Лингвостилистичен анализ на медийните текстове, отнасящи се до ЛГБТ общността (анализ на материали от онлайн вестника „Дневник“ за периода 2008-2012 г.)

Лингвостилистичен анализ на медийните текстове, отнасящи се до ЛГБТ общността (анализ на материали от онлайн вестника „Дневник“ за периода 2008 – 2012 г.)

Александър Георгиев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
имейл: miglenov@uni-sofia.bg

Резюме. Разгледани са различните номинации за хомосексуални мъже и жени, бисексуални и трансджендър хора, както и колективното им назоваване като общност и подгрупи. Проследена e честотата на поява по години на по-добре представените названия за периода 2008-2012 г.

Ключови думи: медийни номинации за ЛГБТ общността, политически коректен език.

В езиково отношение за отразяването на ЛГБТ общността и свързаните с нея събития и проблеми се използва специфична лексика, която често е с чужд произход: гей, лесбийка, транссексуалност, хомосексуалност; буквената абревиатура „ЛГБТ“. Е. Добрева говори за хиперлексикализация на тематичното поле „хомосексуалност“ (Добрева 2008: 18). Упоменатото от Е. Добрева колебание в медиите по отношение употребата на „гей“ като съществително или прилагателно име е налице и в анализирания корпус статии, публикувани в онлайн вестника „Дневник“, например: гей брак/гей-брак/гейбрак; гей активисти/гей-активисти; гей парад/гей-парад/гейпарад;  гей скандал/гей-скандал; гей протест/гей-протест; гей шествието/гейшествието; гей организация/гей-организация/гейорганизация; гей-родители/гей родители; гей-телевизионен канал; гей-досиета; гей сватби/гей-сватби, гей общност/гей-общност; гей-малцинства; гейдвойка/гей двойка. (За всички думи и словосъчетания със съставка „гей“ виж Прил. 1)

В годините се наблюдава установяване на ортографични модели за често употребяваните съчетания и форми, като „гейпарад“ и „гей-парад“ напълно излизат от употреба, но въвеждането на нови понятия, например „гей общност“, „гей сватба“ и др., отново преминават през колебание най-вече между разделно и полуслято изписване.

1.1. Номинации за хомосексуални мъже

Най-често срещаните означения за хомосексуални мъже са „гей(ове)“, „хомосексуалн(и)“ и „хомосексуалист(и)“.

В онлайн вестника „Дневник“ и трите номинации се употребяват неутрално, въпреки че и гей, използвано като съществително, и „хомосексуалист“ са по-скоро нежелателни и дори обидни. Дори субстантивираната употреба на прилагателното „хомосексуален“ оставя усещането за обидно редуциращо назоваване, но в наръчниците за медии подобни употреби са окачествени като предпочитани. А. Ефтимова  посочва, че „гей“ и „лесбийка“ са вече политически некоректни в някои общности, въпреки че в България все още не се предвиждат санкции за тяхната употреба (Ефтимова 2016: 184-185).

Единствено в първата година от изследвания период се среща дисфемизмът „обратни“, при това очевидно използван без интенция да функционира като обидна квалификация. През 2009 г. се среща преднамерено пренебрежителното и обидно „гейчета“ („Смешка. Вижте тази полиция, държавата е в криза, полицаите са впрегнати да охраняват някакви гейчета“). Думата „педераст“ е регистрирана само веднъж, но употребата ѝ не е с цел обида, напротив – разкрива се негативната конотация на това название.

С очевидното намерение да бъдат неутрални названия се използват словосъчетания като „депутат хомосексуалист“, „мъжете гейове“, „мъжете хомосексуалисти“, „феновете гейове“ и „футболистите гейове“, въпреки че по-неутрално биха звучали при размяна на съставящите ги думи така, че „гей/хомосексуален“ да е подчинената, а не главната съставка („хомосексуален депутат“ вместо „депутат хомосексуалист“, „гей мъжете“ вместо „мъжете гейове“ и т.н.), добри примери за което са срещащите се в корпуса словосъчетания „гей мормон“, „гей момче“, „гей порно актьор“, „гей активист“, „хомосексуални военнослужещи“.

Употребяването на „гей“ като съществително с неопределителен член („един горд гей“) се среща веднъж и също може да се определи като нежелателно. В случая става дума за изказване на пуерториканския боксьор Орландо Крус, който през 2012 г. разкрива сексуалността си. „Един горд гей“ е всъщност превод на „a proud gay man“ (Фийли 2012. Курсив мой – А.Г.). И в други статии, в които се съобщава за събития от чужбина, може да се заподозре, че нежелателните форми са плод на преводаческо решение, целенасочено или не. Това е знак за трудното възприемане на политически коректния език и неговите особености. А. Ефтимова посочва, че „Отношението към политическата коректност като към чуждо, неприсъщо на нашата култура явление се дължи на факта, че този феномен възниква в англоезичния свят. В българската култура той е привнесен…“ (Ефтимова 2016: 108).

