IV Международната научна конференция „МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ НА 21. ВЕК“

IV Международната научна конференция „МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ НА 21. ВЕК“

организирана от катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ при Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, се провежда всяка година. Конференцията предоставя възможност на учени, преподаватели от различни университети, журналисти, практици и експерти да представят своите тези, наблюдения и резултати от научни изследвания по проблеми от теорията и практиката на журналистиката, медиите, пиара, рекламата, маркетинга и други сфери на масовите комуникации.

Темата на предстоящата конференция е:
„ЖУРНАЛИСТИКА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА – МОДЕЛИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ“

Конференцията ще се проведе на 8 – 9 ноември 2018 г. Във Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Четвъртото издание на академичния форум е отговор на задълбочаващия се изследователски интерес към развитието и взаимодействието на журналистиката и пиара в условията на мрежово общество и дигитална икономика.

Тематични области:

  • Журналистика
  • Връзки с обществеността
  • Реклама и маркетинг
  • Медийни и комуникационни изследвания
  • Езиковедски изследвания в сферата на масовите комуникации

Работни езици: български, английски, руски.

Ако изложението е на друг език, авторите следва да подготвят материали за публиката (handouts) на български или на английски език. Такса правоучастие: 20 лв. (информация за начините на плащане очаквайте във второто информационно писмо). Всички разходи за транспорт, дневни и нощувки са за сметка на участниците. Програмата на конференцията ще бъде приложена към второто информационно писмо, заедно с указания за техническото оформление на текстовете. До участие ще бъдат допускани само доклади, които отговарят на темата на форума. Анотацията (в размер на 250 думи) на съответния доклад ще бъде оценявана по следните критерии:
– тематична насоченост,
– оригиналност,
– изследователски качества,
– концептуализиране на проблема,
– академичен език.

В научното списание „Медии и комуникации на 21. век“ се приемат за публикуванe само статии, които са били представени лично от автора (от съавторите), след процедура по анонимно рецензиране.

С уважение:
Организационен комитет
E-mail: media21conf@ts.uni-vt.bg

Публикувано в Събития