Мониторинг и анализ на отразяването на ЛГБТ общността в онлайн вестника „Дневник“

Мониторинг и анализ на отразяването на ЛГБТ общността в онлайн вестника „Дневник“

Александър Георгиев

Резюме. В статията е представен контент анализ на 188 текста от онлайн вестника „Дневник“, които са публикувани в периода 2008-2012 г. и имат отношение към ЛГБТ общността. Материалите от всяка от 5-те години са разпределени в общо 18 тематични категории. За петгодишния период се наблюдава увеличаване броя на материалите, а също и на засяганите теми (на брачното равенство например през годините се посвещават нарастващ брой статии, а за възможността еднополови двойки да осиновяват деца се заговаря едва през 2012 г.).

Ключови думи: медийна репрезентация, малцинства

Медийната репрезентация е от изключително значение за функционирането на обществото, тъй като медийното говорене в голяма степен конструира социалния свят и регулира стереотипите, които съществуват в социума. Поради това медийното отразяване на ЛГБТ общността (включваща лесбийки, гей мъже, бисексуални и транссексуални хора) е от голяма важност както за хората, които принадлежат към тази общност, така и за обществото, в което те живеят.

Специфично за т.нар. сексуални малцинства е, че те приличат повече на политическите малцинства, отколкото на „традиционните“ етнически и расови малцинства“, техните членове се самоидентифицират на определен етап от живота си и „чрез самото си съществуване те представляват предполагаема заплаха за „естествения“ (сексуален или политически) порядък на нещата и по същество са проблематични и спорни за масмедиите“ (Добрева 2008: 13).

1. Теоретични изследвания на проблемите при отразяването на ЛГБТ общността у нас

Макар и ограничени на брой, съществуват изследвания върху медийната репрезентация на ЛГБТ хората, които обхващат различни периоди.

Стефан Дечев разглежда няколко случая от последните две десетилетия на XIX в., при които в печата се говори или по-скоро намеква за хомосексуални отношения.

Първият такъв случай е свързан с княз Александър I Батенберг. Няколко дни преди свалянето му от трона, писателят Стоян Михайловски публикува във в. „Светлина“ материал, в който намеква за хомосексуалните връзки на княза с няколко офицери. Освен това се забелязва известна тенденция за приписването на женски черти на княза и неговото феминизиране. Стефан Дечев обръща внимание, че това не представлява идентификация с женското, а по-скоро се дължи на особеност на българското мислене, в което мъжкото тяло е „по-скоро геройско, отколкото еротично“, а на княз Александър I е била приписвана изтънченост и красота.

Вторият случай е свързан с княз Фердинанд. Отвъд сходствата с приписването на хомосексуално поведение на княз Александър I, тук Стефан Дечев разкрива хомосексуалността в нейното възприемане като нещо чуждо за българското общество, но разглеждано като потенциално обичайно за фигурата на аристократа, както и за съпътстваща модернизацията. Стефан Дечев обръща внимание и на това, че близостта между мъже, която в други култури и социални слоеве е невинна и привична, за българите изглежда странна и неприемлива. В конкретния исторически период хомосексуалността е изглеждала резултат от сексуална ненаситност, възможна само за хора с твърде много свободно време и възможности за отдаване на удоволствия, а това е било чуждо за българското предимно селско, занаятчийско и търговско население.

В останалите два разгледани случая отново в хомосексуалност са обвинени външни за българското общество лица – султан Абдул Хамид II и няколко рускини, за които се твърди, че са практикували групов секс в хотелска стая. Така медийното представяне на хомосексуалността остава в полето на екзотичното, чуждото, безнравственото, необичайното, независимо дали става въпрос за аристократизъм, ориентализъм или стереотипни представи за „несериозното и повърхностно отношение към любовта, брака и семейството“, приписвано на руснаците. (Дечев 2009)

В статията си Стефан Дечев прави и важното наблюдение, че през 80-те и 90-те години на XIX в. в българския печат липсват обвинения в хомо- или бисексуалност между политически противници, които са българи, а се срещат само обвинения в прелюбодейство, изневяра, сводничество. Често срещаните обвинения в хомосексуалност след 1989 г. историкът отдава на „засилване на индивидуализма и ролята на индивидуалния еротизъм, по-подчертаната изтънченост на нравите, нарастването на градовете и засилването на влиянието от държавите възприемани като „напреднали““ (Дечев 2009: 289).

Тоталното медийно отсъствие на хомосексуалността от медийния дискурс в периода 1944-1989 г. е разгледано от Гергана Попова (Попова 2009). През 1944 г. все още действа Наказателният кодекс, обнародван през 1896 г., според който „За мъжеложство (педерастия) между лица по-възрастни от 16 години, както и за скотоложство наказанието е тъмничен затвор до 6 месеца.“ През 1951 г. е въведена по-тежка мярка – лишаване на свобода до 3 години. Също така през 1945 г. тогавашният министър на вътрешните работи Антон Югов издава указ, с който се създават трудово-възпитателните общежития, в които са били изпращани и хомосексуални хора, обединени в категорията „безделници“ заедно с проститутки, сводници, сутеньори и др. Тези трудово-възпитателни общежития са закрити през 60-те години, а през 1968 г. половите контакти между пълнолетни лица биват легализирани, забранени са само хомосексуалната проституция и отношенията с непълнолетни. Новият Наказателен кодекс обаче добавя забрана за извършването на хомосексуални действия на открито или по начин, който може да подтикне „другиго по пътя на извратяването“ (Попова 2009). Едва през 2003 г. показността престава да е престъпление (Атанасов 2010: 97).

При тази ситуация е разбираемо медийното отсъствие на хомосексуалните хора през тоталитарния период. При затворени врата се води и остава скрит от българското общество големият процес срещу хомосексуални интелектуалци, организиран от ДС през 1964 г. Все пак Гергана Попова набляга на това, че хомосексуалните „нямат съдбата на другите декласирани елементи, в чиито редици принудително мимикрират […] Негативните герои на режима като „зозите“ и „суинговете“ (от края на 40-те и началото на 50-те години) и по-късните партиди от „хулигани“ и „девойки с леко поведение“ се радват на огромна медийна популярност“ (Попова 2009). Според Г. Попова дори в крайно негативно настроени към хомосексуалността общества  (като Англия през викторианската епоха) още през XIX в. се появяват движения и опити за публично дискутиране на хомосексуалността, а дори в нацистка Германия хомосексуалните хора са обособени в отделна група, макар и подлежаща на унищожение (което на свой ред е все пак подплатено със съответните псевдонаучни теории). Но в социалистическа България говоренето за хомосексуалните хора е тотално табуирано.

В началото на 90-те години на XX в. за хомосексуални хора първо заговаря жълтата преса, публикациите са предимно за чуждестранни знаменитости. Скандалното говорене преобладава, материалите се стремят към сензационност. „Така хомосексуалността, ако изобщо се обсъжда, бива маргинализирана като нещо чуждо, порок на западните култури, който е несвойствен или поне рядко срещан в нашата „чиста“ нация“, пише Николай Атанасов (Атанасов 2010: 97). Може да бъде изведено известно сходство между това негово заключение и наблюденията на Стефан Дечев (изложени по-горе) върху печата в България от последните две десетилетия на XIX в. Но вече не може да се каже, че липсват обвинения в хомосексуалност между политически противници, напротив – Николай Атанасов говори за „лов на (гей) вещици“, в който хомосексуалността работи като унищожителен компромат, „свидетелство за липса на личен интегритет и за професионална слабост“ (Атанасов 2010: 98).

Друга тенденция, наблюдавана в печата от 90-те години, е асоциирането на цялата гей общност с личности от страната, които медиите подбират така, че да могат те да се превърнат в примери за принадлежността на хомосексуалността към спектъра на женствеността, „да се подчертае, че тези българи/българки не са „истински“ мъже и че „обратните“ сексуални наклонности [не] застрашават по никакъв начин монумента на българската мъжественост“ (Атанасов 2010: 101). Друг медиен похват е приписването на хомосексуалност на извършили престъпление, с което се затвърждава негативната представа за гей хората и дори се натоварва с асоциацията за криминогенност.

За Николай Атанасов изборите, които медиите правят при отразяването на гей хората в края на XX и началото на XXI в., са обусловени от желанието социалните стереотипи за мъжките и женските полови роли да бъдат закрепени, а хомосексуалността да бъде маргинализирана и по този начин неутрализирана. Набляга се и върху негативните последици от подобно медийно поведение за хомосексуалните хора, които приемат стигматизираното си положение, „те са колониализирани от доминиращата култура и неусетно усвояват ценностите ѝ като свои собствени, нищо че тези „ценности“ ги унижават публично и ги превръщат в третокласни граждани на българската държава“ (Атанасов 2010: 101).

Елка Добрева е автор на редица изследвания върху медийната репрезентация на ЛГБТ общността. В периода 2001-2007 г. при анализ на 40 вестника тя наблюдава някои тенденции при отразяването на ЛГБТ хората. Една от тях е андроцентричната особеност при прякото говорене за хомосексуалните мъже и жени: номинациите за мъже често се употребяват като означаващи всички хомосексуални хора, а също така материалите за гей мъже са значително по-голям брой от тези за жени. Е. Добрева забелязва също преобладаващо негативното отношение към гей мъжете, докато „за хомосексуалните жени по правило се изказват отрицателни мнения само когато за тях се говори като за принадлежащи към една и съща група с гейовете мъже“ (Добрева 2008: 20). При назоваването на жени, отбелязва Е. Добрева, дори съществува тенденция за избягване прякото посочване на сексуалната им ориентация, например с думата „лесбийка“, с цел да се избегнат номинациите с негативна конотация. Макар и по-рядко, етикети за хомосексуалност се спестяват и когато става дума за известни мъже.

Често маркери за хомосексуалност се включват в съчинителни конструкции с други негативни названия като „малоумници“, „селяни“, „педофили“, „крадци“ и др. (Добрева 2008: 23). В текста се обръща внимание на често срещаното скандализиране или придаване на шоковост при говоренето за хомосексуалността, особено когато става дума за предполагаемата хомосексуалност на известни личности. Срещат се и експлицитни изрази на негативно отношение. Налице са и новини, в които хомосексуалност се приписва на животни.

Е. Добрева обръща внимание на практиката етикетът за сексуалност да се извежда на предна позиция – в заглавието или подзаглавието на съответната статия – дори в случаите, в които тази информация е второстепенен детайл. Това придава на темата за хомосексуалността сензационен характер и я редуцира до привличащ любопитството на читателя елемент.

Ограничен брой са случаите и техниките, при които се цели положителен ефект и понятия, свързани с хомосексуалността, се употребяват положително.

Е. Добрева разглежда като косвено говорене назоваването чрез сравнения и метафори, основани на хомосексуалността, когато те се отнасят до хора, които не са хомосексуални. Често при такива употреби се появяват пейоративни номинации и търсеният ефект е обидата.

В това изследване се отбелязва също слабият интерес към бисексуалността и бисексуалните хора, както и преплитането на категориите транссексуални, трансджендър хора и травестити. Както хомосексуалността бива включвана в изреждания с други негативно възприемани явления, така и трансвестизма бива нареждан до хомосексуалността, наркоманията, престъпността и др.

В изследването си върху демонизиращите практики в масмедиите (Добре, Е. Добрева отбелязва, че това не е толкова характерно за хомосексуалните мъже. Наблюдава се изграждане на асоциативни връзки между хомосексуалността и неморалността, както по повод София прайд, така и във връзка с възпитанието на децата, включително тези, отглеждани в семейства с двама родители от един и същи пол. Употребяват се „лексикални средства от тематичните полета на мръсното, гадното, гнусното, долното“ (Добрева 2011: 222). Демонизирането се осъществява и по линия на преувеличената връзка между хомосексуалността и ХИВ/СПИН. Друга често прокарвана в медиите връзка според Е. Добрева е връзката между хомосексуалността и педофилията.

Говоренето за травестити винаги е съпроводено с насмешка, отбелязва Е. Добрева, но тяхното стигматизиране се осъществява чрез приписваната им агресивност, вулгарност и с твърдения за упражняване на проституция и склонност към кражби и измами.

Снежана Великова се концентрира върху хомофобските практики в неинституционални интернет пространства като форуми и секции за коментари, но в своя текст „В 21-ви век сме вече – шарено е“ обръща внимание на някои важни аспекти на медийните практики, свързани с ЛГБТ общността. Според С. Великова в повечето случаи медиите работят със стереотипи и ги налагат на публиката, но също така „транслират консенсусен поглед към различните групи на социума, който се позовава и на желанията на аудиторията – какво тя иска да вижда върху екрана или да чете по страниците на печатните издания“ (Великова 2008: 69). Поради това ЛГБТ общността може да се появява в медиите спорадично и то ако представлява някакъв проблем или е представена в стереотипни образи и по начин, който би бил интересен за публиката. С. Великова отбелязва като знаци за нетолерантност следните практики: липсата на оразличаване между субгрупите, изграждащи ЛГБТ общността, както и нейното свеждането до хомосексуалните мъже; използване на пейоративни номинации; използване на традиционно свързана с ЛГБТ хората лексика за нанасяне на обида на хора, непринадлежащи към общността. С потенциал за изграждане на негативно отношение са практиките при подбора на новини: ограничаването на медийното присъствие на ЛГБТ хората до сферата на сензационното, скандалното, развлекателното и ироничното, като в същото време липсва сериозен дебат за проблемите на общността и равнопоставеността в обществото на нейните представители. Забелязва се избягване на оценъчното говорене „по отношение на позитивното представяне на сексуалните малцинства“ (Великова 2008: 70).

