XIII международна конференция „Проблеми на устната комуникация“ (Велико Търново, 6–7.10.2023г.)

  XIII международна конференция „Проблеми на устната комуникация“ (Велико Търново, 6–7.10.2023г.)

Красимира Василева
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Катедра по съвременен български език
ORCID ID: 0000-0002-7366-9587
имейл: k.vasileva@ts.uni-vt.bg

На 6 и 7 октомври 2023 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе тринадесетата международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“. По традиция форумът беше организиран от Катедрата по съвременен български език, която го посвети на 60-годишнината си. Събитието премина под патронажа на ректора проф. д-р Д. Димитров, който уважи откриването и отправи поздравление към всички участници и специално към Катедрата по съвременен български език по случай юбилея ѝ. Своите поздравления и пожелания за успех на конференцията отправиха и доц. д-р П. Цончева – декан на Филологическия факултет, проф. д-р С. Коева – ръководител на Секцията по компютърна лингвистика и дългогодишен директор на Института за български език към Българската академия на науките, проф. д-р М. Илиева – ръководител на Катедрата по съвременен български език, проф. д-р Й. Тишева – ръководител на катедра „Български език“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Р. Цонев – ръководител на Катедрата по български език на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и др. Дългогодишният участник в конференцията д-р О. Сорока поднесе своето приветствие онлайн и подчерта приноса, който Катедрата по съвременен български език има за развитието на българистиката в Лвовския държавен университет. Бяха получени и поздравителни адреси от катедрите по българистика в Пловдивския и Шуменския университет. Проф. д-р Х. Станева, проф. д-р П. Радева, доц. д-р Л. Стоичкова и проф. д-р К. Цанков – дългогодишни членове на Катедрата по съвременен български език, участници и организатори на предходни издания на конференцията – също поднесоха своите поздравления, споделиха някои по-ярки спомени от професионалния си път и не успяха да скрият вълнението си по време на представянето на панела „60 години Катедра по съвременен български език“ с модератор проф. д-р М. Илиева. В рамките на панела доц. д-р В. Маринов представи накратко по-значимите моменти в развитието на Катедрата от създаването ѝ до днес, както и някои от най-изтъкнатите специалисти в преподавателския ѝ състав през годините. Работата на участниците продължи по секции в хибриден вариант – присъствено и онлайн.

Участниците в конференцията

Предварително подадените заявки от специалисти от България, Русия, Полша, Украйна, Хърватия и Германия бяха за над 40 доклада, разпределени в 5 секции. В секция „Устната комуникация и разговорната реч“ с модератори проф. д-р Й. Тишева и д-р И. Димитрова бяха включени докладите на М. Илиева (Великотърновски университет) „Когнитивен прочит на понятието за разговорност“, Й. Тишева (Софийски университет) „За синтаксиса на релативния комплементизатор дето“; Р. Цонев (Югозападен университет) „За конкуренцията между разговорните съчинителни конектори“, М. Цветкова (Нов български университет) „За преходното и устойчивото в българската разговорна реч през последните 30 години (в края на XX и началото на XXI в.) и за някои наподобяващи дублети паралелни употреби в устната комуникация“, И. Димитрова (Великотърновски университет) „Езиковата интернационализация, или за англицизмите в българската разговорна реч, които (все още) не са официално отразени в речниците на новите думи от 2001 до днес“, А. Тодоранова-Душкова (Великотърновски университет) „Безлични структури със съществителното бъг и с производни от него глаголи в българската разговорна реч“, Р. Левкова (Великотърновски университет) „Хипокористични форми на редки и нови имена в българската личноименна система“, Н. Клушина (Московски държавен университет) „Разговорная речь в цифровой среде“ и на М. Вълкова (Великотърновски университет) „Лексикални експресивни средства във форума BG-mamma (наблюдение върху постове от 2023 година)“.

В секция „Устна публична реч“ с модератори проф. д.н. А. Ефтимова и д-р С. Коева бяха разпределени докладите на М. Джонова (Софийски университет) „Въпросителните изказвания в медийната реч“, А. Ефтимова (Софийски университет) „Концепциите за достъпен/лесен език в контекста на устната реч“, П. Осенова (Софийски университет) „Лингвистичен профил на израза имам предвид в българския парламент“, С. Коева (Великотърновски университет) „Несполучливите паузи в речта на актьорите от серийния филм „Войната на буквите“, К. Войнова (Софийски университет) „Езикови специфики в речта на спортните анализатори“ и др.

Не по-малък интерес предизвикаха представените доклади и във втория ден на конференцията. В секциите „Социолингвистичен аспект на устната комуникация“ и „Устната реч в художествения текст“ с модератори съответно проф. д.н. К. Алексова и доц. д-р В. Иванова бяха включени докладите на В. Маринов и Г. Падарева (Великотърновски университет, Югозападен университет) „Социолингвистичен поглед върху меките преградни съгласни“, К. Алексова (Софийски университет) „Перцепция на глаголни форми с окончание -ме вм. в 1 л., мн. ч., сег. вр. от съвременните българи“, В. Иванова (Великотърновски университет) „Разговорното ЧЕ в художествената реч“, Й. Ефтимов (Нов български университет) „Разговорност и алитерации: Една от причините за игра на литературния текст с разговорния език на примера на очерка „Бай Ганьо и опозиция – ама де-де“ на Алеко Константинов“, А. Петрова (Великотърновски университет) „Към въпроса за лексикалния трансфер между езиците в балканския лингвокултурен ареал. Слав.  Кост, Н. Радева (Великотърновски университет) „Трансформация на безлична предикативна конструкция в речта на жители на Ямболско“, Р. Дюлгерова (Великотърновски университет) „Езикова игра във „Вселена“ от сборника „Уж“ на Д. Воденичаров“, Х. Кючуков и Л. Квадранс (Силезийски университет) „Езикова употреба и идентичност при ромите мюсюлмани на Балканите“, Т. Лемак (Sveučilište u Zadru) „Semantization and stylization of colloquial speech in neorealistic poetry“ и др.

Последната пета секция „Прагматика. Лингвокултурология. Проблеми на обучението в устна комуникация“ с модератор доц. д-р В. Петров обедини докладите на Ц. Иванова (Великотърновски университет) „Устната комуникация като методически акцент в преподаването на български език и култура в чуждоезикова среда“, В. Петров (Великотърновски университет) „Правописът в българската разговорна реч в интернет“, К. Василева (Великотърновски университет) „Огънят в българската фразеология“, Е. Топалова (Великотърновски университет) „Отклонения при изписването на атрибутивни съчетания с първи компонент дума от чужд произход в неофициалната интернет комуникация“ и др.

Прави впечатление широкият кръг от проблеми, върху които беше поставен акцент в различните панели. По време на обсъжданията бяха обменени ценни идеи и опит, които могат да дадат основа за бъдещи разработки. Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник, а материалите от предходните ѝ издания са достъпни на адрес https://journals.uni-vt.bg/poc/bul/arch.aspx. Традиционното за форума високо ниво на организация, интересните и ползотворни дискусии и възможността за създаване на нови професионални контакти оставиха у участниците добри впечатления и желание да се включат и в следващите издания на „Проблеми на устната комуникация“. От своя страна, организаторите остават с чувство за удовлетворение от свършената работа и с надеждата за още повече участници в следващите издания на конференцията, която вече над 30 години е важна и неизменна част от научния календар на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

 

 

 

 

 

Публикувано в Събития