in psychotherapy and medicine are an important healing tool with a number of elements and particularities. The realtionship between the patient and the therapist is a structured relationship where a working alliance is built. The purpose of this paper is to present some of the characteristics of the impact on the other in the psychotherapeutic and medical communication. It is focesed on the methods of possible manipulation, which can take place on conscious and unconscious level.

Keywords: psychotherapy, medical practice, manipulation

Съвременно приложение и демонстрация на античните реторически упражнения "Енкомион" и "Етопея"

Адриана Иванчева

В настоящия доклад се цели запознаването на аудиторията с практическото прилагане на античните реторически упражнения енкомион и етопея, които са важна част от обучението на един оратор, способ за надграждането на личността му, придобиването на специфични и същностни качества, който са фундаментални за един успешен оратор. Тези реторически упражнения имат голямо приложение до ден днешен в медиите и в други сфери на обществото, които са практически и творчески инструмент за оформянето на едно ораторско слово.

Ключови думи: енкомион, похвално слово, реторическо упражнение, реторическа практика, етопея.

Abstract: This report aims to introduce to the audience the practical application of the ancient rhetorical exercises of encomium and ethopeya, which are an important part of a speaker’s training and education, a way to upgrade his personality, to acquire specific and essential qualities that are fundamental for every successful speaker. These rhetorical exercises are of great use to this day in the media and in other spheres of society, which are a practical and creative tool for shaping a orator’s speech, putting it into practice in front of an audience, developing particularly key rhetorical skills, and helping the personality of the speaker to grow up.

Keywords: encomium, rhetorical exercise, rhetorical practice, praise, praiseworthy, etopeya

Реторически анализ на асансьорната реч

Мариян Васев

Концепцията за „асансьорна реч“ се радва на широка популярност и приложение в бизнес комуникацията. Асансьорната реч представлява микропрезентация: кратка, директна, достъпна, ангажираща, убедителна реч, която е адаптирана спрямо особеностите на аудиторията и конкретната ситуация. Настоящата статия разглежда характеристиките на убедителност на асансьорната реч през призмата на реторическата наука. Поставен е акцент върху типовете аргументи, невербалната комуникация и аспектите на ефективната комуникация.

Ключови думи: асансьорна реч, убеждаваща комуникация, презентиране, бизнес комуникация, реторика

The elevator pitch (also known as elevator speech) is a widely used communication tool in a business context. The elevator pitch is a micropresentation: a short, direct, engaging and approachable speech, specifically adapted to the audience and the situation in which it is delivered. The current article reviews the persuasive characteristics of the elevator speech through the prism of the science of Rhetoric. The text emphasizes the different types of arguments used in an elevator speech, together with the characteristics of nonverbal communication to make an elevator pitch persuasive and effective.

Keywords: elevator pitch, persuasive communication, presentation, business communication, Rhetoric

Активизъм и слактивизъм при благотворителните кампании в онлайн среда

Зарина Василева

В контекста на политическата и икономическата ситуация в България, все по-големият ръст на благотворителните кампании е обяснимо явление. Онлайн средата силно обуславя тяхното раждане и развитие. От една страна тя спомага за активното им разпространение, но от друга създава синдром, обозначен с термина „слактивизъм“.  Докладът проследява ефекта на слактивизма върху благотворителните кампании в онлайн средата.

Ключови думи: благотворителни кампании, онлайн среда, слактивизъм

In the context of the political and economic situation in Bulgaria, the increasing growth of charity campaigns is an explicative phenomenon. The online environment strongly determines their inception and development. On the one hand, it helps them spread actively. On the other hand, it creates a syndrome designated with the term „slacktivism“. The report studies the effect of slacktivism on the online charity campaigns.

Keywords: charity campaigns, online environment, slacktivism

Ботофашизъм vs обикновен фашизъм – как Мартин Карбовски онемя във Фейсбук


Лора Симеонова

Битката с езика на омразата става все по-ожесточена в поляризираното виртуално общество. В опитите си да я преборят, социалните мрежи често влизат в ролята на „цензори по неволя“. Виновници за това са и правителствата, които в опитите си да ги регулират, ги правят уязвими спрямо манипулациите на политически кукловоди и социални инженери. Дали оръжията срещу езика на омразата не са по-опасни от нея?