Интересно е виждането на С. Великова по отношение на стереотипния модел за категорията сексуалност, който битува в обществото. Според нея този модел е изграден на метонимичен принцип, като „[к]атегориалният признак „сексуалност“ се използва за назоваване на един член от категорията, а именно хетеросексуалността, като по този начин се налага отъждествяване на родовото понятие с видовото и така категорията се свежда само до разнополовите отношения и налагането ѝ като норма“ (Великова 2008: 71). Понятието „хомосексуалност“ се появява първо, за да означи отклонение от нормата, а „хетеросексуалност“ възниква по-късно като синоним на естествеността и нормалността. Това обуславя често употребяваните номинации „различна/нетрадиционна/нестандартна сексуална ориентация“, както и на множество пейоративни думи и изрази. Така езикът осъществява стигматизирането на сексуалните малцинства. „…говоренето никога не е незаинтересовано“ (Великова 2008: 72), отбелязва Снежана Великова, то отразява отношението ни към нещата, за които говорим и конструира света и експлицира отношението на общността към него.

2. Мониторинг и анализ на отразяването на ЛГБТ общността в онлайн вестника „Дневник“

2.1. Публикации през 2008 г., засягащи проблеми, свързани с ЛГБТ общността

Публикуваните през 2008 г. в онлайн вестника „Дневник“ 23 статии, свързани с ЛГБТ общността, попадат в 6 тематични категории:

 1. Еднополови бракове (1 статия);
 2. Дискриминация (2 статии);
 3. София прайд (17 статии);
 4. Хомофобия (2 статии);
 5. Църква (4 статии);
 6. Събития и проблеми, свързани с ЛГБТ общността в чужбина (5 статии).

Най-голямата част от статиите засягат темата за София прайд, който през 2008 г. се провежда за първи път в столицата. Забелязва се, че медията съобщава за него по заобиколен начин, при това през изявленията на противниците на шествието, което се вижда дори само от бърз преглед на заглавията. Публикувани са мненията на политически фигури [1, 6, 4][1], националистически формации [2], религиозни организации [8] и на представители на Българската православна църква [3, 9, 12]. В повечето случаи материалите представят едностранно и безкритично позицията на противниците на София прайд, дори когато съдържат отявлено неверни и дискриминационни твърдения. Коментари и гледни точки на организаторите и поддръжниците на шествието липсват в тези материали, но са представени отделно и представляват относително малка част от всички статии в тази тематична категория [5, 7].

Темата за дискриминацията се засяга първо по повод съобщение, публикувано на страницата на БНС, озаглавено „БНС срещу хомосексуализма и педофилията“. Текстът призовава към санкционирането на БНС и извежда правните основания за това, като цитира Закона за защита от дискриминация. Вторият материал, който обръща внимание на дискриминацията срещу ЛГБТ хора е по повод репортаж на EUobserver, който разглежда хомофобията в общоевропейски контекст. Тази статия попада и в тематичната категория, свързана с хомофобията, заедно с единствения аналитичен материал, публикуван през 2008 г. [7].

Материалите от 2008 г., свързани с Българската православна църква или други религиозни общности или организации, са изключително свързани със съпротивата спрямо провеждането на значими за ЛГБТ общността събития – всички текстове засягат провеждането на София прайд, с изключение на един, който е посветен на провеждането на първия гей фестивал в Босна. Тъй като фестивалът се провежда по време на Рамазана, отразено е и негативното отношение на мюсюлманската религиозна общност в страната.

Споменатата статия попада и в категорията „Събития и проблеми, свързани с ЛГБТ общността в чужбина“. Един текст се отнася колективно до цяла Европа, а останалите материали се отнасят за Румъния (по повод стартирането на гей телевизионен канал), Босна, и Португалия (по повод отхвърлянето на закон за брачните съюзи на лица от един и същи пол (единствената статия от 2008 г., посветена на тази тема)).

Изводи:

Прави впечатление, че статиите в тази категория са публикувани в  периода 6 август – 10 октомври. Всички оставали материали излизат в периода 22 – 29 юни и са посветени на София прайд. От казаното дотук могат да бъдат направени изводите, че София прайд е все още единственият повод, по който „Дневник“ излиза с материали, които засягат ЛГБТ общността в България, а през останалата част на годината се предават ограничен брой новини от чужбина, при това само от 3 държави.

 

2.2. Публикации през 2009 г., засягащи проблеми, свързани с ЛГБТ общността

Публикуваните през 2009 г. в онлайн вестника „Дневник“ 30 статии, свързани с ЛГБТ общността, попадат в 9 тематични категории:

 1. Събития и проблеми, свързани с ЛГБТ общността в чужбина (19 статии);
 2. Еднополови бракове (6 статии);
 3. Прайдове в други страни (5 статии);
 4. София прайд (5 статии);
 5. Кино (4 статии);
 6. Хомофобия (4 статии);
 7. Дискриминация (2 статии);
 8. Спорт (1 статии);
 9. Човешки права (1 статии).

Статиите обхващат периода януари – ноември, т.е. разпределени са през почти цялата година, а също така попадат в повече тематични категории, засегнати са повече и разнообразни проблеми, важни за ЛГБТ общността.

Новини от страната предхождат провеждането на София прайд. Обръща се внимание на внесеното предложение за промяна в Закона за лобистката дейност с цел забраняване извършването на лобистка дейност в противоречие с обществения морал. Това създава притеснения, че при прилагането на закона могат да бъдат затруднени защитниците на ЛГБТ общността в тяхната борба за равноправие и евентуално легализиране на еднополовите бракове.

Публикуват се статии с критично отношение към хомофобията, включително разпространявана от политиците. Материал, посветен на интернет книжарницата „Амазон“, обръща внимание на изтеглянето на заглавия на известни автори с различна от хетеросексуална ориентация от класациите на сайта за онлайн търговия.

Също така се съобщава и за „най-забраняваната книга в САЩ през последната година“ – „And Tango Makes Three“, която разказва за гей пингвини.

Новините от чужбина включват и съобщение за отказа на кметството в Москва да регистрира брак между две жени, а на случая се обръща внимание отново по-късно, когато излиза решението на Районния съд в Москва срещу жалбата на двете рускини срещу отказа (съдът потвърждава решението на кметството).

Отразено е и намерението на Албанския парламент да гласува закон за легализиране на еднополовите бракове.

За пръв път се публикува материал за известна личност, която изразява своята подкрепа за ЛГБТ общността и по-специално еднополовите бракове. В случая става дума за американския рок изпълнител Брус Спрингстийн.

Обръща се внимание и на заеманите от гей хора държавни постове – в случая става дума за новоизбрания тогава кмет на Хюстън, САЩ. В същия материал се споменават и други градове, чиито кметове са част от ЛГБТ общността.

„Дневник“ публикува и текст за намерението на съпругата на британския премиер да участва в лондонския прайд.

За първи път в изследвания период в материал на спортна тематика са включени и гей хора. Новината е от Франция, съобщава се за отказа на съставен от мюсюлмани футболен клуб да играе срещу хомосексуални играчи от друг отбор.

Статии са посветена и на три филма – „Милк“, „Бруно“ и „Провинциалният учител“.

Публикуван е материал за насилие в израелски гей клуб в Тел Авив, Израел, при което са убити двама души, а още поне 8 са ранени.

Отразяването на втория София прайд се различава от отразяването на шествието през 2008 г. Най-напред е публикувано съобщение за предстоящото събитие. Припомнени са събитията от предходната година, а между другото се съобщава за проведеното шествие срещу прайда, организирано от студенти от Богословския факултет на Софийския университет. При репортажите от самото шествие са включени мненията както на участващи в прайда, така и на случайни минувачи и свидетели на събитието. Някои предадени реплики съдържат обидна реч. Фактически напълно липсва гледната точка на противниците на прайда. Публикуван е и един аналитичен материал, подкрепящ каузите на ЛГБТ общността.

През 2009 г. в Белград, Сърбия, се прави опит за организиране на прайд шествие за втори път страната (първият сръбския прайд е през 2001 г.). Отразяването му от „Дневник“ напомня отразяването на първия София прайд – случва се през говоренето на организаторите на контрапротестите. Публикувани са няколко материала, които съобщават за съмненията, че шествието ще предизвика конфликти и насилие, а накрая е публикувана и новината за отменянето на събитието, поради невъзможността да бъде гарантирана сигурността на участниците (Mikus 2011).

Налице е и статия за полски политик, който е възмутен от привидно хомосексуалната ориентация на слон в зоологическата градина в Познан.

Изводи:

Във втората година от 5-годишния изследван времеви интервал се наблюдават следните промени спрямо предходната 2009 г. София прайд добива самостоятелна значимост и информацията, свързана с него, се предава обективно, а не през призмата на противниците на шествието. Отразяването на техните позиции е максимално редуцирано. Наблюдава се тематично диверсифициране на материалите, София прайд не е вече единственият повод за засягане на значими за ЛГБТ общността в България проблеми от действителността в страна, засягат се нови теми, новините от чужбина обхващат повече и различни страни. Статии са публикувани в 10 месеца от годината.

2.3. Публикации през 2010 г., засягащи проблеми, свързани с ЛГБТ общността

Публикуваните в онлайн вестника „Дневник“ през 2010 г. статии, засягащи ЛГБТ общността или притежаващи потенциала да бъдат от интерес за нея, са 49. Разпределени са в следните категории:

 1. Събития и проблеми, свързани с ЛГБТ общността в чужбина (19 статии);
 2. Пазарджик (10 статии);
 3. София прайд (8 статии);
 4. Прайдове в други страни (6 статии);
 5. Еднополови бракове (4 статии);
 6. Знаменитости (4 статии);
 7. Скандал (4 статии);
 8. Спорт (4 статии);
 9. Църква (4 статии);
 10. Кино (3 статии);
 11. Хомофобия (2 статии);
 12. Бизнес (1 статия);
 13. Сватба (1 статия);
 14. Човешки права (1 статия).

В началото на 2010 г. новосформираната Младежка организация „ЛГБТ Действие“ (впоследствие преименувана на Младежка ЛГБТ организация „Действие“) организира протест пред президентството по повод законопроект в Уганда, който цели да инкриминира половите контакти между хора от един и същи пол.

Младежката организация е инициатор на още един отразен от „Дневник“ протест, този път в Пазарджик. Демонстрацията е провокирана от текст в Наредбата за обществения ред на община Пазарджик, който забранява „демонстрирането на сексуална и друга ориентация“. Съобщава се за задържани лица, които са участвали в проява, подкрепяща наредбата и които са опитали да нападнат демонстриращите от „Действие“.

Публикуват се още материали при развитието на случая с наредбата в Пазарджик. През май Комисията за защита от дискриминация обявява за дискриминационен члена от документа, който забранява демонстрирането на сексуална ориентация на публични места.

През август прокурорът от Пазарджик Стефан Янев излиза с постановление по жалба срещу наредбата. Жалбата е внесена от Добромир Добрев и Радослав Стоянов. Тяхното отношение към становището е отразено в статията: „Личното невежество на г-н Янев е негов личен проблем, който обаче се превръща в проблем на още 120 000 души, живеещи в община Пазарджик, когато той се опира на него, за да кове обществени правила и да прилага законодателство, което очевидно дори не е чел […] Неговата работа е да спазва законите на страната и да защитава правата на гражданите на Пазарджик, а не да налага псевдонаучни разсъждения, противоречащи на действителността и законите. Фрапиращото невежество и хетеросексизъм в редиците на местното самоуправление и изпълнителната власт в Пазарджик излизат от всякакъв контрол“ [78].

Прокурорът Стефан Янев напълно погрешно включва в категориите на сексуалната ориентация не само педофилията, но и геронтофилията, некрофилията, зоофилията, фетишизма. Върховната административна прокуратура отменя постановлението.

Административният съд в Пазарджик отменя наредбата, но общинският съвет изпраща решението във Върховния административен съд през ноември.

През август Пловдивската епархия обявява, че ще награди кмета на Пазарджик за промените в Наредбата за обществения ред, обявени за дискриминационни от Комисията за защита от дискриминацията. Отличието е връчено през септември и на прокурор Стефан Янев.

