Перспективи на комуникациите – теория, практика, управление, тенденции

Перспективи на комуникациите – теория, практика, управление, тенденции

Веселина Вълканова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

имейл: valkanovav@gmail.com

Сборник с текстове от 12-та Комуникационна и медийна конференция за Централна и Източна Европа (CEECOM 2019)

Настоящият том „Communication Management: Theory And Practice In The 21st Century“ събира докладите от състоялата се през юни 2019 г. в София Международна научна конференция под същия надслов, организирана от Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

И научният форум, и сборникът са посветени на един важен юбилей за българската научна и академична общност – 45-ата годишнина от създаването на Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет като самостоятелно академично звено за обучение на студенти за системата на социалната комуникация, журналистиката и медиите.

Стъпваща на солидната академична традиция на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – институция в науката и образованието в България, най-старата специалност на ФЖМК – Журналистика, скоро ще отбележи своя 70-годишен юбилей. Започнала като специалност в рамките на Факултета по славянски филологии, специалността е подготвила вече няколко хиляди висококвалифицирани специалисти за медиите от повече от 50 страни.

На богата академична традиция стъпва и обучението по „Връзки с обществеността“ във Факултета – то премина вече своя четвърт вековен юбилей и отбеляза сериозните си постижения в промяната на професионалната среда и в развитието на образователните програми по ПР и реклама.

Специалността „Книгоиздаване“, доскоро най-младата, вече повече от 20 години внася по-висока професионална култура в българското книгоиздаване, каквато и беше целта на Катедрата и на Факултета, когато идеята за новата специалност се роди и разгърна.

Със създаването на най-новата специалност – „Комуникационен мениджмънт“, ФЖМК отговори на промяната на пазара на труда и на новите професионални изисквания към специалистите в областта на комуникациите и управление на информация и медийно съдържание, отговори на търсенето на нов тип специалисти.

Винаги съм била признателна на всички колеги от катедрата, ФЖМК и СУ, на нашите хонорувани колеги, на гост преподавателите и на лекторите от чужбина за отдаването и вниманието към преподаването на студенти по журналистика, връзки с обществеността, книгоиздаване и комуникационен мениджмънт, че със своите изследвания, монографии, статии и учебници развиват научното поле на комуникациите, журналистиката и медиите, в полза на студентите, докторантите и младите преподаватели, но и на професионалната колегия – журналисти, редактори, мениджъри, ПР специалисти, рекламисти, издатели, мениджъри в комуникациите.

45 години самостоятелно съществуване като факултет не е малка традиция за ФЖМК. Един юбилей, който ни кара да осмисляме постиженията и предизвикателствата, да търсим нови перспективи в изследванията и образователните дейности.

Един поглед назад към академичната традиция на Факултета пожурналистика и масова комуникация показва, че от създаването си през 1974 г. Факултетът предлага на студентите от България и от много други страни  подготовка в модерни и важни за функционирането на обществената комуникация специалности не само в бакалавърската и магистърската степен, но и обучение в многобройни и успешни докторантски програми в областта на журналистиката, медиите, публичната комуникация, публикационните дейности, креативните индустрии, рекламата и комуникационния мениджмънт.

През тези четири и половина десетилетия Факултетът по журналистика и масова комуникация ключовите думи, които обобщават образователните, научни и изследователски дейности на преподаватели и студенти, са: качество и стремеж към високи академични резултати. Обучението е обърнато към практиката, стреми се да отговори на сложните и динамично променящите се условия на съвременната професионална среда чрез подготовката на висококвалифицирани специалисти, но преподавателите и мениджмънтът на факултета винаги са се придържали и към по-високи стандарти и академичната общност винаги е имала насоченост не само към практиката, но и към изследователски и научни програми.

За осъществяване на целите на обучението – преподаване на солидни знания и умения за постигането на ефективна професионална и социална реализация на завършващите в областта на публичната комуникация, колегията от ФЖМК се стреми да търси непрекъснато обновяване на учебни планове и програми, да привлича към своя преподавателски екип от изследователи и учени млади и образовани академични попълнения, както и изявени професионалисти от областта на медиите и комуникацията. Именно в съчетанието на обучителните практики с актуални научни изследвания и публикуването на научните резултати се изгражда с годините академичният профил на Факултета по журналистика и масова комуникация като лидер в научното и професионално направление по обществени комуникации и информационни науки в България и уважаван център на обучение и наука в Европа.

За ФЖМК 45-годишният юбилей беше отбелязан по достойнство чрез организираната от сего 27th Central and Eastern European Communication and Media Conference, състояла се между 19 и 21 юни 2019 г. в София. Учени, преподаватели и изследователи от много страни взеха участие с доклади в конференцията, а основните ѝ акценти на практика покриват основните полета на съществената за обществото обществена комуникация и нейното управление и тенденции.

Характерът и многообразието на темите на докладите, събрани в шестте раздела на сборника: „Theory and Practice in Political Communication in the 21st Century“, „Regional Perspectives on Media Reporting and Communication Management“, „Communication Management, Technology and Integrated Marketing Communications“, „Disruptions in the Contemporary Media Landscape“, „Cross-Border Perspectives on Political Movements“, „Theoretical Perspectives on Contemporary Journalism and Communication Management“ дават представа за научните търсения на изследователите от Факултета по журналистика и масова комуникация и нашите партньори от България, от Европа и от света.

Публикациите в сборника осветляват последните тенденции в полето на комуникациите и медиите, те демонстрират перспективата и развитието на важно научно поле, свидетелстват за високия капацитет на колегията у нас и по света. Нещо повече – докладите и представянето на колегите, участвали в конференцията, показват безспорните научни достижения на учените в полето на обществените комуникации и информационните науки, но и тяхната рефлексия към обществените проблеми, към динамичното развитие на медиите, комуникациите, социалните процеси и тенденции, както и професионална отговорност и гражданска позиция, която те без съмнение предават на своите студенти и докторанти.

Надявам се международните срещи и конференции и за в бъдеще да събират изследователите по медии и комуникации, да синтезират новите идеи в обществените комуникации и информационните науки, да дават възможност на учените от България и чужбина да сверяват достижения, да разширяват знанията си в научната област, да търсят вздаимодействия с гранични научни области, да разпространяват оригиналните и приносни изследвания в научната специалност „Медии и комуникации“.

Именно това е положителната посоката – чрез дискусиите, свободната обмяна на мнения, чрез изграждане на творческа и колегиална среда да изградим подготвени професионалисти с активна гражданска позиция – мислещи, търсещи истината и отстояващи правото на обществото на неманипулирана информация!

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ФОРМАТ ЗА ЦИТИРАНЕ
Вълканова, Веселина. Перспективи на комуникациите – теория, практика, управление, тенденции – В: Медии и език. Електронно списание за научни изследвания по медиен език [онлайн]. 15 август 2020, № 8 [Културната памет]. ISSN 2535-0587. <https://medialinguistics.com/2020/08/15/communication-perspectives/>

Публикувано в Без категория