Регистрирана е и употреба с неопределително местоимение – „някой гей“, което също звучи крайно пренебрежително.

При номинацията на хомосексуални мъже се срещат и следните описателни изрази: „мъже със сексуални връзки с мъже“, „мъже, които правят секс с други мъже“ и „мъже, които спят с мъже“. Изразът „мъже, които правят секс с мъже“ (Men who have sex with men – MSM) има специфична употреба и е въведен през 1990 г. от епидемиолози, тъй като обхваща всички мъже, които имат сексуални контакти с лице от същия пол, независимо дали се идентифицират като хомо- или бисексуални (МСМ 2018). В такъв контекст се употребява и в статията, посветена на изследване, проведено в САЩ. В същия текст синонимно се употребява и израза „гей и бисексуални мъже“. Редуването на тези две номинативни стратегии отново повдига въпроси за изборите, направени от преводача при предаването на информацията, макар и повече по отношение на прецизността при предаване на информацията и не толкова по отношение на политически коректния език.

Номинацията „содомисти“ също е представена. Донякъде учудващо е, че не се предават думи на представител на религиозна общност, а на прокурора от Пазарджик Стефан Янев.

Изводи:

В материалите, обект на това изследване, преобладават неутралните номинативни практики при назоваването на хомосексуални мъже. Има случаи, в които нежелателна и дори дисфемистична лексика е употребена, но с намерение за неутрално посочване, а обидните думи и словосъчетания са минимален брой и в повечето случаи представляват цитати на нечии изказвания.

Във времето се забелязва нарастваща употреба на „хомосексуален“ (през 2008 г. номинацията е употребена 10 пъти, през 2009 г. – 13, през 2010 г. – 12, през 2011 г. – 16 и през 2012 г. – 22 пъти), употребите на „хомосексуалист“ остават ограничени през целия период (през 2008 г. думата е регистрирана 6 пъти, през 2009 – 3, през 2010 – също 3, през 2011 – 2 и през 2012 г. – 3 пъти).  „Гей“ напълно липсва като самостоятелна номинация за гей мъж през 2008 г., през 2009 е регистрирана 4 пъти, през 2010 – 16, през 2011 – 3, а през 2012 – 23 пъти. Двата пика през 2010 и 2012 отговарят на увеличения обем на публикациите през тези години. „Гейове“ се употребява 5 пъти през 2008 г., 1 път през 2009, 13 пъти през 2010 г., 1 път през 2011 и 29 пъти през 2012 г. Отново засилената употреба съответства на увеличаването броя на материалите в медията. (Вж Фиг. 3)

Фигура 1. Брой употреби на най-честите номинации за хомосексуален мъж в периода 2008-2012 г.

1.2. Номинации за хомосексуални жени

Ограничената лексикална репрезентация на хомосексуалните жени отговаря на ограниченото им отразяване по принцип, дължащо се на характерната за медиите андроцентричност. Най-често срещаната номинация е „лесбийка“, също и формата за множествено число. Среща се описателният израз „жените, осъзнали себе си като хомосексуални“, както и словосъчетанието „power лесбийки“.

Фреквентността на появата на „лесбийка“ и „лесбийки“ през годините е следната: през 2008 г. формите се срещат 2 пъти, през 2009 г. – 0 пъти, през 2010 г. – 38 пъти, през 2011 г. – 0 пъти, през 2012 – 1 път. (Вж Фиг. 4) Всъщност големият брой назовавания на хомосексуални жени през 2010 г. е в резултат на една единствена публикация – интервю с д-р Околийски. Този текст е единственият, посветен почти изключително на хомосексуалните жени, за целия анализиран период.

Фигура 2. Употреба на „лесбийка“ и „лесбийки“ в периода 2008-2012 г.

1.3. Номинации за бисексуални хора

Самостоятелното назоваване на бисексуалните хора е дори още по-рядко от това на хомосексуалните жени. Липсва всякаква лексикална вариативност, регистрирани са единствено форми на прилагателното „бисексуален“ употребено самостоятелно във формите си за мъжки и женски род и множествено число. Налице са едва две употреби през последната година. И в двата случая става дума за личности, които са се разкрили като бисексуални.

Фигура 3. Употреба на „бисексуален“ в периода 2008-2012 г.

1.4. Номинации за транссексуални/трансджендър лица и травестити

Транссексуалните/трансджендър лицата не получават никакво самостоятелно отразяване и липсват техни отделни номинации.