Отразена е срещата на неправителствени организация, включително Младежката ЛГБТ организация „Действие“, посветена на борбата с престъпленията от омраза. Припомнени са няколко такива случая, включително жестокото убийство на студента по медицина Михаил Стоянов в Борисовата градина през 2008 г. (Извършителите твърдят, че са били част от група, прочистваща парка от гейове, и са убили Михаил Стоянов по подозрение, че и той е такъв.)

Говоренето за София прайд отново започва с позициите на неговите противници – различни организации, както и Българската православна църква. Публикувани са и текстове в подкрепа на прайда от посланици на различни държави, сред които Холандия, Норвегия, САЩ, Испания. Прави впечатление, че начинът на назоваване и говорене за ЛГБТ хората в статиите „против“ и „за“ шествието в „Дневник“ се различават значително. В текстовете, предаващи негативно отношение, преобладават нежелателните названия като „хомосексуализъм“, „хомосексуалисти“, шествието се назовава най-вече чрез словосъчетанието „гей парад“; напротив, при текстовете с положително отношение се срещат в по-голяма степен предпочитаните номинации „хомосексуалност“, „ЛГБТ хора“, „София прайд“.

Отразено е и сезирането на прокуратурата по случай прайда. Аргументите са, че се парадира с нещо ненормално, а това е вредно за децата. Прави се недопустимо сближаване между хомосексуалността и педофилията. Без коментар са оставени пряко предадените изказвания като „Ние не ги мразим. Ние искаме да им помогнем. Но не може да парадират и да заявяват че са нормални хора – „просто нашата сексуалност е различна. Утре може да видим педофилите да се разхождат из София и да парадират.“ [68].

Отбелязва се, че за пръв път София прайд е подкрепен от политическа партия – ДСБ.

Репортажите от събитието отново включват коментари както на участващите в прайда, така и на участващите в протестното шествие срещу него. Отново се цитират пряко обидни и враждебни изказвания, но в ограничена степен.

„Дневник“ публикува обширно интервю с д-р Михаил Околийски, който е сексолог и доктор на медицинските науки. Материалът е по-специално насочен към лесбийките, макар че засяга и гей мъжете. Тук за първи път се обръща специално внимание на хомосексуалните жени, обикновено във фокуса на внимание са мъжете, а останалата част от ЛГБТ общността бива пренебрегната, особено трансджендър хората.

Отразено е провокативното изказване на Елтън Джон, че „Исус също е бил гей“.

Първи по рода си материал за изследвания период е статията по повод разкриването (coming out) на Рики Мартин.

Отразен е гей прайд в Брюксел. Публикуван е и материал за проведения без разрешението на руските власти прайд в Москва. През октомври е публикуван материал, в който се съобщава, че Русия е била осъдена от Европейския съд за правата на човека в Страсбург, тъй като правото на събиране е било нарушено и е била упражнена дискриминация въз основа на сексуална ориентация. Обърнато е внимание на прайда в Белград, който през тази година се провежда при изключителни мерки за сигурност и с очакване за насилие. Равносметката е 80 ранени полицаи и още 10 ранени протестиращи. Проследява се задържането на хулиганите, отговорни за безредиците и насилието.

За пръв път медията отбелязва 17 май – Международният ден за борба срещу хомофобията. Цитиран е тогавашният председател на Европейския парламент Йежи Бузек, който казва, че „Хомофобията е крещящо нарушение на основните човешки права и човешкото достойнство“.

Съобщава се за отменената забрана в армията на САЩ да служат гей хора, разкрили своята сексуална ориентация.

По отношение на еднополовите бракове са публикувани материали за „революционното“ легализиране на браковете между лица от един и същи пол в Аржентина, както и за последвалата първа в страната сватба между две жени. Отразено е и отменянето от съда на забраната на еднополовите бракове в Калифорния.

За пръв път медията разпространява информация за скандал, свързан със съветника на тогавашния британски външен министър Уилям Хейг. Съветникът му е принуден да напусне след спекулации, че има връзка с началника си.

Спортните новини от чужбина включват и материал от Франция, свързан с отстраняването на футболист от аматьорския клуб „Шуз“ поради подозрения, че същият играч е хомосексуален, както и призива на Марио Гоме за разкриване на хомосексуалните футболисти. Публикувано е изказване на президента на ФИФА Сеп Блатер, който призовава „гейовете да се въздържат от секс в Катар“.

Оповестени са и данните от официално проучване на групата на хомо- и бисексуалните хора във Великобритания, според което броят им е по-малък от смятаното дотогава.

На 28 октомври е публикуван първият материал за „гей скандала“ с Яне Янев. Той е обвинен в сексуален тормоз от бившия координатор РЗС Светослав Стефанов. Случаят достига главния прокурор.

Публикуван е и текст за предприемачите Кьонигсфелд и Брандъл, които предлагат ковчези, украсени с рисунки на голи мъже, насочени към гей клиенти.

Изводи:

За първи път в разглеждания период темата за София прайд отстъпва първото си място по значение и брой статии в национален контекст, изместена от случая с Наредбата за обществения ред в Пазарджик, който е проследен в цялото му развитие. Разпространяването на постановлението на прокурор Стефан Янев, изпълнено с фактологични грешки и обиден език, показва липса на чувствителност към този език и проблемите на ЛГБТ общността. „Дневник“ често предава чуждата реч, без да се съобразява с нейната уместност или неуместност в медийния дискурс. А. Ефтимова отбелязва намаляването на значението на журналиста, скъсяването на дистанцията между адресанта и адресата, при което авторът става само съавтор на реалността (Ефтимова 2016: 52).

Сред статиите започва да се промъква скандалното спекулиране със сексуалната ориентация на определени личности от страната и чужбина. Публикуват се и някои сензационни изказвания на известни личности в текстове, лишени от дълбочина и обществена значимост.

2.4. Публикации през 2011 г., засягащи проблеми, свързани с ЛГБТ общността

24-те статии, свързани с ЛГБТ общността, публикувани през 2011 г., попадат в следните категории:

 1. Събития и проблеми, свързани с ЛГБТ общността в чужбина (14 статии);
 2. Прайдове в други страни (7 статии);
 3. София прайд (6 статии);
 4. Еднополови бракове (2 статии);
 5. Бизнес (1 статия);
 6. Пазарджик (1 статия);
 7. Сватби (1 статия);
 8. Скандал (1 статия);
 9. Кино (1 статия);
 10. Хомофобия (1 статия);
 11. Човешки права (1 статия);
 12. Знаменитости (1 статия);
 13. Хомофобия (1 статия);
 14. Език на омразата.

Новото при отразяването на прайда през 2011 г. е, че в Столична община е постъпило искане за провеждане на контрашествие по същото време и на същото място. Правозащитниците повдигат искания за забрана на агресивното контрашествие. Традиционно се отразява подкрепата за София прайд от страна на различни посланици. Шествието преминава без инциденти, пише „Дневник“. Вече липсват обаче цитирани изказвания, съдържащи враждебна реч.

Медията обръща внимание на нападението над петима участници в прайда след неговия край. Цитирани са изявления на пострадалите и на фондация „София прайд“. Набляга се на това, че тъй като сексуалната ориентация не е сред защитените от престъпления на омразата признаци в Наказателния кодекс, нападението може да бъде разглеждано в най-добрия случай като хулиганство.

В материал от 4 юли се слага край на темата от предишната година, свързана с Наредбата за обществения ред в Пазарджик, част от която бе обявена за дискриминационна и незаконна, като се цитира решението на Върховния административен съд, което потвърждава отменянето на забраната за изразяване на „сексуална и друга ориентация“ на публични места.

Публикуван е отделен материал, който специално обръща внимание на правата на ЛГБТ хората. Всъщност се предават изказвания на активиста от фондация „София прайд“ Магдалина Генова. Засегнатите теми са за престъпленията от омраза, език на омразата.

И тази година „Дневник“ проследява събитията около прайда в Белград, Сърбия. В статиите доминира внушението, че властите желаят прайд да бъде проведен, за да се докажат пред Европейския съюз. Съобщава се обаче за превантивната забрана на прайда, поради невъзможност от страна на властите да гарантират обществения ред след като миналата година по време на прайда биват ранени 150 души. Статия от няколко дни по-късно съобщава за отправена към Сърбия критика от страна на докладчика на Европейския парламент Желко Качин. Следващ материал представя отговора на сръбския министър на вътрешните работи Ивица Дачич, който твърди, че е бил забранен не само прайдът, а всички обществени прояви, с цел да се гарантира сигурността на гражданите. Предадено е и изразеното „дълбоко съжаление“ от Европейската комисия, свързано с отмяната на прайда.

Текст от 9 ноември обръща внимание на режисьора Брет Ратнър и по-специално на това, че е бил принуден да се откаже от длъжността продуцент на церемонията по връчването на наградите „Оскар“, защото е употребил обидната дума „fag“ (преведена на български като „хомосексуалист“).

Европейският парламент изразява загриженост относно ограничаването на свободата на събиране в Русия, пример за което е забраната за организирането на прайд в Москва. Правозащитната организация „Амнести интернешънъл“ на свой ред обвинява Турция в масова дискриминация и хомофобия в свой доклад. Твърди се, че прайдът в Турция редовно става сцена на нападения и обиди от страна на противниците си. Според турски организации заради сексуалната си ориентация в страната са били убити 16 души през последната година. Все пак се отбелязва, че сред мюсюлманските страни, Турция остава сред най-толерантните.

Отделено е внимание на узаконяването на еднополовите бракове в щата Ню Йорк, САЩ. В по-късен материал се разглежда икономическият ефект от легализирането на еднополовите бракове. Сватбените церемонии за еднополови двойки могат да донесат милиони долари на местната икономика, твърди си в доклад на щатския сенат в Ню Йорк.

Публикуван е материал за отмяната на забраната в САЩ открито хомосексуални хора да служат в армията.

Поредица текстове са посветени на изявлението на Хилари Клинтън пред Организацията на обединените нации, свързано с така наречените гей права. Забележителното в случая е, че изразът „гей права“ много бързо влиза в интензивна употреба и се ползва активно в последващи материали в медията, която иначе запазва някои дори нежелателни номинации, не възприемайки евфемистични, неутрални или политически по-коректни названия.

Също така за първи път в контекста на ЛГБТ общността се засяга Иран – по повод филм с гей тематика. От „Дневник“ отбелязват, че в Иран хомосексуалността се наказва със смърт и съществуването ѝ бива отричано от властите.

Изводи:

Въпреки по-малкия брой статии през тази година (в сравнение с предходната), разнообразието от теми е запазено. Не биват поставени нови вътрешнополитически проблеми, но за сметка на това продължава проследяването на значими новини от света, които се разглеждат в известна дълбочина, което е видно както при отразяването на прайда в Сърбия, за чието провеждане и последващо забраняване се търсят причини, така и при проследяването на случващото се в САЩ например.

2.5. Публикации през 2012 г., засягащи проблеми, свързани с ЛГБТ общността

Анализираните статии от 2012 г. са 62. Те попадат в 13 тематични категории:

 1. Събития и проблеми, свързани с ЛГБТ общността в чужбина (35 статии);
 2. Еднополови бракове (11 статии);
 3. Прайдове в други страни (8 статии);
 4. Скандал (7 статии);
 5. София прайд (6 статии);
 6. Знаменитости (5 статии);
 7. Осиновяване (5 статии);
 8. Спорт (4 статии);
 9. Църква (4 статии);
 10. Пловдив (2 статии);
 11. Сватба (2 статии);
 12. Кино (2 статии);
 13. Дискриминация (1 статия).

След като съобщава за разкриването му през 2010 г., сега медията публикува информация за планираната сватба между Рики Мартин и неговия партньор, която трябва да се състои в Ню Йорк.

Една от най-важните теми през тази година е свързана с Вежди Рашидов. В началото на януари „Дневник“ публикува изказване на тогавашния министър на културата, което той е направил в интервю за Валерия Велева, публикувано в списание „Biograph“ (Валерия Велева е автор на поръчкова статия от 1993 г. срещу тогавашния посланик на България в Италия със заглавие „Хомопосланик весели Рим“. Вж Атанасов 2010: 99). Вежди Рашидов казва „Ненавиждам една жена да прилича на травестит. Най-неприятното съсловие са гейовете, защото те са съчетание от най-лошите качества на жената и най-долните качества на мъжа“.

За „Дневник“ Валерия Велева казва, че интервюто е лично и дава трибуна на личните мнения на скулптора Вежди Рашидов, а не на министъра на културата. Уточнява също, че позицията за гей хората е изказана през 2001 г., а публикувания в списание „Biograph“ текст съдържа части от интервюта, проведени в различни години.

Следват материали, в които се иска оставката на Вежди Рашидов от поста министър на културата. Яна Бюрер Тавание от Българския Хелзинкски комитет определя изказването на министъра като абсурдно, обидно и опасно. Публикувано е и отворено писмо до премиера Бойко Борисов с искане Вежди Рашидов да бъде отстранен от поста си.

