МСЛД – София

   

Международно социолингвистическо дружество –  София
International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO
insoliso@gmail.com
тел.: 00359 2 9308368  
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Факултет по славянски филологии
бул. „Цар Освободител“ 15
София 1504

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

Ръководството на Международното социолингвистическо дружество – София има удоволствието да Ви покани за участие в ХІІІ международна конференция по социолингвистика на тема: 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ В ЕЗИКА

Тематични направления:

  1. Миграционните процеси и езиковите ситуации
  2. Националната и езиковата идентичност в съвременния свят
  3. Културните дискурси и езиковата вариантност
  4. Дигиталното общество и езиковите практики
  5. Политически ситуации и езикови политики
  6. Езиковите маркери в динамична среда – нормативност и вариантност
  7. Обществено мнение и езикови нагласи

Време на провеждане: 19 и 20 октомври 2017 г.

Място на провеждане: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Таксата е в размер на 50 лева за участници, които не са членове на Международното социолингвистическо дружество, 30 лв. за членове на Дружеството и 20 лв. за студенти, редовни докторанти и пенсионери.

Разходите по пътуването и пребиваването на участниците са за сметка на изпращащата институция.

Представяне на докладите по време на конференцията – 15 минути.

Обем на докладите за отпечатване в сборника – 8 стандартни страници (общо 14 400 знака).

Няма да бъдат приемани доклади, надхвърлящи посочения обем. Не се допускат и доклади извън обявената тема.

Докладите ще бъдат публикувани в поредицата „Проблеми на социолингвистиката“, ХIIІ том.

По време на конференцията ще бъде проведено и организационно (отчетно-изборно) събрание на Международното социолингвистическо дружество – София.

Срок за изпращане на заявките – 15 май 2017 г., на адрес insoliso@gmail.com или до Организационния комитет на посочения горе адрес.

Срок за отговор на заявките – 30 май 2017 г.

Работни езици на конференцията: български, английски и всички славянски езици.

За допълнителна информация се обръщайте към Организационния комитет на адрес: insoliso@gmail.com.

Организационен комитет

Почетен председател – акад. Михаил Виденов
Председател – проф. д.ф.н. Ангел Ангелов
Членове:
Проф. д.ф.н. Петър Сотиров
Проф. д.ф.н. Елена Каневска-Николова
Доц. д-р Красимира Алексова
Доц. д-р Павлина Кънчева
Доц. д-р Катя Исса
Доц. д-р Красимир Стоянов
Гл.ас. д-р Данка Апостолова
Гл.ас. д-р Борислав Борисов

Публикувано в Събития С етикет: , ,