Думата „травестит“ е регистрирана през 2010 (3 пъти) и през 2012 г. (4 пъти; вж Фиг. 6). През 2010 г. е употребена в постановлението на прокурора от Пазарджик Стефан Янев и в статия, свързана с Азис, в която е цитиран американец, включил певеца в свой музикален моноспектакъл, посветен на гей изпълнители:  „Тук, в Сан Франциско, сме свикнали с ярко облечените травестити, но Азис е нещо повече от тях“. Цитатът в оригиналната статия на английски език гласи нещо съвсем различно: „“We’re familiar with drag in San Francisco, but Azis is beyond drag…“. Цитатът продължава така: „… – the equivalent of the Cockettes and the Sisters of Perpetual Indulgence, minus the religiosity that they camp on,“ Eisen says. „He’s just himself: a burly, strong guy but extremely effeminate, as well as very out, in that he’s married to another guy and the guy is in all the videos.“ (Чън 2010). Донякъде разбираемо е пропускането на тази част от цитата, тъй като става въпрос за вероятно напълно непознати за по-голямата част от българската аудитория групи, пряко свързани с гей културата в Сан Франциско. И все пак това остава пропуснат шанс за излагане на нова за аудиторията информация.  „Drag“ е различно понятие от трансвестизъм и означава специфична форма на забавление, при която мъже (понякога и жени) разиграват роля на преувеличена и дори окарикатурена женственост с цел забавляване на публика. Понятието „drag“ не съдържа в себе си перверзните нюанси на „трансвестизъм“, поради което направения в „Дневник“ превод е по-скоро неуместен. Можем само да спекулираме дали предаването на информацията по такъв начин за българска аудитория е в резултат от невежеството на превеждащия, или в резултат на допусканото от него невежество на аудиторията. И в двата случая медията пропуска възможност да образова публиката си и да ѝ предостави нова информация, свързана с ЛГБТ общността.

През 2012 г. „травестит“ се среща предимно в мултиплицираното изказване на Вежди Рашидов „Ненавиждам една жена да прилича на травестит“ [132]. Изказването поставя думата в контекст, който ѝ придава обидни конотации. Думата се среща и в последвалото отворено писмо, в което след обръщение към тогавашния министър на културата, е написано „Ще ви обичаме и ако сте травестит“.

Фигура 4. Употреба на „травестит“ в периода 2008-2012 г.

1.5. Номинации за ЛГБТ общността и части от нея

Много често общността или част от нея се назовават събирателно.

Обединяват се хомосексуални мъже и жени: „Гейове и лесбийки“, „хомосексуалисти и лесбийки“, „хомосексуални мъже или жени“, „гей хората“, „открито хомосексуални хора“, „хомосексуалните лица“, „хора с хомосексуална ориентация“.

Групово се назовават хомо- и бисексуални лица: „бисексуални жени и лесбийки“, „Гей и бисексуалните британци“, „групата на хомо- и бисексуалните“, „лесбийки, гейове и бисексуални“, „хомосексуалните и бисексуалните хора“.

Най-широките номинации обхващат хомосексуални и бисексуални мъже и жени, както и транссексуални лица: „хомосексуалните, бисексуалните и транссексуални европейски граждани“, „LGBT – lesbian, gay, bisexual, transgender (лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални“,  „Лесбийки, Гейове, Бисексуални и Транссексуални хора“, „лесбийки, гейове, бисексуални и травестити“, „лесбийките, гей, бисексуалните и транссексуалните лица“, „Лесбийките, гей, бисексуалните и транссексуалните хора“, „Транс, би, лесбийки, гейове“, „ЛГБТ хората; хомосексуалните, бисексуалните и трансполовите хора“. Има някои колебания при разкриването на значението на абревиатурата ЛГБТ. Забелязва се избягване на номинацията трансджендър (която липсва напълно за целия период), дори когато е дадена на английски, тя се превежда като „транссексуален“. Налице е и напълно погрешното разшифроване на същата категория лица като „травестити“ в статия със спортна насоченост от 2010 (в спортните материали често се допускат грешки и се промъкват нежелателни номинации).

Съществуват и номинации за общности от ЛГБТ хора: „гей обществото“, „гей общността“, „ЛГБТ (лесби, гей, би и транс) общностите“, „ЛГБТ (лесбийки, гей, бисексуални и транссексуални хора) общността“, „ЛГБТ общността (лесбийки, гей, бисексуални и транссексуални“, „хомосексуалната общност“. Форми с „общество“ вместо „общност“ се появяват в единични случаи през годините, но все пак съществува колебание.

Регистрирани са назовавания, които говорят за ЛГБТ хората като за малцинствени групи: „сексуалните малцинства“, „представители на гей-малцинствата“, „сексмалцинствата“. Такива номинации също са ограничени по брой. Същото важи и за названия с маркер за различност: „хора с различна сексуална ориентация“, „различните“, „хората с различна сексуална ориентация“, „хората с различни сексуални наклонности“, „сексуално другояче ориентирани“.

Само един път е регистрирано групово назоваване на хомо- и хетеросексуални хора с израза „гей и стрейт“ (от англ. Straight – хетеросексуален). Веднъж се среща и конструкцията „лицата, които не са хетеросексуални“, както и метафоричното название „минали под дъгата“. Веднъж е допусната и дисфемистичната номинация „болни хора“ за участниците в гей фестивал в Босна [22].