Потърсен за отговор, Вежди Рашидов казва „може и така да съм мислил, може пък някой гей да ме е ядосал“ и „Не мога да ви кажа, може пък и да ги обичам вече, де да знам. Не са ме питали наскоро това […] Нямам никакво отношение към гейовете, към различните и въобще към личния живот на хората, това е много съкровено пространство“.

„Дневник“ оповестява разпространяването от пресцентъра на Министерството на културата съобщение, с което министърът „иска прошка“ от всички, които се чувстват засегнати. В него се казва също: „…тези думи не изразяват моето реално отношение към правото на хората да бъдат различни“. Без коментар остава явно грешното допускане от страна на министъра, че хомосексуалността представлява упражняване на правото да човек да бъде различен.

Това е отбелязано в публикуваното по-късно изявление на активисти от Младежката ЛГБТ организация „Действие“, които благодарят на министъра за извинението му, но и изразяват своето съмнение в неговата искреност.

В „Дневник“ е публикуван и текст със заглавие „Рекламен клип с участието на гей порно актьор беше свален от YouTube“. Съобщава се за остра реакция от страна на музикални медии и блогове. Свалянето на клипа се отдава на хомофобски причини. Дадена е информация за изпълнителя.

В средата на февруари излиза дълъг материал за сръбския филм „Парад“ на режисьора Сърджан Драгоевич. Посветен на правата на гей хората в Сърбия, филмът е пряко свързан с насилието на прайда в Белград през 2010 г.

Друга новина от чужбина съобщава за призива на албански заместник-министър планиралите да отбележат Международния ден срещу хомофобията на 17 май да бъдат бити с палки. Отбелязва се също, че Албания е позволила със закон еднополовите бракове още през 2009 г., но въпреки това хомофобията в страната остава широко разпространена.

Още на следващия ден е публикуван материал за осъждането от страна на ЕС на албанския министър, призовал към насилие.

На 6 април медията съобщава, че в Санкт Петербург са били арестувани двама души за „пропаганда в подкрепа на гейовете“. Отбелязва се, че става дума за закон, който забранява „гей пропагандата“. „Дневник“ не отбелязва приемането му през февруари 2012 г.

На основание на същия закон през август „Дневник“ съобщава, че антигей активисти от Русия съдят Мадона, която по време на концерт се е застъпила за правата на хомосексуалните хора.

На 22 март излиза материал за планиран в Словения „референдум за гей правата“. Зад бързо влязлата в употреба формулировка в случая се крие правото на хора в еднополови връзки да осиновяват децата на партньорите си. Става ясно, че референдумът е иницииран от консервативна група, която цели да отмени приетия от предишния словенски парламент семеен закон.

Публикуван е репортаж в деня на провеждането на референдума, както и след края му, когато се съобщава, че законът е бил отхвърлен от словенските граждани, които са изразили несъгласието си хората в еднополови двойки да имат правото да осиновяват децата на партньорите си.

Съобщава се за предприетата от хърватското правителство инициатива за подготвяне на закон, който да легализира еднополовите бракове.

Отхвърлянето на закон за хомосексуалното партньорство от парламента в Словакия е отбелязано с аргументи на двете страни на дебата на народните представители, а също така е споменато, че към актуалния момент 14 от 27-те държави членки признават партньорствата между граждани от един и същи пол.

Отразена е изразената от тогавашния президент на САЩ Барак Обама подкрепа за еднополовите бракове, с което той включва този въпрос в предстоящата си предизборна кампания.

Тази новина веднага е последвана от призива на еврокомисаря Сесилия Малстрьом лидерите на Европейския съюз да последват примера на Барак Обама.

Материал е посветен на първата гей сватба на супергерои. Двама от героите на популярния комикс „X-Men“ ще сключат брак. По този начин компанията Marvel реагира на изявлението на президента Обама в подкрепа на еднополовите бракове.

Публикувано е и видео с Морган Фрийман, в което той изразява подкрепата си за гей браковете.

Освен това се съобщава за подготвян в Калифорния закон, предвиждащ възможността повече от двама души да имат родителски права над дете.

Също така Пентагонът за първи път позволява на военни да носят униформите си на прайда в Сан Диего. Преди това само ветерани са имали право да участват в гей прайдове, облечени в униформите си.

Въпреки това се съобщава още, че организацията „Бойскаути на Америка“ ще продължи да не допуска участие на хомосексуални скаути и ръководители в структурите си.

„Дневник“ публикува също резултатите от проучване, според което чернокожите са с по-висок риск от заразяване с ХИВ. Проучването е проведено в шест американски града и не става ясно в какво се състои значението му за българските читатели.

Поредица от статии са посветени на процеса по узаконяването на еднополовите бракове във Франция, както и на оказаната срещу това съпротива от страна на църквата.

Статия е посветена на изявление на британското правителство в подкрепа на еднополовите бракове.

Сравнително подробно е представена отрицателната позиция на Католическата църква спрямо еднополовите бракове. Интересно е, че за разлика от позициите на Българската православна църква, в които се набляга на греховността, неморалността или неестествеността на еднополовите бракове или хомосексуалността въобще, в изявленията на Ватикана се говори за хомосексуалните като за приемани в редиците на църквата, макар „хомосексуалните актове“ да остават заклеймявани, а по повод еднополовите бракове възражението е, че те застрашават „привилегированата роля на хетеросексуалните бракове“ и поради това са неприемливи [180].

В дълъг текст на Юлиан Попов се разискват някои актуални проблеми на Българската православна църква, сред които авторът извежда и необходимостта на Църквата да развие стратегия за нормално говорене за хомосексуалността, за водене на дебат за еднополовите бракове, както и да приема хомосексуални свещеници.

Съобщава се за оттеглянето на председателя на австралийския парламент поради обвинения в сексуален тормоз.

На 21 май пространен текст разглежда протестите на мюсюлмани и християни във Филипините срещу предстоящ концерт на Лейди Гага, тъй като властите смятат, че поп звездата насърчава хомосексуалността. 26-годишен мъж обаче отбелязва, че едва ли забраната на концерта би накарала гей хората да променят своята сексуална ориентация.

Специален материал обръща внимание на хомосексуалните спортисти, които ще участват в олимпийските игри, които през 2012 г. се провеждат в Лондон.

Друга новина от света на спорта е разкриването на Орландо Крус, който става първият открито хомосексуален боксьор.

Дълъг материал е посветен на футболните агитки и насилието, упражнявано от тях, в Сърбия и Великобритания. Отбелязана е съпротивата им срещу прайдовете в Белград.

Друга спортна новина съобщава за наложената на играч от „Ливърпул“ глоба, в резултат на това, че футболистът е обидил свой съотборник, метафорично назовавайки го „гей“.

През 2012 г. сливенският отец Евгений Янакиев призовава обществото да се противопостави по всякакъв начин на София прайд и посочва замерянето на участниците с камъни за удачен вариант. „Дневник“ съобщава за реакцията на организаторите на прайда, които са възмутени от отказа на Българската православна църква да се разграничи от този призив за насилие и да го осъди. Посочва се, че синодът излиза с официално изявление, в което осъжда единствено София прайд.

За пръв път се публикува културната програма, която традиционно съпътства София прайд.

За пръв път се съобщава и за предстоящо събитие в български град, различен от София – прожекция на документален филм за еднополови родители в Пловдив. В отделен материал е публикувана снимка, отново от Пловдив, на билборд с надпис „Гей парад разрешен! Пушенето забранено! Кое е по-вредно за нацията?“.

Преди провеждането на София прайд, в София се провежда шествие срещу него, в което взимат участие 200-300 души, съобщава „Дневник“. Ангел Джамбазки е цитиран да обвинява София прайд, че има политически искания.

Публикуван е и цитат от лидера на движението Гражданско обединение за реална демокрация (ГОРД) Слави Бинев, който казва: „В демократичния свят е така – едни избират да са гейове, други да са архонти. След като има свобода, би трябвало да бъде одобрено всеки да уважава другия. По-опасно е, когато е осъдително да бъдеш архонт, а препоръчително да бъдеш гей“.

Между другото се поставя и въпросът за гражданското съжителство като първа стъпка към еднополовите бракове в България. „Дневник“ провежда анкета за легализирането на съжителството без брак. В подзаглавието и текста се посочва, че това би могло да бъде първата стъпка към узаконяването и на отношенията между лица от един и същи пол.

На 18 май се съобщава за намерението на кмета на Белград Драган Джилас да бъде открит приют за хомосексуални хора, които са отхвърлени от семействата си поради своята сексуална ориентация.

И през 2012 г. се съобщава за предварителното отменяне на прайда в сръбската столица поради съображения за сигурност. Активистите в страната тълкуват забраната на прайда като акт на отстъпление пред хулиганите и насилието. В отделен материал отново е обърнато внимание на изразеното от Брюксел съжаление по повод отменянето на събитието. Шведски министър определя като дискриминация забраната на прайда в Белград.

Новината за първия прайд във Виетнам съобщава за малобройно шествие в подкрепа на решението на министерството на правосъдието в страната да приеме закон за еднополовите бракове. Въпреки, че в страната хомофобията продължава да е проблем, отбелязва статията, шествието преминава непровокирано.

По повод изследване на Комисията за защита от дискриминация „Дневник“ публикува информация за отношението в училищата към различията, включително отношението към ЛГБТ хората (Вж също Писанкънева 2015).

По повод излизането на книгата „Моето разкриване“ е публикуван откъс от нея и е направено интервю с активиста Марко Марков, в което той обсъжда важни за ЛГБТ хората въпроси като себевъзприемането и интернализираната хомофобия.

Друга новина от страната е предложението на Красимир Велчев, председател на парламентарната група на партия ГЕРБ, кандидатите за депутати на партията да съобщават дали са хомосексуални. Идеята му за създаване на „гей досиета“ обаче няма дори да бъде обсъдена, предава „Дневник“.

В новината за избирането на новия областен управител на Сицилия на неговата хомосексуалност се обръща внимание в текста, но между другото, като наред с това се споменават и успехите му в борбата срещу мафията, а разкриването му като гей мъж е представено крайно позитивно, тъй като е било първото по рода си в италианския политически живот.

За недоволството и протестите на националисти в Гърция по повод театрална постановка, в която Исус Христос и 12-те апостоли са представени като гей мъже, съобщава статия от ноември.

Темата за правата на ЛГБТ хората е засегната в новината за одобряването от Европейския парламент на новия комисар по здравеопазването Джон Дали, тъй като е отбелязано, че издигнатият кандидат може да не е подходящ за поста поради позицията си против абортите и еднополовите бракове. Съобщава се, че Джон Дали е дал писмени гаранции за своята обвързаност с Хартата за човешките права, правата на жените и на ЛГБТ хората.

Въпросът за гей правата и по-специално за забранявания от властите прайд в Белград присъства при отразяването на развитието в преговорите между Сърбия и Европейския съюз за членството на страната.

Изводи:

В разглеждания период 2012 г. се отличава с най-голям брой статии и най-голямо разнообразие в тяхната тематична насоченост. Налице са множество текстове, проследяващи процеса на легализиране на еднополовите бракове по света. Разпространена е подкрепата за гей браковете от известни личности знаменитости. За първи път се появяват статии, които са посветени не само на съюзите между лица от един и същи пол, но и за правото им да осиновяват и отглеждат деца.

Доминиращият събитията от България, имащи отношение към ЛГБТ общността, скандал с изказването на Вежди Рашидов, получава своя отзвук.

Новините от чужбина включват събития от 14 страни – САЩ, Албания, Сърбия, Великобритания, Хърватия, Словения, Русия, Франция, Словакия, Австралия, Филипините, Виетнам, Италия и Гърция.

По позитивен начин се обръща внимание на разкриването (coming out) на известни личности, сред които спортисти и политици.

Докато обикновено отразяваните събития от страната са прайда в София и различни политически скандали, през 2012 г. се съобщава и за предстоящи събития със значение за ЛГБТ общността в още един български град – Пловдив.

2.6. Обобщение

От разглеждането на 188-те статии, публикувани в онлайн вестника „Дневник“ в периода 2008-2012 г., могат да бъдат направени следните изводи. Наблюдава се тенденция броят на материалите да се увеличава през годините (това наблюдава и Елка Добрева в изследването си от 2010 г. Вж Добрева 2010: 76). Докато през 2008 г. София прайд (който тогава се провежда за първи път и представлява уникална и решителна проява на ЛГБТ общността в страната) е водещият повод (може да се спекулира дори, че основният повод не е самият прайд, а проявите и изказванията на неговите противници) за публикуване на материали засягащи проблеми, важни за общността, извън който се публикуват ограничени по обем и тематика материали, още през втората година нараства както обема на материалите, така и техния тематичен обхват, въпреки че новините от чужбина доминират.

През 2010 г. по брой статии прайдът отстъпва пред посветените на скандалното изказване на тогавашния министър на културата Вежди Рашидов, че „най-неприятното съсловие са гейовете“. Обръща се внимание на още един случай, който има политическа значимост и скандален характер. През 2010 г. публикациите вече обхващат цялата година, докато през предходните години има месеци, в които липсват материали, имащи отношение към ЛГБТ общността.

