Докторантски семинар „Медии и комуникации“

Факултетът по журналистика и масова комуникация организира

Докторантски семинар „Медии и комуникации“

03 и 04 декември 2019 г.

Ректорат, Нова конферентна (огледална) зала

Семинарът се провежда в рамките на Климентовите дни 2019 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Докторантите от всички катедри на Факултета по журналистика и масова комуникация са поканени да вземат участие в него с 10-15-минутни доклади, свързани с докторантските им тези и с актуални изследвания в полето на обществените комуникации и информационните науки.

Форумът има за цел да подкрепи обмена на теоретичните и практико-приложните постижения на младите изследователи, да очертае интердисциплинарни връзки и разнообразен инструментариум в научните изследвания.

Във фокуса на Семинара е взаимодействието между изследователи с различен опит и проучвателски нагласи, следващи различни теоретични парадигми, методологии и научни традиции. Дискусията между тях би могла да е тласък за научно развитие и гарант за увеличаване на качествените докторантски тези. Приемствеността в науката, осъществявана чрез връзката учител – ученик и чрез подкрепата на младите учени, е водеща платформа на изявата.

Каним всички научни ръководители да се включат във Форума, като изслушат представянията на нашите млади колеги и участват в дискусиите.

Заявки със заглавията и резюметата на докладите се приемат на адрес nauchen@fjmc.uni-sofia.bg до 22.11.2019 г.

Публикувано в Събития