Изводи:

При колективното назоваване на ЛГБТ общността и части от нея се наблюдава известна тенденция за предпочитане на неутрални номинации, а също и за увеличаване на броя на тези названия, които в началото на изследвания период напълно липсват, т.е. увеличава се видимостта на ЛГБТ хората като принадлежащи към една общност. Някои от принадлежащите към тази общност групи хора получават своето представяне единствено чрез своята принадлежност към общността – в най-голяма степен това са трансджендър хората, които се назовават единствено в събирателни номинации.

1.6. Номинации за отношения между хора от един и същи пол

За отношения между лица от един и същи пол се използват следните названия: „гей двойка“, „лесбийска двойка“,  „гей връзки“, „хомосексуални връзки“,  „двойки от един и същи пол“, „брачни съюзи между лица от един и същи пол“, „гей бракове“, „бракове между хомосексуални“,  „брак между две жени“, „еднополови бракове“, „хомосексуални бракове“, „гей сватба“, „хомосексуални сватби“,  „различни видове семейства“, „ЛГБТ семейства“.

Налице е тенденция за увеличаване както броя на споменаванията на връзки и бракове между лица от един и същи пол и на сватбените церемонии, така и на разнообразието в номинациите. Най-предпочитани са изразите „гей брак“, „еднополов брак“, „еднополови двойки“. По-рядко се срещат „хомосексуални бракове“ и „хомосексуални двойки“. (Вж таблица 2 и фигура 7)

Таблица 1. Честота на използваните названия за отношения между хора от един и същи пол

2008 2009 2010 2011 2012
Гей бракове 1 2 9 4 22
Еднополови бракове 0 6 11 5 30
Еднополови двойки 0 0 2 2 13
Хомосексуални бракове 0 1 1 2 2
Хомосексуални двойки 0 0 1 1 3
Гей двойки 0 1 2 3 5

 

Фигура 5. Честота на използваните названия за отношения между хора от един и същи пол

1.7. Номинации за София прайд

Прайдовете са значими събития за ЛГБТ общността, а в България София прайд е единствено по рода си правозащитно шествие, което ежегодно съсредоточава общественото внимание върху ЛГБТ общността и нейната борба за равноправие.

Преобладаващи са номинациите със съставка „парад“ („Парада на гордостта“, „Гей парад“, „парад“, „гей демoнстрации“, „гейшествието“, „гей проявата“) и със съставка „прайд“ („прайд парад“; „прайда“, „София прайд“, „прайд шествия“, „„София Прайд“ парада“; „LGBT Pride“; „гей прайд парадите“; „гей прайд“). Сами по себе си тези номинации се използват неутрално за означаване на събитието, въпреки че названията със съставка „парад“ се свързват с „парадирането“, което има негативна конотация. От друга страна тези означения се срещат по-често от тези, които включват съставката „прайд“, вероятно поради непрозрачността ѝ, дължаща се на чуждия произход на думата (от англ. Pride – гордост). Срещат се и опити за превод на думата в словосъчетания като „парад на гордостта“, но при превеждането на български се губи оригиналното значение за отхвърляне на срама и „гордост“ звучи почти предизвикателно.

Регистрирани са и названията „Хомосексуалната манифестация“ и  „шествието на хомосексуалистите“. Те са с ограничена употреба през първите две години от изследвания 5-годишен период.

„Изявата“, „митинга“, „проявата“ и „акцията“ също са рядко срещани ортофемизми. По-често се използват „събитието“ и „шествието“.

И през петте години се наблюдават значителен брой дисфемистични назовавания като например „акт на провокация“, „провокации“.

Интересни са срещаните предимно в изявления на Българската православна църква дисфемистични номинации, които са основани на морални оценки и на религиозната категорията „грях“: „аморално и греховно шествие“; „безчинно и нечестиво сборище, недостойно и срамно шествие, противоестествено на всяко християнско съзнание“; „безнравствено зрелище“; „изява на греха и на порока“; „парадиране на похотта, на греха“; „проява, която нарушава богообразното достойнство на човешката личност, възвишеното значение на семейната любов между мъжа и жената и устоите на обществения морал“; „публична, безцеремонна и срамна демонстрация на содомския грях“; „срамна демонстрация на содомския грях“; „срамна проява на содомски грях“; „такава безнравствена проява“. Подобни са и негативните номинациите, свързани с религиозни ценности: „голяма съблазън“, „публично лансиране на идеи, които са странни за всички религии“.

Негативни употреби се образуват и чрез алюзия с опасността от провеждането на прайдове за децата, семейството и дори държавния ред: „поквара, като духовен вирус, който заразява душите, особено на децата“, „пореден целенасочен опит да се размият общоприетите граници в обществото и да се ерозират нагласите му по отношение на българското семейство“, „публично предизвикателство срещу брака, семейството и устоите на държавата“, оръжия за масово поразяване“.

Срещат се също и препратки към категорията болест в назоваването на прайда „чума“, регистриран е и пример за демонизиране в номинацията „дело на Сатаната“ (вж Добрева 2011).