Въпреки намаляването на броя публикации през 2011 г. спрямо 2010 г., тематичното разнообразие е запазено и обсъжданите проблеми се разглеждат в по-голяма дълбочина.

Най-много са материалите от последната година, обхваната от настоящото изследване. Най-голям е и тематичният им обхват. Внимателно е проследено случващото се по света по отношение легализирането на еднополовите бракове, защитаването на гей правата, провеждането на прайдове. Все пак се обръща внимание и на съпротивата срещу правата, за които се борят ЛГБТ хората.

За целия 5-годишен период обаче се наблюдава ясно изразена андроцентричност (Елка Добрева отбелязва, че това важи и при говоренето за хетеросексуалните хора. Вж Добрева 2008: 18) – говоренето е съсредоточено върху хомосексуалните мъже и често с назоваването им се назовава цялата общност. Хомосексуалните жени са представени самостоятелно само в отделни случаи. (В Информационния източник за медиите, изготвен от Българската гей организация „Джемини“, в резултат на техен медиен мониторинг се установява, че „Медиите като цяло клонят към отразяване на света на мъжете, като основните източници на информацията са мъже, които говорят за мъже и събития, свързани с мъже. Заради тази причина – информацията за мъже, идваща от мъже – е определяна като по-съществена и ѝ се придава повече значимост. Не се дава достатъчна информация за гледната точка на жените по дадената тема“. Вж ИИМ) Назоваването на ЛГБТ общността като съвкупност формално включва бисексуалните и трансджендър хората, но тяхната отделна представеност е почти липсваща, а на интерсексуалните личности – напълно липсваща. Всъщност интерсексуалните хора не са споменати нито веднъж през изследвания период.

В известна степен се наблюдава забелязаното от Е. Добрева многократно „критично връщане към случаи, станали емблематични за проявите на хомофобия“ (Добрева 2010: 78) – примери за това са случаят с Вежди Рашидов и с прокурор Стефан Янев.

Е. Добрева описва също три модела на превръщането на хомосексуалността в медийна атракция. Първият е „изнасянето на сексуален определител в заглавието на публикацията и/или във въвеждащите ѝ изречения“ (в корпуса, обект на настоящото изследване е открит само един пример [53]); вторият е изнасянето в предна позиция на признаване или отричането на принадлежност към ЛГБТ общността (открити са два текста, в които е използвана тази стратегия, но и при двата става въпрос за признаване на принадлежност към ЛГБТ общността на известни личности [49, 172]); третият се състои в „кратко попътно посочване на сексуалната ориентация или идентичност някъде във вътрешността на материала“ (Добрева 2010: 85-87) (един материал [176]). Както отбелязва Е. Добрева, тази информация може да бъде предложена добронамерено и да бъде „равнопоставяща сексуалните ориентации и идентичности и способстваща за извеждането на хомо- или бисексуалността извън зоната на мълчанието и игнорирането на факти, свързани с хомосексуалната култура“ (Добрева 2010: 88). Посочените статии са пример по-скоро за такава употреба на изнесени във заглавията маркери за сексуална ориентация.

Общият брой за периода 2008-2012 г. на статиите, попадащи във всяка от 18-те тематични категории е следният (Вж също Табл. 1):

 1. Събития и проблеми, свързани с ЛГБТ общността в чужбина – 92 статии;
 2. София прайд – 42 статии;
 3. Прайдове в други страни – 26 статии;
 4. Еднополови бракове – 24 статии;
 5. Църква – 12 статии;
 6. Скандал – 12 статии;
 7. Пазарджик – 11 статии;
 8. Кино – 10 статии;
 9. Знаменитости – 10 статии;
 10. Хомофобия – 9 статии;
 11. Спорт – 9 статии;
 12. Осиновяване – 5 статии;
 13. Дискриминация – 4 статии;
 14. Сватба – 4 статии;
 15. Човешки права – 3 статии;
 16. Бизнес – 2 статии;
 17. Пловдив – 2 статии;
 18. Език на омразата – 1 статия.

Водещи са заглавията, посветени на различни събития и проблеми, свързани с ЛГБТ общността в чужбина, посветените на София прайд статии, както и посветените на прайдове в други страни материали, а също и засягащите еднополовите бракове текстове. Наблюдава се нарастване в броя на материалите, свързани с новини от чужбина, както и с прайдове от други страни, а също и с брачното равенство. В категорията, свързана със София прайд най-много материали попадат през 2008г. (Вж Фиг. 1)

Таблица 1. Брой на статиите в тематичните категории по години

2008 2009 2010 2011 2012 Общо
Еднополови бракове 1 6 4 2 11 24
Дискриминация 2 2 0 0 1 4
София прайд 17 5 8 6 6 42
Хомофобия 2 4 2 1 0 9
Църква 4 0 4 0 4 12
Събития и проблеми, свързани с ЛГБТ общността в чужбина 5 19 19 14 35 92
Спорт 0 1 4 0 4 9
Прайдове в други страни 0 5 6 7 8 26
Кино 0 4 3 1 2 10
Човешки права 0 1 1 1 0 3
Пазарджик 0 0 10 1 0 11
Знаменитости 0 0 4 1 5 10
скандал 0 0 4 1 7 12
Бизнес 0 0 1 1 0 2
Сватба 0 0 1 1 2 4
Език на омразата 0 0 0 1 0 1
Осиновяване 0 0 0 0 5 5
Пловдив 0 0 0 0 2 2

Фигура 1. Брой статии по години за водещите теми

Сред останалите категории се забелязва относително големия дял на статиите, попадащи в категорията, свързана с отразяването на скандали, свързани с изказвания по адрес на ЛГБТ общността или нейни представители, приписване на хомосексуалност, обвинения в сексуален тормоз. Често подобни инциденти в България, макар ограничени по брой, предизвикват множество публикации, докато такива новини от чужбина са с по-ограничен обхват. Двата пика на текстовете от тази категория през 2010 и 2012 г. (вж Фиг. 2) се дължат съответно на случая с Наредбата за обществения ред в Пазарджик и на изказването на Вежди Рашидов за хомосексуалните мъже.

Фигура 2. Брой статии по години за темите (без водещите)

Отразяването на ЛГБТ общността в онлайн вестника „Дневник“ през разгледания период от една страна продължава тенденциите и практиките, наблюдаваните от изследователите в други медии и в други периоди, но от друга страна има своите специфики. Почти напълно липсва експлоатирането на гей тематика за привличане на публика и постигане на сензационен ефект. Репрезентацията на ЛГБТ хората търпи развитие в разгледания период.

София прайд, въпреки че остава централното за ЛГБТ общността в България ежегодно събитие, не е в центъра на вниманието на медията, когато тя говори за ЛГБТ общността и не е единствения повод медията да повдига въпроси, важни за тази специфична група. През годините се увеличава както броят на материалите, така и броят на засяганите теми. При първото си провеждане София прайд наистина има ключово значение за медията, особено ако ограничим публикациите до тези, които разискват събития в страната. В следващите години не е така, медията показва чувствителност към събития от политическия живот и работата на институциите, когато са налице действия, отнасящи се до ЛГБТ общността, но все пак София прайд остава единственият положителен повод за говорене за ЛГБТ хората в страната. В останалите случаи най-често поводите са с негативно значение за общността.

Водещи по брой през повечето от годините се оказват материалите, които се отнасят до събития в други страни, релевантни за ЛГБТ хората и у нас. Статиите са много различни и през годините се забелязва нарастване броя на чуждестранните събития, които „Дневник“ отразява. Появяват се например новини за прайдове в други страни, медията активно следи приемането на брачното равенство по света, съобщава за целенасочено насилие срещу общността (както в чужбина, така и в България), за законодателни промени в различни държави, реакции на ключови политически фигури, на по-късен етап започнат да се включват материали, свързани с правото на осиновяване.

При отбелязаната тенденция за увеличаване броя на материалите, свързани с ЛГБТ общността, както и за нарастване броя на темите, които се отразяват, може да се направи предположението, че в по-късни години „Дневник“ подобрява още повече практиките си за отразяване на ЛГБТ общността. Все пак медията се показва като толерантна и дори загрижена за ЛГБТ общността и нейните проблеми

ЛИТЕРАТУРА

Атанасов 2010: Атанасов, Н. Медийната видимост на хомосексуалността като парадокс. – В: Идентичности в преход: род медии и популярна култура в България след 1989 г. София: Полис, 2010, 93-109.

Великова 2008: С. „В 21-ви век сме вече – шарено е“. – Любословие, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2008, № 9, 67-87.

Дечев 2009: Дечев, С. „Нежности много непонятни…” Национална идентичност и (хомо)сексуалност в България през 80-те и 90-те години на XIX век. – АНАМНЕЗА №10, 2009, 197-293. 07.11.2018 <http://anamnesis.info/node/25>.

Добрева 2008: Добрева, Е. Сексуалните малцинства: хомосексуални, бисексуални, транссексуални мъже и жени (Критически лингвосемиотичен анализ по материали от български вестници. – Любословие №9. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2008, 13-45.

Добрева 2009: Добрева, Е. Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния български печат : Критически лингвосемиотичен анализ. В. Търново: Фабер, 2009.

Добрева 2010: Добрева, Е. За медийния образ на хората от ЛГБТ общността. – В: Идентичности в преход: род медии и популярна култура в България след 1989 г. София: Полис, 2010,  София: Полис, 2010, 76-92.

Добрева 2011: Добрева, Е. Масмедийно демонизиране: основни обекти и техники в българския печат. – В: Изследване на медиите : Студии, статии, есета. Шумен: Унив. изд. „Епископ Константин Преславски“, 2011, 196-228.

Ефтимова 2016: Ефтимова, А. Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата. София: Просвета, 2016

ИИМ 2009: Информационен източник за медии. 06.06.2009 <http://bgogemini.org/dictionary>.

Писанкънева 2015: Писанкънева, М.  Училища за всички? : положението на лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър и интерсекс, ученици и учители в българските училища. София: Фонд. Ресурсен център Bilitis, 2015

Попова 2009: Попова, Г. Забраненият език – от дискурсивното обезличаване до фактическата асимилация на хомосексуалните в България в периода 1945 – 1989 г. – Nota Bene №2, 2009. 07.11.2018 <http://notabene-bg.org/index.php?issue=2>.

Mikus 2011: Mikus, M.. „State Pride“: Politics of LGBT Rights and Democratisation in „European Serbia“. – East European Politics & Societies, 25(4), 834–851. <https://doi.org/10.1177/0888325411426886>.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Използвани медийни текстове при анализа