Ключови думи: цензура, език на омразата, медийна свобода, манипулация, социални мрежи

The fight against hate speech in the polarized society is becoming more and more fierce. Attempting to overcome it, social networks are commonly trapped into the role of censor of necessity. Governments are also guilty for this phenomenon – trying to regulate big IT companies, authorities are making them vulnerable to manipulations by social engineers and political puppeteers. May the weapons against hate speech become more dangerous than its deeds? Muting one of the most influential voices in Bulgarian media – Martin Karbovski, answers this awkward question.

Keywords: censorship, hate speech, media freedom, manipulations, social networks

Пол по избор (анкетно проучване на нагласите към понятието „джендър“)

Ренета Славова

Текстът представя анализ на употребата на термина „джендър“ в Истанбулската конвенция и вариантите на термина в българския превод на документа. Представят се накратко резултатите от анализа на медийната употреба на термина „джендър“, както и новите значения на думата в медийния контекст.

Ключови думи: джендър, медии, обществени нагласи, Истанбулска конвенция

The text presents an analysis of the use of the term „Gender“ in the Istanbul Convention and the variants of the term in the Bulgarian translation of the document. The results of the analysis of the media use of the term „gender“, as well as the new meanings of the word in the media context, are presented briefly.

Keywords: Gender, Media, Public Attitudes, Istanbul Convention

Кодекс Ван де Раад за журналисти:
етичен кодекс на Асоциацията на белгийските журналисти

Журналистите могат да прекрачат някои правила от този Кодекс, когато става дума за значим обществен интерес и когато съответната информация не може да бъде предадена/излъчена по друг начин.

Ключови думи: етичен кодекс, журналистика, Белгия, обществен интерес

Journalists may violate certain rules of this Code when it is a matter of significant public interest and when the relevant information cannot be transmitted / broadcast in any other way.

Keywords: ethical codex, journalism, Belgium, public interest

Концепция за изграждане на център за европейска комуникация

Любима Йорданова

Концепцията поставя за обсъждане в професионална езиковедска и българистична среда проект за изграждане на Център за европейска комуникация като изследователска и обучителна структура с цел подобряване качеството на комуникацията на българските граждани за правилата в Европейския съюз.

Ключови думи: Център за европейска комуникация, проект

The concept puts forward for discussion in a professional linguistic and Bulgarian environment a project for the establishment of a Center for European Communication as a research and training structure in order to improve the quality of communication of Bulgarian citizens about the rules of the European Union.

Keywords: Center for European communication, project, European Union

Фалшиви новини, истинска победа

Лора Симеонова

Президентските избори в САЩ през 2016 разкриха силата на фалшивите новини. Това изследване на случай показва как подвеждащата информация и заглавията-примамки изпревариха сериозната журналистика във водещите медии по време на кампанията.

Ключови думифалшиви новини, избори, Тръмп, социални мрежи, медии, Facebook, киберпартизани, ехо-камери 

The US presidential elections in 2016 unleash the power of fake news. This case study shows how misleading information and click-bite headlines outperform serious journalism in the mainstream media during the campaign. Both Donald Trump and Hillary Clinton use the tool of fake news during their march to the White House. But the collected data reveals that pro-Trump sites are much more effective. The study also shows how „Facebook” and „Тwitter” „fuel” the phenomenon of fake news.

Keywords: fake news, elections, Trump, social networks, mainstream media, Facebook, hyperpartisan, echo chambers

 

Из "Lingua tertii imperii или езикът на Третия райх"

Виктор Клемперер

Освен суперлативните форми при числата и подобните на числа думи, можем да различим три типа употреба на превъзходната степен, като и трите се използваха с едно и също излишество: правилните превъзходни форми на прилагателните; отделни изрази, които носят или могат да приемат стойност на превъзходна степен; цели части от изречения, обилно напоени със суперлативи

Ключови думи: трети райх, немски език, лингвистика

In addition to the superlative forms of numbers and word-like words, we can distinguish three types of use of the superlative degree, all three being used with the same redundancy: the correct superlative forms of adjectives; individual expressions that carry or may accept a value of superiority; whole parts of sentences richly imbued with superlatives

Keywords: Third Reich, German language, linguistics