Изводи:

При номинацията на ежегодния София прайд преобладават употребените неутрално думи или словосъчетания със съставка парад. Забелязва се обаче тенденция за увеличаване на употребата на компонента „прайд“, като номинациите с него надвишават „гей парад“ през последните две години от изследвания период. (Вж Фиг. 8)

Фигура 6. Разпределение на основните означения на София прайд за периода 2008-2012 г.

1.8. Обобщение

В онлайн вестника „Дневник“ се забелязва желание за употреба на неутрални номинации, когато се обсъжда ЛГБТ общността. Допуснати са малко на брой дисфемистични употреби, като тенденцията е те да намаляват. Наблюдават се някои неточности при употребата на специфични понятия, както и при преводните статии, в които освен че даденият на чужд език коректен език се превежда неточно, понякога информацията се предава погрешно.

Гей мъжете са представени с най-богат набор от номинации, в сравнение с останалите хора, принадлежащи към ЛГБТ общността. Транссексуалните хора са фактически назовавани само колективно, заедно с други членове на общността и никога по отделно. За сметка на това се среща номинацията „травестит“, употребена веднъж по обиден, веднъж по неточен начин.

Конкретната медия се старае да използва неутрална и коректна лексика, когато отразява ЛГБТ общността. Целенасочено обидни и негативни номинации се срещат рядко и в повечето случаи – при предаване на изказвания на враждебно настроени личности. Може да се каже, че „Дневник“ следва предписанията на ръководствата, целящи да улеснят медиите при отразяването на ЛГБТ общността.

Почти напълно липсва експлоатирането на гей тематика за привличане на публика и постигане на сензационен ефект. Налице остава забелязваната многократно от различни изследователи медийна андроцентричност. Това се вижда от преобладаващото назоваване на хомосексуални мъже, дори в случаите, в които всъщност става въпрос най-малкото и за хомосексуални жени.

Медията се показва в известна степен невъзприемчива към установени в английския език модели за назоваване на лица от ЛГБТ общността. От една страна това се изразява в устойчивата употреба на „гей“ и „хомосексуален“ за означаване на отделни лица (въпреки че и според разгледаните ръководства, насочени към медиите, това са предпочитани номинации), което в английския е ясно изразен маркер за негативно отношение. Дори при превод на статии от англоезични медии в българския вариант на мястото на по-коректните английски форми се появяват по-малко желателните, но по-често срещани номинации. Дори по-притеснително е превеждането на явления, вероятно поради допускането, че те са непознати на българската аудитория, а и защото за тях липсват утвърдени в българския език названия, с неточни, но по-често срещащи се термини (например „drag“ фактически се превръща в „трансвестизъм“, въпреки че има сериозна разлика между съдържанието на двете понятия). Друг пример е настоятелното превеждане на отдавна предпочитаното в английския „transgender“ като „транссексуален“ или „трансполов“. Това е разбираемо тъй като понятието „джендър“ никога не се е използвало широко в българския език, извън академичната сфера. Но отговорни в някакъв смисъл за това са именно медиите, които пропускат шансовете да въведат нови специфични понятия в обществения дискурс. (Дебатите, свързани с т.нар. Истанбулска конвенция, показаха колко реални могат да бъдат последиците от тези пропуснати възможности.)

При отбелязаната тенденция за увеличаване броя на материалите, свързани с ЛГБТ общността, както и за нарастване броя на темите, които се отразяват, може да се направи предположението, че в по-късни години „Дневник“ ще подобри още повече практиките си за отразяване на ЛГБТ общността. Все пак медията се показва като толерантна и дори загрижена за ЛГБТ общността и нейните проблеми.

БИБЛИОГРАФИЯ

Добрева 2008: Добрева, Е. Сексуалните малцинства: хомосексуални, бисексуални, транссексуални мъже и жени (Критически лингвосемиотичен анализ по материали от български вестници. – Любословие №9. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2008, 13-45.

Добрева 2011: Добрева, Е. Масмедийно демонизиране: основни обекти и техники в българския печат. – В: Изследване на медиите : Студии, статии, есета. Шумен: Унив. изд. „Епископ Константин Преславски“, 2011, 196-228

Ефтимова 2016: Ефтимова, А. Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата. София: Просвета, 2016

МСМ 2018:Men who have sex with men. 18.06.2018. – Wikipedia, The Free, Encyclopedia. 07.11.2018 <https://en.wikipedia.org/wiki/Men_who_have_sex_with_men>

Фийли 2012: Feely, J. Boxer Orlando Cruz Is “a Proud Gay Man”. 04.10.2012 – ABC News. 07.11.2018. <https://abcnews.go.com/ABC_Univision/News/boxer-orlando-cruz-proud-gay-man/story?id=17400563>

Чън 2010: Chun, K. ‘Blackbird’: Seth Eisen portrays gay icons. 24.05.2010. – San Francisco Chronicle.. 07.11.2018 <https://www.sfchronicle.com/thingstodo/article/Blackbird-Seth-Eisen-portrays-gay-icons-3183684.php>

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1. Списък на сложните думи и словосъчетанията, с които се отразяват представители, действия, събития и т.н. на ЛГБТ общността, използвани в анализираните медийни текстове

(В списъка са включени и всички варианти за изписване на сложните думи – и съобразените с книжовната норма, и несъобразените с нея. Отразени са и обозначенията на чужд език и с чужда графика, както и използваните абревиатури.)