 1. Расате организира седмица на нетолерантността срещу хомосексуалните. 22 юни 08. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2008/06/22/517118_
 2. Националисти обявяват седмица на нетолерантност към гейове. 22 юни 08. https://www.dnevnik.bg/print/arhiv_za_grada/2008/06/22/517128_nacionalisti_obiaviavat_sedmica_na_netolerantnost_kum
 3. И варненските архиереи скачат срещу гей-парада в София. 24 юни 08. https://www.dnevnik.bg/print/arhiv_za_grada/2008/06/24/517864_i_varnenskite_arhierei_skachat_sreshtu_gei-parada_v
 4. Атака е против провеждането на гей парад в София. 24 юни 08. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2008/06/24/518262_
 5. БНС да бъде санкциониран за насаждане на омраза. 25 юни 08. https://www.dnevnik.bg/analizi/2008/06/25/518616_
 6. Съветниците от ГЕРБ поискаха промяна на маршрута на гей парада. 26 юни 08. https://www.dnevnik.bg/print/arhiv_za_grada/2008/06/26/518854_suvetnicite_ot_gerb_poiskaha_promiana_na_marshruta_na
 7. Към парада на нормалността. Станимир Панайотов. 26 юни 08. https://www.dnevnik.bg/analizi/2008/06/26/519047_
 8. Отворено писмо до кмета на София: Вредно е да се парадира. 26 юни 08. https://www.dnevnik.bg/analizi/2008/06/26/519153_
 9. Светият Синод: Да се спре гейпарада, това е Содом и Гомор. 26 юни 08. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2008/06/26/519228_
 10. Партии и вероизповедания се активизираха срещу гей парада, общината определи маршрута му. 27 юни 08. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2008/06/27/519388_
 11. И ВМРО се надигна срещу гей парада. 27 юни 08. https://www.dnevnik.bg/print/arhiv_za_grada/2008/06/27/519515_i_vmro_se_nadigna_sreshtu_gei_parada
 12. Патриарх Максим писа на кмета Борисов да спре гей парада. 27 юни 08. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2008/06/27/519647_
 13. Гейшествието тръгва утре от Моста на влюбените в плътна и дисциплинирана колона: И патриарх Максим поиска забрана на проявата – освен всичко друго, противоречала и на Петровия пост. На премиера Станишев проявата също не му харесвала, иначе бил толерантен. 27 юни 08. https://www.dnevnik.bg/print/arhiv_za_grada/2008/06/27/519676_geishestvieto_trugva_utre_ot_mosta_na_vljubenite_v
 14. Гей шествието е пред провал. 28 юни 08. https://www.dnevnik.bg/print/arhiv_za_grada/2008/06/28/519818_gei_shestvieto_e_pred_proval
 15. Гей шествието потегли след инцидент с бомбичка. 28 юни 08. https://www.dnevnik.bg/print/arhiv_za_grada/2008/06/28/519819_gei_shestvieto_potegli_sled_incident_s_bombichka
 16. Гей шествието приключи пред Червената къща: Националисти хвърляха срещу полицаите бомбички и димки, предвидени за хомосексуалистите. 28 юни 08. https://www.dnevnik.bg/print/arhiv_za_grada/2008/06/28/519822_gei_shestvieto_prikljuchi_pred_chervenata_kushta
 17. Около 60 задържани за нарушаване на обществения ред по време на гей парада: Аксиния Генчева от гей организацията „Джемини“ заяви, че е получила смъртни заплахи. 28 юни 08. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2008/06/28/519826_
 18. Боян Расате и още 4-има ще бъдат съдени за хулиганство по време на гей шествието: 88 противници на изявата са арестувани. Били въоръжени с боксове, палки, алуминиеви кабели, димки, пиратки и коктейл „Молотов“. 29 юни 08. https://www.dnevnik.bg/print/arhiv_za_grada/2008/06/29/519931_boian_rasate_i_oshte_4-ima_shte_budat_sudeni_za
 19. EUobserver: Хомофобията все още е част от европейските общества. 06 авг 08. https://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2008/08/06/534761_
 20. Гей общността в Румъния ще се има онлайн телевизия: Тя няма да е с порнографско, а с образователно съдържание, обещават от антидискриминационната асоциация, която стои зад проекта. 26 авг 08. https://www.dnevnik.bg/print/arhiv_za_grada/2008/08/26/542586_gei_obshtnostta_v_rumuniia_shte_se_ima_onlain
 21. От октомври в Румъния тръгва гей онлайн телевизия. 26 авг 08. https://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2008/08/26/542599_
 22. Първият гей фестивал в Босна е по време на Рамазана. 28 авг 08. https://www.dnevnik.bg/print/arhiv_za_grada/2008/08/28/543471_purviiat_gei_festival_v_bosna_e_po_vreme_na_ramazana
 23. Португалските депутати отхвърлиха закон за гей браковете. 10 окт 08. https://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2008/10/10/562809_
 24. Статии за хомофобията и исляма бяха отличени от ЕК. 06 фев 09. https://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2009/02/06/670400_
 25. Албена Борисова. Законът за лобизма скара депутатите и хомосексуалните. 18 мар 09. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2009/03/18/691789_
 26. Политици насаждат хомофобски настроения в Източна Европа. 31 мар 09. https://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2009/03/31/697908_politici_nasajdat_homofobski_nastroeniia_v_iztochna
 27. Гай Алън. Носителят на два оскара „Милк“ тръгва в „Синема сити“. 09 апр 09. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2009/04/09/702470_nositeliat_na_dva_oskara_milk_trugva_s_sinema_siti
 28. Слон-гей ядоса полски политик. 10 апр 09. https://www.dnevnik.bg/zelen/ekosbor/2009/04/10/703605_slon-gei_iadosa_polski_politik
 29. Александър Андреев. Парад на „Харли“ може, а гей парад – не?. 13 апр 09. https://www.dnevnik.bg/analizi/kolumnisti/2009/04/13/704514_parad_na_harli_moje_a_gei_parad_-_ne
 30. „Амазон“ заподозряна в хомофобия. 13 апр 09. https://www.dnevnik.bg/sviat/2009/04/13/704791_amazon_zapodozriana_v_homofobiia
 31. Москва отказа да регистрира брак между две жени. 12 май 09. https://www.dnevnik.bg/sviat/2009/05/12/718057_moskva_otkaza_da_registrira_brak_mejdu_dve_jeni
 32. Софийският гей-парад ще е на 27 юни. 26 май 09. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2009/05/26/725186_sofiiskiiat_gei-parad_shte_e_na_27_juni
 33. Деница Каменова. „Амнести интернешънъл“: Кризата може да доведе до социални бунтове. 28 май 09. https://www.dnevnik.bg/sviat/2009/05/28/726715_
 34. Много смях и изненади в новия филм със Саша Барон Коен. 19 юни 09. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2009/06/19/738707_mnogo_smiah_i_iznenadi_v_noviia_film_sus_sasha_baron
 35. Софийската община разреши гей парада в събота. 23 юни 09. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2009/06/23/742679_
 36. Лора Филева. Гей парад ще се проведе в София. 27 юни 09. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2009/06/27/744791_gei_parad_shte_se_provede_v_sofiia
 37. Лора Филева. Гей парад на един дъх. 27 юни 09. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2009/06/27/745243_gei_parad_na_edin_duh
 38. Лора Филева. Гей парадът – набързо и този път без проблеми. 28 юни 09. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2009/06/28/745470_gei_paradut_-_naburzo_i_tozi_put_bez_problemi
 39. Съпругата на британския премиер ще участва в лондонския гей парад. 04 юли 09. https://www.dnevnik.bg/sviat/2009/07/04/749327_suprugata_na_britanskiia_premier_shte_uchastva_v
 40. Московски гей-протест беше отменен заради Обама. 06 юли 09. https://www.dnevnik.bg/sviat/2009/07/06/750776_moskovski_gei-protest_beshe_otmenen_zaradi_obama
 41. Гай Алън. Борат стана Бруно. 16 юли 09. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2009/07/16/755009_borat_stana_bruno
 42. Албания ще гласува легализация на гей браковете. 30 юли 09. https://www.dnevnik.bg/sviat/2009/07/30/763516_albaniia_shte_glasuva_legalizaciia_na_gei_brakovete
 43. Двама убити при стрелба в гей клуб в Израел. 02 авг 09. https://www.dnevnik.bg/sviat/2009/08/02/764823_dvama_ubiti_pri_strelba_v_gei_klub_v_izrael
 44. Стотици протестираха в Белград срещу гей парад. 13 сеп 09. https://www.dnevnik.bg/sviat/2009/09/13/783553_stotici_protestiraha_v_belgrad_sreshtu_gei_parad
 45. Сръбските власти очакват сериозни размирици на гей парада в Белград. 15 сеп 09. https://www.dnevnik.bg/sviat/2009/09/15/784815_srubskite_vlasti_ochakvat_seriozni_razmirici_na_gei
 46. Гей парад беше отменен в Белград заради заплахи за насилие. 19 сеп 09. https://www.dnevnik.bg/sviat/2009/09/19/787341_
 47. Прокуратурата в Белград иска забрана на крайнодесните организации. 25 сеп 09. https://www.dnevnik.bg/sviat/2009/09/25/789901_prokuraturata_v_belgrad_iska_zabrana_na_krainodesnite
 48. Книга за гей пингвини е най-забранявана в САЩ. 05 окт 09. https://www.dnevnik.bg/istorii_na_denia/2009/10/05/794813_kniga_za_gei_pingvini_e_nai-zabraniavana_v_sasht
 49. Руски съд отказа да „ожени“ лесбийска двойка. 06 окт 09. https://www.dnevnik.bg/sviat/2009/10/06/795513_ruski_sud_otkaza_da_ojeni_lesbiiska_dvoika
 50. Иван Опренов. Мюсюлмани отказаха да играят срещу хомосексуални във Франция. 07 окт 09. https://www.dnevnik.bg/sport/2009/10/06/795753_mjusjulmani_otkazaha_da_igraiat_sreshtu_homoseksualni
 51. Провинциалният учител. 09 ное 09. https://www.dnevnik.bg/sled5/filmi/2009/11/09/813470_
 52. Брус Спрингстийн подкрепи гей браковете. 10 дек 09. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2009/12/10/828663_brus_springstiin_podkrepi_gei_brakovete
 53. Хюстън стана първият голям град в САЩ, избрал гей за кмет. 13 дек 09. https://www.dnevnik.bg/sviat/2009/12/13/829655_hjustun_stana_purviiat_goliam_grad_v_sasht_izbral_gei
 54. Лора Филева. Закон срещу гейовете в Уганда предизвика протест в България. 19 яну 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/01/19/844484_zakon_sreshtu_geiovete_v_uganda_predizvika_protest_v
 55. Елтън Джон: Исус също е бил гей. 19 фев 10. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2010/02/19/861145_eltun_djon_isus_sushto_e_bil_gei
 56. Протест на гей организация в Пазарджик завърши с ареста на осем противници на проявата. 20 мар 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/03/20/876335_protest_na_gei_organizaciia_v_pazardjik_zavurshi_s
 57. Рики Мартин официално призна, че е гей. 30 мар 10. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2010/03/30/880617_riki_martin_oficialno_prizna_che_e_gei
 58. Пазарджик ще трябва да отмени забраната да се демонстрира сексуална ориентация. 12 май 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/05/12/899754_pazardjik_shte_triabva_da_otmeni_zabranata_da_se
 59. Над 30 хиляди се събраха на гей парад в Брюксел. 15 май 10. https://www.dnevnik.bg/evropa/2010/05/15/901465_nad_30_hiliadi_se_subraha_na_gei_parad_v_brjuksel
 60. Председателят на ЕП: Хомофобията е нарушение на основните човешки права.17 май 10. https://www.dnevnik.bg/evropa/evropeiski_parlament/novini_za_ep/2010/05/17/902116_predsedateliat_na_ep_homofobiiata_e_narushenie_na
 61. Обама отмени забраната в армията да служат хора с декларирана хомосексуалност. 25 май 10. https://www.dnevnik.bg/sviat/2010/05/25/906419_obama_otmeni_zabranata_v_armiiata_da_slujat_hora_s
 62. В Москва се състоя гей парад въпреки забраната на властите. 29 май 10. https://www.dnevnik.bg/sviat/2010/05/29/908486_v_moskva_se_sustoia_gei_parad_vupreki_zabranata_na
 63. Андрей Димитров. Адекватни обвинения при престъпления от омраза искат неправителствени организации.13 юни 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/06/13/916359_adekvatni_obvineniia_pri_prestupleniia_ot_omraza_iskat
 64. Над 20 организации се обявиха срещу третия гей парад. 21 юни 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/06/21/920610_nad_20_organizacii_se_obiaviha_sreshtu_tretiia_gei
 65. Църквата се обяви против гей парада, бил „срамна демонстрация на содомския грях“. 22 юни 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/06/22/921223_curkvata_se_obiavi_protiv_gei_parada_bil_sramna
 66. Още четирима посланици подкрепиха гей парада. 23 юни 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/06/23/921937_oshte_chetirima_poslanici_podkrepiha_gei_parada
 67. Секс, наркотици и чалга-политика. 24 юни 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/06/24/922522_seks_narkotici_i_chalga-politika
 68. Александър Павлов. Недоволни граждани сезираха прокуратурата заради гей парада. 25 юни 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/06/25/923192_nedovolni_grajdani_seziraha_prokuraturata_zaradi_gei
 69. Лора Филева. Тръгва третият гей парад – отречен от църквата и партийно подкрепен. 26 юни 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/06/26/923172_trugva_tretiiat_gei_parad_-_otrechen_ot_curkvata_i
