НАУЧНО ИНДЕКСИРАНЕ

Списание „Медии и език“ е индексирано от ERIH PLUS, CEEOL, Crossref, DOAJ, Sherpa Romeo, ROAD, CiteFactor, НАЦИД (Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране). От 2023 година списание „Медии и език“ осигурява DOI за всички свои научни публикации. Статиите в списанието могат да бъдат открити в Google Scholar.