  1. Със съставка гей

гей акцията

гей асоциации

гей демoнстрации

гей демонстрациите

Гей икони

гей парад

гей парад

гей- парад

Гей парад „Rainbow Friendship“

гей парад „София Прайд

гей парад в Ерусалим

гей парада

гей паради

гей паради

гей парадите

Гей парадът

гей парадът

гей прайд /gay pride

гей прайд парадите

гей проявата

гей шествието

гейпарад

гей-парад

гейпарада

гей-парада

гейпарада

гей-парада

Гейшествието

гей

гей активист

гей активиста

гей активисти

гей активисти

гей активистите

гей вицепрезидент

гей и бисексуални мъже

Гей и бисексуалните британци

гей и стрейт

гей изпълнители

гей или лесбийки

гей кинозвезда

гей кметове

гей мафиот/политик

гей момче

Гей мормон

гей мъже

гей мъже, лесбийки, бисексуални и трансполови хора

гей порно актьор

гей порно актьора

гей ръководители

гей футболистите

Гей хора

гей хората

гей хората

гей

гей

гей-активиста

Гей-активистите

гейдвойка

гейове

гейове

гейове и лесбийки

гейовете

гейовете

гейовете и лесбийките

гейовете и лесбийките

гейчета

един горд гей

лесбийки, гейове и бисексуални

лесбийки, гейове, бисексуални и травестити

лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални

Лесбийки, Гейове, Бисексуални и Транссексуални хора

лесбийките, гей, бисексуалните и транссексуалните лица

Лесбийките, гей, бисексуалните и транссексуалните хора

лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица

мъжете гейове

мъжът гей

някой гей

открити гейове

представители на гей-малцинствата

преподавател гей

слон-гей

транс, би, лесбийки, гейове

учител гей

феновете гейове

футболист гей

футболистите гейове

чернокожи гей и бисексуални мъже

явен гей

„гей“ произведение

„Лесбийки, гейове, би- и транссексуални (ЛГБТ) – действие“

актвивистки гей организации

гей афиширането

гей браковете

гей движението

гей драма

гей забраната

гей и лесбийски сдружения

гей издание

гей индустрията

гей клуб

гей мафията

гей наклонности

гей обида

гей обществото

гей общността

гей онлайн телевизия

гей организации

гей организации

гей организациите

гей организация

гей организацията

гей пазара

гей пингвини

гей пингвините

гей поведение

гей политика

гей права

гей правата

гей приятелските градове

гей проституцията

гей протестите

гей скандал

гей скандала

гей слухове

гей стремеж/копнеж

гей темата

Гей Фантазия

гей фестивал

гей фестивали

гей филма

гей-досиета

гейовете като хора

гейорганизациите

гейорганизация

гей-организация

гей-протест

гей-родители

гей-сканадала

гей-скандалът

гей-телевизионен канал

гей-церемония

ЛГБТ (лесби, гей, би и транс) общностите

Лесбийки, гейове, би- и транссексулани (ЛГБТ) – действие

гей бракове

гей бракът

гей двойка

Гей двойката

гей двойки

гей двойките

гей сватби

гей сватбите

гей съюзите

гей-браковете

гей-сватба

гей-сватби

гей обществото

гей общности

гей-малцинствата

гей-общност

гей-общността

гей-общността

ЛГБТ (лесбийки, гей, бисексуални и транссексуални хора) общността

ЛГБТ общността (лесбийки, гей, бисексуални и транссексуални

ЛГТБ (лесбийки, гей, бисексуални и транссексуални) общността

ЛГТБ общността (лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните хора

LGBT – lesbian, gay, bisexual, transgender (лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални

LGBT(lesbian, gay, bisexual, transgender – лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални) движение

домашния гей

парад за гейове, лесбийки и транссексуални

правата на гейовете

провокативна гей среща

2. Със съставка хомосексуален (118)