 70. Митрополит Николай: Църквата ще се моли за покаянието на участниците в гей парада. 26 юни 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/06/26/923475_mitropolit_nikolai_curkvata_shte_se_moli_za
 71. Азис – герой в американска пиеса за легендарни гей изпълнители. 26 юни 10. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2010/06/26/923465_azis_geroi_v_amerikanska_piesa_za_legendarni_gei
 72. Гей парадът мина без инциденти. 26 юни 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/06/26/923627_gei_paradut_mina_bez_incidenti
 73. Лора Филева, Александър Павлов. Третият гей парад – без провокации, с повече участници и фойерверки. 26 юни 10. https://www.dnevnik.bg/video/2010/06/26/923634_tretiiat_gei_parad_bez_provokacii_s_poveche_uchastnici
 74. Николета Попкостадинова. Обратната страна на обърнатите неща. Да си различен не значи, че си по-малко ценен, казва д-р Околийски. 28 юни 10. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2010/06/28/924432_obratnata_strana_na_oburnatite_neshta_da_si_razlichen
 75. Аржентина разреши революционно гей браковете. 15 юли 10. https://www.dnevnik.bg/sviat/2010/07/15/933102_arjentina_razreshi_revoljucionno_gei_brakovete
 76. Първата гей-сватба в Аржентина ще бъде на 13 август. 17 юли 10. https://www.dnevnik.bg/sviat/2010/07/17/934210_purvata_gei-svatba_v_arjentina_shte_bude_na_13_avgust
 77. Съдия обяви забраната на гей браковете в Калифорния за незаконна. 05 авг 10. https://www.dnevnik.bg/sviat/2010/08/05/942498_sudiia_obiavi_zabranata_na_gei_brakovete_v_kaliforniia
 78. Павлина Желева. Прокурор обяви, че мимики и жестове скланят към педофилия и зоофилия. 12 авг 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/08/12/945800_prokuror_obiavi_che_mimiki_i_jestove_sklaniat_kum
 79. Прокурор обяви, че мимики и жестове скланят към педофилия и зоофилия. 12 авг 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/08/12/946179_prokuror_obiavi_che_mimiki_i_jestove_sklaniat_kum
 80. Прокуратурата отмени постановлението за сексуалността. 13 авг 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/08/13/946704_prokuraturata_otmeni_postanovlenieto_za_seksualnostta
 81. Люба Пинтиева. Забраната за гей браковете в Калифорния остава до декември. 17 авг 10. https://www.dnevnik.bg/sviat/2010/08/17/947855_zabranata_za_gei_brakovete_v_kaliforniia_ostava_do
 82. Кметът на Пазарджик ще бъде награден от Пловдивската епархия заради забрана на гей парад. 20 авг 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/08/20/949208_kmetut_na_pazardjik_shte_bude_nagraden_ot_plovdivskata
 83. Крум Каишев. Съветник на Уилям Хейг напусна заради гей слухове. 02 сеп 10. https://www.dnevnik.bg/sviat/2010/09/02/955060_suvetnik_na_uiliam_heig_napusna_zaradi_gei_sluhove
 84. Катя Бузник. Църквата ще удостои кмет и прокурор с ордена „Свети апостол Ерм“ за позицията им за гей демонстрациите. 06 сеп 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/09/06/956136_curkvata_shte_udostoi_kmet_i_prokuror_s_ordena_sveti
 85. Иван Опренов. Френски клуб може да остане без лиценз, защото прекратил договора на футболист гей. 08 сеп 10. https://www.dnevnik.bg/sport/2010/09/08/957365_frenski_klub_moje_da_ostane_bez_licenz_zashtoto
 86. Обичам те, Филип Морис. 17 сеп 10. https://www.dnevnik.bg/sled5/filmi/2010/09/17/961806_
 87. Гей и бисексуалните британци са в пъти по-малко от масовата представа. 23 сеп 10. https://www.dnevnik.bg/sviat/2010/09/23/964694_gei_i_biseksualnite_britanci_sa_v_puti_po-malko_ot
 88. Над 60 души са ранени при безредици на гей парад в Белград. 10 окт 10. https://www.dnevnik.bg/sviat/2010/10/10/974220_nad_60_dushi_sa_raneni_pri_bezredici_na_gei_parad_v
 89. Насилието доминира на гей парада в Белград. 10 окт 10. https://www.dnevnik.bg/sviat/2010/10/10/974574_nasilieto_dominira_na_gei_parada_v_belgrad
 90. Иван Опренов. Още 19 сръбски хулигани бяха арестувани при връщането си в Белград. 14 окт 10. https://www.dnevnik.bg/sport/2010/10/14/976705_oshte_19_srubski_huligani_biaha_arestuvani_pri
 91. Съдът в Страсбург осъди Русия за нарушаване правата на гейовете. 21 окт 10. https://www.dnevnik.bg/evropa/prava_v_es/2010/10/21/980369_sudut_v_strasburg_osudi_rusiia_za_narushavane_pravata
 92. Биляна Рилска. Депутат се разграничи от РЗС заради гей скандал с Яне Янев. 28 окт 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/10/28/983360_deputat_se_razgranichi_ot_rzs_zaradi_gei_skandal_s
 93. Депутати препратиха към главния прокурор гей-скандала с Яне Янев. 28 окт 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/10/28/983861_deputati_prepratiha_kum_glavniia_prokuror_gei-skandala
 94. Яне Янев щял да подаде оставка, ако се докаже гей-скандалът. 29 окт 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/10/29/984380_iane_ianev_shtial_da_podade_ostavka_ako_se_dokaje
 95. Стефан Попов. „Ангели в Америка: Гей Фантазия на национални теми“ от Тони Кушнер в Народния театър. Режисьор Десислава Шпатова. 01 ное 10. https://www.dnevnik.bg/analizi/2010/11/01/985400_angeli_v_amerika_gei_fantaziia_na_nacionalni_temi_ot
 96. (Без)опасни откровения. 01 ное 10. https://www.dnevnik.bg/sled5/filmi/2010/11/01/991747_bezopasni_otkroveniia
 97. Самотен мъж. 01 ное 10. https://www.dnevnik.bg/sled5/filmi/2010/11/01/991956_
 98. Съдът в Пазарджик също отмени забраната да се демонстрира сексуалната ориентация. 09 ное 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/11/09/990621_sudut_v_pazardjik_sushto_otmeni_zabranata_da_se
 99. Марио Гомес призова хомосексуалистите във футбола да се разкрият. 10 ное 10. https://www.dnevnik.bg/sport/2010/11/10/990913_mario_gomes_prizova_homoseksualistite_vuv_futbola_da
 100. Катя Бузник. Забраната за демонстрациите на сексуална ориентация отива във Върховния административен съд. 15 ное 10. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/11/15/993652_zabranata_za_demonstraciite_na_seksualna_orientaciia
 101. Ковчези в цветовете на дъгата. 23 ное 10. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2010/11/23/998167_kovchezi_v_cvetovete_na_dugata
 102. Георги Филипов. Сеп Блатер: Гейовете да се въздържат от секс в Катар.14 дек 10. https://www.dnevnik.bg/sport/2010/12/14/1010821_sep_blater_geiovete_da_se_vuzdurjat_ot_seks_v_katar
 103. Нели Чолашка. Отново има опит за провокация на гей парада в София. 09 юни 11. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/06/09/1103314_otnovo_ima_opit_za_provokaciia_na_gei_parada_v_sofiia
 104. Европарламентът представи своето виждане за споразумението ЕС-Русия. 09 юни 11. https://www.dnevnik.bg/evropa/evropeiski_parlament/novini_za_ep/2011/06/09/1103378_evroparlamentut_predstavi_svoeto_vijdane_za
 105. Граждани се събират на протест срещу неонацизма. 10 юни 11. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/06/10/1103855_grajdani_se_subirat_na_protest_sreshtu_neonacizma
 106. Правозащитници искат да се забрани националистическия протест срещу гей парада. 10 юни 11. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/06/10/1104089_pravozashtitnici_iskat_da_se_zabrani
 107. Осем посланици подкрепиха четвъртия гей парад в София. 13 юни 11. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/06/13/1105506_osem_poslanici_podkrepiha_chetvurtiia_gei_parad_v
 108. Отново има напрежение около гей парада в София. 14 юни 11. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/06/14/1106205_otnovo_ima_naprejenie_okolo_gei_parada_v_sofiia
 109. Георги Мрачев. Гей парадът: Малко провокации и много полицаи (видео). 18 юни 11. https://www.dnevnik.bg/video/2011/06/18/1108610_gei_paradut_malko_provokacii_i_mnogo_policai_video
 110. Георги Марчев. Петима се оплакаха, че са били пребити след гей парада. 19 юни 11. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/06/19/1108748_petima_se_oplakaha_che_sa_bili_prebiti_sled_gei_parada
 111. „Амнести“ обвини Турция в масова хомофобия. 21 юни 11. https://www.dnevnik.bg/sviat/2011/06/21/1109737_amnesti_obvini_turciia_v_masova_homofobiia
 112. Щатът Ню Йорк разреши гей браковете. 25 юни 11. https://www.dnevnik.bg/sviat/2011/06/25/1112424_shtatut_nju_iork_razreshi_gei_brakovete
 113. Павлина Желева. Върховният съд потвърди, че наредба в Пазарджик дискриминира хомосексуалните. 04 юли 11. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/07/04/1117409_vurhovniiat_sud_potvurdi_che_naredba_v_pazardjik
 114. Владислава Афенлиева. Гей сватбите са привлекателни за бизнеса в Ню Йорк. 26 юли 11. https://www.dnevnik.bg/sviat/2011/07/26/1129573_gei_svatbite_sa_privlekatelni_za_biznesa_v_nju_iork
 115. Александър Колев. Стокхолм се готви за гей парад. 04 авг 11. https://www.dnevnik.bg/ot_vas/novini_ot_vas/2011/08/04/1133640_stokholm_se_gotvi_za_gei_parad
 116. Светослав Тодоров. Иранска филмова гей драма е на път да разбуни духовете. 27 авг 11. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2011/08/27/1145657_iranska_filmova_gei_drama_e_na_put_da_razbuni_duhovete
 117. Приключва забраната за открити гейове в армията на САЩ. 20 сеп 11. https://www.dnevnik.bg/sviat/2011/09/20/1159914_prikljuchva_zabranata_za_otkriti_geiove_v_armiiata_na
 118. Белград се подготвя за гей парад, доказва се пред ЕС. 30 сеп 11. https://www.dnevnik.bg/evropa/razshiriavane/2011/09/30/1166066_belgrad_se_podgotvia_za_gei_parad_dokazva_se_pred_es
 119. Сръбските власти превантивно забраниха гей парад. 30 сеп 11. https://www.dnevnik.bg/sviat/2011/09/30/1167028_srubskite_vlasti_prevantivno_zabraniha_gei_parad
 120. Евродепутат критикува Сърбия заради забраната на гей парад. 03 окт 11. https://www.dnevnik.bg/evropa/evropeiski_parlament/novini_za_ep/2011/10/03/1168054_evrodeputat_kritikuva_surbiia_zaradi_zabranata_na_gei
 121. Сръбски министър: Държавата забрани не гей парада, а всички събирания, заради сигурността. 03 окт 11. https://www.dnevnik.bg/sviat/2011/10/03/1168120_srubski_ministur_durjavata_zabrani_ne_gei_parada_a
 122. Брюксел изрази съжаление за отмяната на гей парада в Белград. 04 окт 11. https://www.dnevnik.bg/evropa/razshiriavane/2011/10/04/1168236_brjuksel_izrazi_sujalenie_za_otmianata_na_gei_parada_v
 123. Видео: Магдалина Генова за правата на хората с различна сексуална ориентация. 05 ное 11. https://www.dnevnik.bg/evropa/evropeiski_parlament/stani_evrodeputat/2011/11/05/1195475_video_magdalina_genova_za_pravata_na_horata_s
 124. Гей обида принуди продуцента на наградите „Оскар“ 2012 да се откаже от поста. 09 ное 11. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2011/11/09/1200193_gei_obida_prinudi_producenta_na_nagradite_oskar_2012
 125. САЩ ще защитават гей правата в чужбина. 07 дек 11. https://www.dnevnik.bg/sviat/2011/12/07/1345687_sasht_shte_zashtitavat_gei_pravata_v_chujbina
 126. Клип популяризира речта на Хилари Клинтън за гей правата (видео). 30 дек 11. https://www.dnevnik.bg/sviat/2011/12/30/1736635_klip_populiarizira_rechta_na_hilari_klintun_za_gei
 127. Рики Мартин планира сватба с партньора си. 02 яну 12. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2012/01/02/1737133_riki_martin_planira_svatba_s_partnyora_si
 128. Вежди Рашидов: Най-неприятното съсловие са гейовете (допълнена). 05 яну 12. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/01/05/1739303_vejdi_rashidov_nai-nepriiatnoto_suslovie_sa_geiovete
 129. Юлиана Колева В социалните мрежи поискаха оставката на Рашидов (обновена). 05 яну 12. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/01/05/1739467_v_socialnite_mreji_poiskaha_ostavkata_na_rashidov
 130. Отворено писмо до премиера Бойко Борисов за отстраняване на Вежди Рашидов (обновена). 05 яну 12. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/01/05/1739547_otvoreno_pismo_do_premiera_boiko_borisov_za
 131. Юлиана Колева Вежди Рашидов: Не мога да ви кажа днес какво мисля за гейовете, може пък и да ги обичам вече. 05 яну 12. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/01/05/1739556_vejdi_rashidov_ne_moga_da_vi_kaja_dnes_kakvo_mislia_za
 132. Рашидов се извини, убеден е в правото на избор на малцинствата. 05 яну 12. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/01/05/1739655_rashidov_se_izvini_ubeden_e_v_pravoto_na_izbor_na
 133. Активистите от „Действие“ благодариха на Рашидов за извинението му. 06 яну 12. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/01/06/1740375_aktivistite_ot_deistvie_blagodariha_na_rashidov_za
 134. Светослав Тодоров. Рекламен клип с участието на гей порно актьор беше свален от YouTube. 27 яну 12. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2012/01/27/1754053_reklamen_klip_s_uchastieto_na_gei_porno_aktyor_beshe
 135. „Парад“ – сръбски хумор, гей права и следвоенно помирение. 15 фев 12. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2012/02/15/1767484_parad_-_srubski_humor_gei_prava_i_sledvoenno_pomirenie
 136. Словения ще проведе референдум за гей правата. 22 мар 12. https://www.dnevnik.bg/sviat/2012/03/22/1793195_sloveniia_shte_provede_referendum_za_gei_pravata
 137. В Словения се провежда референдум за гей правата. 25 мар 12. https://www.dnevnik.bg/sviat/2012/03/25/1794349_v_sloveniia_se_provejda_referendum_za_gei_pravata
 138. Словенците отхвърлиха на референдум закон за гей права. 26 мар 12. https://www.dnevnik.bg/sviat/2012/03/26/1795248_slovencite_othvurliha_na_referendum_zakon_za_gei_prava
 139. Албански зам.-министър предложил участниците в гей парад да бъдат бити с палки. 27 мар 12. https://www.dnevnik.bg/sviat/2012/03/27/1795993_albanski_zam-ministur_predlojil_uchastnicite_v_gei
 140. ЕС критикува хомофобските изказвания на албански зам.-министър. 28 мар 12. https://www.dnevnik.bg/evropa/razshiriavane/2012/03/28/1796917_es_kritikuva_homofobskite_izkazvaniia_na_albanski
 141. Руската полиция арестува двама за подкрепа за хомосексуалността. 06 апр 12. https://www.dnevnik.bg/sviat/2012/04/06/1803258_ruskata_policiia_arestuva_dvama_za_podkrepa_za
 142. Председателят на парламента на Австралия подаде оставка след обвинения в сексуален тормоз на гей. 22 апр 12. https://www.dnevnik.bg/sviat/2012/04/22/1812904_predsedateliat_na_parlamenta_na_avstraliia_podade
 143. Обама за пръв път подкрепи гей браковете. 10 май 12. https://www.dnevnik.bg/sviat/2012/05/10/1824388_obama_za_pruv_put_podkrepi_gei_brakovete
 144. Еврокомисар призова лидерите на ЕС да последват Обама за гей браковете. 11 май 12. https://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2012/05/11/1825049_evrokomisar_prizova_liderite_na_es_da_posledvat_obama
 145. Хърватия смята да разреши еднополовите бракове. 11 май 12. https://www.dnevnik.bg/sviat/2012/05/11/1825824_hurvatiia_smiata_da_razreshi_ednopolovite_brakove
 146. Белград открива приют за хомосексуални, отхвърлени от семействата си. 18 май 12. https://www.dnevnik.bg/evropa/razshiriavane/2012/05/18/1830174_belgrad_otkriva_prijut_za_homoseksualni_othvurleni_ot
 147. Християни и мюсюлмани се обединяват против концертите на Лейди Гага. 21 май 12. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2012/05/21/1831443_hristiiani_i_mjusjulmani_se_obediniavat_protiv
 148. Комиксът X-Men включи гей-сватба на супергерои. 23 май 12. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2012/05/23/1832983_komiksut_x-men_vkljuchi_gei-svatba_na_supergeroi
 149. Посланикът на САЩ ще участва в гей парада на 30 юни. 27 май 12. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/05/27/1834677_poslanikut_na_sasht_shte_uchastva_v_gei_parada_na_30
 150. Организаторите на гей парада обвиниха Светия синод, че не реагира на призиви за насилие. 18 юни 12. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/06/18/1848594_organizatorite_na_gei_parada_obviniha_svetiia_sinod
 151. Мая Стефанова. Тематична културна програма предшества юбилейния пети „София прайд“ на 30 юни. 21 юни 12. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2012/06/21/1850996_tematichna_kulturna_programa_predshestva_jubileiniia
 152. В Пловдив ще прожектират документален филм за хомосексуални родители. 27 юни 12. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2012/06/27/1854675_v_plovdiv_shte_projektirat_dokumentalen_film_za
 153. Без коментар. 28 юни 12. https://www.dnevnik.bg/ot_vas/novini_ot_vas/2012/06/28/1855103_bez_komentar
 154. Около 200 души протестираха срещу предстоящия гей парад. 30 юни 12. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/06/30/1856773_okolo_200_dushi_protestiraha_sreshtu_predstoiashtiia
 155. Петото издание на „София прайд“: Без провокации и инциденти. 30 юни 12. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/06/30/1856820_petoto_izdanie_na_sofiia_praid_bez_provokacii_i
 156. Цитат на деня: В демократичния свят едни избират да са гейове, други да са архонти. 01 юли 12. https://www.dnevnik.bg/citat_na_deniia/2012/07/01/1857162_citat_na_denia_v_demokratichniia_sviat_edni_izbirat_da
 157. В Калифорния готвят закон детето да има повече от двама родители. 03 юли 12. https://www.dnevnik.bg/sviat/2012/07/03/1858970_v_kaliforniia_gotviat_zakon_deteto_da_ima_poveche_ot
 158. Да се легализира ли съжителството без брак?. 11 юли 12. https://www.dnevnik.bg/debat/2012/07/11/1863770_da_se_legalizira_li_sujitelstvoto_bez_brak/#comments
 159. Скаутите в САЩ продължиха гей забраната. 17 юли 12. https://www.dnevnik.bg/sviat/2012/07/17/1867736_skautite_v_sasht_produljiha_gei_zabranata
 160. Пентагонът позволи на военните да носят униформите си на гей парада в Сан Диего. 20 юли 12. https://www.dnevnik.bg/sviat/2012/07/20/1869839_pentagonut_pozvoli_na_voennite_da_nosiat_uniformite_si
 161. Проучване: Чернокожите хомосексуални са с по-висок риск от зараза с HIV. 24 юли 12. https://www.dnevnik.bg/sviat/2012/07/24/1872815_prouchvane_chernokojite_homoseksualni_sa_s_po-visok
 162. Валентин Тонев. Рекорден брой хомосексуални олимпийци участват в Лондон. 31 юли 12. https://www.dnevnik.bg/sport/london2012/2012/07/31/1877976_rekorden_broi_homoseksualni_olimpiici_uchastvat_v
 163. Първи гей парад се проведе във Виетнам. 05 авг 12. https://www.dnevnik.bg/sviat/2012/08/05/1881666_purvi_gei_parad_se_provede_vuv_vietnam
 164. И Френската католическа църква се обяви срещу гей браковете и евтаназията. 06 авг 12. https://www.dnevnik.bg/sviat/2012/08/06/1882589_i_frenskata_katolicheska_curkva_se_obiavi_sreshtu_gei
 165. Кристина Клиентиевна. В училище различията се премълчават, не се обсъждат. 09 авг 12. https://www.dnevnik.bg/detski_dnevnik/2012/08/09/1883509_v_uchilishte_razlichiiata_se_premulchavat_ne_se
 166. Кметът на Рейкявик се разходи из града, облечен като пънкарките от Pussy Riot (видео). 12 авг 12. https://www.dnevnik.bg/sviat/2012/08/12/1886398_kmetut_na_reikiavik_se_razhodi_iz_grada_oblechen_kato
 167. Руски антигей активисти ще съдят Мадона. 18 авг 12. https://www.dnevnik.bg/sviat/2012/08/18/1890494_ruski_antigei_aktivisti_shte_sudiat_madona
 168. Франция ще узакони гей браковете. 26 авг 12. https://www.dnevnik.bg/sviat/2012/08/26/1895286_franciia_shte_uzakoni_gei_brakovete
 169. Идеята за гей-досиета на кандидат-депутатите изобщо няма да бъде обсъждана в ГЕРБ. 14 сеп 12. https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/09/14/1906363_ideiata_za_gei-dosieta_na_kandidat-deputatite_izobshto
 170. Белград забрани гей парад от съображения за сигурност. 03 окт 12. https://www.dnevnik.bg/evropa/razshiriavane/2012/10/03/1918948_belgrad_zabrani_gei_parad_ot_suobrajeniia_za_sigurnost
 171. Брюксел изрази съжаление заради забраната на гей парада в Белград. 04 окт 12. https://www.dnevnik.bg/evropa/razshiriavane/2012/10/04/1919432_brjuksel_izrazi_sujalenie_zaradi_zabranata_na_gei
 172. Пуерториканецът Орландо Крус е първият боксьор, който призна хомосексуалността си. 04 окт 12. https://www.dnevnik.bg/sport/2012/10/04/1919773_puertorikanecut_orlando_krus_e_purviiat_boksyor_koito
 173. Шведски министър: Забраната на гей парада в Сърбия е дискриминация. 08 окт 12. https://www.dnevnik.bg/evropa/razshiriavane/2012/10/08/1921386_shvedski_ministur_zabranata_na_gei_parada_v_surbiia_e
 174. Откъс от книгата „Моето разкриване“. 20 окт 12. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2012/10/20/1929479_otkus_ot_knigata_moeto_razkrivane
 175. Светослав Тодоров. Марко Марков, ЛГТБ организация „Действие“: Себевъзприемането на гей хората остава незасегнат проблем. 21 окт 12. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2012/10/21/1929666_marko_markov_lgtb_organizaciia_deistvie
 176. Новият областен управител на Сицилия разчупва стереотипите на италианския Юг. 01 ное 12. https://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2012/11/01/1937841_noviiat_oblasten_upravitel_na_siciliia_razchupva
 177. Френското правителство придвижва закона за гей браковете въпреки критиките. 06 ное 12. https://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2012/11/06/1940991_frenskoto_pravitelstvo_pridvijva_zakona_za_gei
 178. Словашкият парламент отхвърли закон за хомосексуалното партньорство. 06 ное 12. https://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2012/11/06/1941114_slovashkiiat_parlament_othvurli_zakon_za
 179. Френското правителство прие законопроекта за еднополови бракове. 07 ное 12. https://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2012/11/07/1941854_frenskoto_pravitelstvo_prie_zakonoproekta_za
 180. Ватиканът се закани да се бори срещу гей браковете. 11 ное 12. https://www.dnevnik.bg/sviat/2012/11/11/1944560_vatikanut_se_zakani_da_se_bori_sreshtu_gei_brakovete
 181. Юлиан Попов. Ще пропусне ли българската църква своя последен шанс? 13 ное 12. https://www.dnevnik.bg/analizi/2012/11/13/1945422_shte_propusne_li_bulgarskata_curkva_svoia_posleden
 182. Пиеса, в която Исус Христос е представен като гей, прeдизвика смут в Гърция. 16 ное 12. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2012/11/16/1948505_piesa_v_koiato_isus_hristos_e_predstaven_kato_gei
 183. Европарламентът одобри новия еврокомисар по здравеопазването. 21 ное 12. https://www.dnevnik.bg/evropa/evropeiski_parlament/novini_za_ep/2012/11/21/1952035_evroparlamentut_odobri_noviia_evrokomisar_po
 184. Светослав Тодоров Видео: Морган Фрийман озвучи реклама в подкрепа на гей браковете. 26 ное 12. https://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2012/11/26/1955321_video_morgan_friiman_ozvuchi_reklama_v_podkrepa_na_gei
 185. Евродепутат: Датата за започване на преговори на Сърбия с ЕС е на „ръка разстояние“. 04 дек 12. https://www.dnevnik.bg/evropa/evropeiski_parlament/novini_za_ep/2012/12/04/1961158_evrodeputat_datata_za_zapochvane_na_pregovori_na
 186. Александaр Манасиев в Скопие, Белград и Глазгоу Политически футбол: Войнствените „ултраси“ на Балканите избягват наказания. 04 дек 12. https://www.dnevnik.bg/evropa/razshiriavane/2012/12/04/1961375_politicheski_futbol_voinstvenite_ultrasi_na_balkanite
 187. Британското правителство подкрепя гражданските еднополови бракове. 11 дек 12. https://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2012/12/11/1966205_britanskoto_pravitelstvo_podkrepia_grajdanskite
 188. Играч на „Ливърпул“ е глобен, защото нарече свой съотборник „гей“ в Twitter. 18 дек 12. https://www.dnevnik.bg/sport/2012/12/18/1971984_igrach_na_livurpul_e_globen_zashtoto_nareche_svoi

[1] В прави скоби са дадени поредните номера на разгледаните статии от списъка в Приложение 1.

Monitoring and Analysis of the Media Representation of the LGBT Community in the Online Newspaper “Dnevnik”
Alexander Georgiev

Abstract. The article presents the content analysis of 188 media texts relevant to the LGBT community published in the online newspaper “Dnevnik” between 2008 and 2012. The publications are categorized by topic in 18 categories. A tendency for the number of materials as well as the topical categories they fall in to increase is observed (e.g., the number of publications related to marriage equality is increasing throughout the 5-year period; articles regarding the possibility for same-sex couples to adopt children started being published in 2012).

Keywords: media representation, minorities

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ФОРМАТ ЗА ЦИТИРАНЕ
Георгиев, Александър. Мониторинг и анализ на отразяването на ЛГБТ общността в онлайн вестника „Дневник“ – В: Медии и език. Електронно списание за научни изследвания по медиен език [онлайн]. 22 декември 2018, № 4 [Етика и етикети]. ISSN 2535-0587. <https://medialinguistics.com/2018/12/22/lgbt-community-dnevnik/>

Публикувано в Медиен мониторинг