Хомосексуалната манифестация

шествието на хомосексуалистите

открито хомосексуални хора

представителите на хомосексуалната общност

хомо- и бисексуалните

хомосексуален

хомосексуален водещ

хомосексуален мъж

хомосексуализмът

хомосексуалист

хомосексуалист

хомосексуалисти

хомосексуалисти и лесбийки

хомосексуалистите

хомосексуалистите

хомосексуална

хомосексуални

Хомосексуални

хомосексуални артисти

хомосексуални военнослужещи

хомосексуални жени

хомосексуални мъже

хомосексуални мъже или жени

хомосексуални мъже или жени

хомосексуални олимпийци

хомосексуални родители

хомосексуални свещеници

хомосексуални скаути

хомосексуални спортисти

Хомосексуални състезатели

хомосексуални хора

хомосексуалните

хомосексуалните

хомосексуалните албанци

хомосексуалните военни

хомосексуалните и бисексуалните хора

хомосексуалните лица

хомосексуалните му колеги

хомосексуалните мъже

Хомосексуалните олимпийци

хомосексуалните фенове

хомосексуалните хора

Хомосексуалните, бисексуалните и променилите пола си

хомосексуалните, бисексуалните и трансполовите хора

хомосексуалните, бисексуалните и транссексуални европейски граждани

хомосексуалността

хомофобските

хората с хомосексуална ориентация

чернокожите хомо- и бисексуални мъже

Чернокожите хомосексуални

автохомофобия

агресивни нападения на хомофобска основа

държавите с хомофобия

Месец на хомосексуалността, бисексуалността и транссексуалността

обявена хомосексуална ориентация

осветляването на хомосексуалните му колеги

открита хомосексуална ориентация

правата на хомосексуалните

хомо- и бисексуална ориентация

хомосексуален акт

хомосексуален туризъм

хомосексуализма

хомосексуализма

хомосексуализма и педофилията

хомосексуална любов

хомосексуална ориентация

хомосексуална принадлежност

хомосексуална пропаганда

хомосексуалната група

хомосексуалната кауза

хомосексуалната любов

хомосексуалната пропаганда

хомосексуалната си ориентация

хомосексуални актове

хомосексуални заглавия

хомосексуални манифестации

хомосексуални наклонности

хомосексуални наклонности

хомосексуалните актове

хомосексуалните общности

хомосексуалните прояви и индивиди

хомосексуалния начин на живот

хомосексуалния стил на живот

хомосексуално и бисексуално поведение

хомосексуално образование

хомосексуално поведение

хомосексуалност

хомосексуалност

хомосексуалността

хомосексуалното движение

хомосексуалното движение

хомосексуалното поведение

хомосексуланите прояви

хомосекуализма и педофилията

хомофоби

хомофобите

хомофобия

хомофобия

хомофобията

хомофобията

хомофобната омраза

хомофобска култура

хомофобски изказвания

хомофобски настроения

хомофобските изказвания

браковете между хомосексуални

хомосексуални бракове

хомосексуални двойки

хомосексуални двойки

хомосексуални дружества

хомосексуалните бракове

Хомосексуалните връзки

хомосексуалните двойки

хомосексуалните отношения

хомосексуалните партньорства

хомосексуалните сватби

общността на лесбийки, хомосексуални, бисексуални и транссексуални

хомосексуалната общност

3. Със съставка лесбийка  (31)

бисексуални жени и лесбийки

гей или лесбийки

гейове и лесбийки

гейовете и лесбийките

гейовете и лесбийките

лесбийка

лесбийка

лесбийката

лесбийки

лесбийки, гейове и бисексуални

лесбийки, гейове, бисексуални и травестити

лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални

Лесбийки, Гейове, Бисексуални и Транссексуални хора

лесбийките

лесбийките, гей, бисексуалните и транссексуалните лица

Лесбийките, гей, бисексуалните и транссексуалните хора

лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица

лесбийска организация

Транс, би, лесбийки, гейове

хомосексуалисти и лесбийки

„Лесбийки, гейове, би- и транссексуални (ЛГБТ) – действие“

LGBT(lesbian, gay, bisexual, transgender – лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални) движение

LGBT – lesbian, gay, bisexual, transgender (лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални

гей и лесбийски сдружения

ЛГБТ (лесби, гей, би и транс) общностите

Лесбийки, гейове, би- и транссексулани (ЛГБТ) – действие

парад за гейове, лесбийки и транссексуални

лесбийски двойки

ЛГТБ общността (лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните хора

общността на лесбийки, хомосексуални, бисексуални и транссексуални

power лесбийки

4. Със съставка бисексуални (33)

бисексуален

бисексуална

бисексуални

бисексуални жени и лесбийки

бисексуалните

Гей и бисексуалните британци

гей мъже, лесбийки, бисексуални и трансполови хора

лесбийки, гейове и бисексуални

лесбийки, гейове, бисексуални и травестити

лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални

Лесбийки, Гейове, Бисексуални и Транссексуални хора

лесбийките, гей, бисексуалните и транссексуалните лица

Лесбийките, гей, бисексуалните и транссексуалните хора

лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица

Транс, би, лесбийки, гейове

хомо- и бисексуалните

Хомосексуалните, бисексуалните и променилите пола си

хомосексуалните, бисексуалните и трансполовите хора

хомосексуалните, бисексуалните и транссексуални европейски граждани

чернокожи гей и бисексуални мъже

чернокожите хомо- и бисексуални мъже

„Лесбийки, гейове, би- и транссексуални (ЛГБТ) – действие“

LGBT – lesbian, gay, bisexual, transgender (лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални

LGBT(lesbian, gay, bisexual, transgender – лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални) движение

ЛГБТ (лесби, гей, би и транс) общностите

Лесбийки, гейове, би- и транссексулани (ЛГБТ) – действие

Месец на хомосексуалността, бисексуалността и транссексуалността

хомо- и бисексуална ориентация

ЛГБТ (лесбийки, гей, бисексуални и транссексуални хора) общността

ЛГБТ общността (лесбийки, гей, бисексуални и транссексуални

ЛГТБ (лесбийки, гей, бисексуални и транссексуални) общността

ЛГТБ общността (лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните хора

общността на лесбийки, хомосексуални, бисексуални и транссексуални

5. Със съставка транссексуален, трансполов (21)

лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални

лесбийките, гей, бисексуалните и транссексуалните лица

Лесбийките, гей, бисексуалните и транссексуалните хора

лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица

Транс, би, лесбийки, гейове

хомосексуалните, бисексуалните и трансполовите хора

хомосексуалните, бисексуалните и транссексуални европейски граждани

„Лесбийки, гейове, би- и транссексуални (ЛГБТ) – действие“

LGBT – lesbian, gay, bisexual, transgender (лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални)

LGBT(lesbian, gay, bisexual, transgender – лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални) движение

ЛГБТ (лесби, гей, би и транс) общностите

Лесбийки, гейове, би- и транссексулани (ЛГБТ) – действие

Месец на хомосексуалността, бисексуалността и транссексуалността

парад за гейове, лесбийки и транссексуални

ЛГБТ (лесбийки, гей, бисексуални и транссексуални хора) общността

ЛГБТ общността (лесбийки, гей, бисексуални и транссексуални

ЛГТБ (лесбийки, гей, бисексуални и транссексуални) общността

ЛГТБ общността (лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните хора

общността на лесбийки, хомосексуални, бисексуални и транссексуални

гей мъже, лесбийки, бисексуални и трансполови хора

6. Със съставка парад (28)

„Парада на гордостта“.

гей парад

гей- парад

Гей парад „Rainbow Friendship“

гей парад „София Прайд

гей парад в Ерусалим

гей парада

гей паради

гей парадите

гей парадът

гейпарад

гей-парад

гейпарада

гей-парада

парад

Парад на гордостта

парад на срама

парада

Парада на гордостта

паради

парадиране на похотта, на греха

парадите

парадът

Парадът на гордостта

гей прайд парадите

прайд парад

„София Прайд“ парада

парад за гейове, лесбийки и транссексуални

7. Със съставка прайд (14)

LGBT Pride

гей парад „София Прайд

гей прайд

гей прайд парадите

прайд

Прайд Лъндън

прайд парад

прайд шествия

прайда

прайдове

прайдовете

прайдът

София прайд

София Прайд“ парада

8. Описателни и метафорични названия за София прайд (24)

„дело на Сатаната“ и „оръжия за масово поразяване“

акт на провокация

аморално и греховно шествие

безнравствено зрелище

безчинно и нечестиво сборище

акцията

гей акцията

гей демoнстрации

голяма съблазън

изява на греха и на порока

митинга

недостойно и срамно шествие, противоестествено на всяко християнско съзнание

парадиране на похотта, на греха

поквара, като духовен вирус, който заразява душите, особено на децата

пореден целенасочен опит да се размият общоприетите граници в обществото и да се ерозират нагласите му по отношение на българското семейство

проява, която нарушава богообразното достойнство на човешката личност, възвишеното значение на семейната любов между мъжа и жената и устоите на обществения морал

публична, безцеремонна и срамна демонстрация на содомския грях

публично лансиране на идеи, които са странни за всички религии

публично предизвикателство срещу брака, семейството и устоите на държавата

срамна демонстрация на содомския грях

срамна проява на содомски грях

безнравствена проява

чума парад на срама

 

Linguo-Stylistic Analysis of Media Texts Concerning the LGBT Community Published in the Online Newspaper “Dnevnik” Between 2008 and 2012
Alexander Georgiev
Bachеlor student in Faculty of Journalism and Mass Communication, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
email: miglenov@uni-sofia.bg

Abstract. The article analyses the various nominations for homosexual men and women, bisexual and transgender people as well as collective nominations for the LGBT community and its subcategories. The frequency with which some nominations occur throughout the 5-year period has been noted.

Keywords: nomination of the LGBT community in media, political correctness

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ФОРМАТ ЗА ЦИТИРАНЕ
Георгиев, Александър. Лингвостилистичен анализ на медийните текстове, отнасящи се до ЛГБТ общността
(анализ на материали от онлайн вестника „Дневник“ за периода 2008-2012 г.) – В: Медии и език. Електронно списание за научни изследвания по медиен език [онлайн]. 17 април 2019, № 5 [Атакуваното слово]. ISSN 2535-0587. <https://medialinguistics.com/2019/04/17/linguostylistic-analysis-lgbt-community/>

Публикувано в Медиен мониторинг