Тенденции в писането на абстракти за български научни списания: езиков анализ
Денка Данчева
DOI: https://doi.org/10.58894/WHZN9755

Абстрактът в писмен вид като задължителен реквизит на научната публикация е първата, а понякога и единствената част от нея, до която читателят има достъп. Комуникационната му роля е представяне на публикацията и стартиране на взаимодействие между основния ѝ текст и аудиторията. Основният научен проблем на проучването са тенденциите в езика и стила на писане на абстрактите в системата на научното публикуване в България. Предметът на непосредствен изследователски интерес са текстолингвистичните характеристики на абстракти на български език. Цел на проучването е да очертае някои актуални тенденции в езика на абстрактите в електронните научни списания в България. Задачите на проучването са три: извличане по предварително дефинирани критерии на емпиричен материал от български научни списания с онлайн достъп; представяне на изводи за издателските практики за създаване и публикуване на абстракти; да се направи езиков анализ на емпиричния материал. Използваните методи са анализ на нормативни документи за създаването на абстракти и езиков анализ на емпиричен материал.

Ключови думи: абстракт; научна комуникация; кондензиране на научна информация; текстолингвистични характеристики

The abstract as a mandatory requisite of the scientific publication is the first and sometimes the only part of it to which the reader has access. Its communicative role is to present the publication and to initiate interaction between the primary publication and the audience. The object of this research are the trends in the language and style of writing abstracts in the system of scientific publishing in Bulgaria. The subject of immediate research interest is the text-linguistic characteristics of abstracts in Bulgarian. The purpose of the research is to outline some current trends in the language used in written abstracts in electronic scientific journals in Bulgaria.

Keywords: abstract; scientific communication; condensing scientific information; text-linguistic characteristics

Жанрът „телевизионен маратон при бедствие“. Войната в Украйна и битката на телевизиите
Наделина Анева
DOI: https://doi.org/10.58894/UVMX9847

Статията изследва телевизионните маратони при отразяване на извънредни събития, като в центъра на анализа е войната в Украйна. Според Даниел Даян и Елиху Кац медийните събития са „големи празници на масовата комуникация“, а телевизионните маратони се обособяват като жанр на медийната комуникация. През последните години зачестяват т.нар. конфликтно ориентирани медийни събития, които имат свои специфики. Телевизиите все по-често прекъсват програмите си и излъчват извънредно от мястото на събитието по време на бедствия, терористични заплахи или война. Прави се сравнителен анализ на медийното отразяване на войната в Украйна на трите национални телевизии – БНТ, БТВ и Нова телевизия.

Ключови думи: „маратони при бедствие“, „конфликтно ориентирани медийни събития”, медийна комуникация, войната в Украйна

The article examines television marathons in the coverage of extraordinary events, focusing on the war in Ukraine. According to Daniel Dayan and Elihu Katz, media events are „high festivals of mass communication“, and television marathons stand out as a genre of media communication. In recent years, the so-called conflict-oriented media events that have their own specifics. Televisions are increasingly broadcasting emergency broadcasts during disasters, terrorist threats or war. A comparative analysis is made of the media coverage of the war in Ukraine on its first day between the three national televisions – BNT, BTV and Nova TV.

Keywords: „disaster marathons“, „conflict-oriented media events“, media communication, the war in Ukraine

Популистки разкази за миграцията в България: „бежанската криза“
Илдико Отова
Евелина Стайкова
DOI: https://doi.org/10.58894/TFPM4488

Миграцията е силно политизиран феномен. Тя е сред любимите теми на популистите, които с разказите си за нея създават кризи, които инструментализират за своя изгода. Българският случай е особено интересен. Страна на емигранти, с остър демографски проблем, чийто политици (пре)откривайки имигрантите ги превръщат в най-удобния друг. Липсата на опит с „видими“ имигрантски общности и (погрешното) представяне на емиграционните процеси като национална катастрофа в най-бедната от държавите  – членки на ЕС, на фона на доминиращи популистки дискурси, довеждат до негативни обществени нагласи спрямо търсещите закрила. Политическото анти-мигрантско говорени се претворява в политики или липсата на такива, което и в двата случая създава криза.

Ключови думи: популизъм; популистки дискурси; миграция; криза

Migration is a highly politicized phenomenon. It is one of the favourite topics of populists who create crises with their narratives about it. The Bulgarian case is particularly interesting. A country of immigrants, with an acute demographic problem, whose politicians (re)discover immigrants and turn them into the most convenient “other”. The lack of experience with „visible“ immigrant communities and the (mis)presentation of immigration processes as a national catastrophe in the poorest of the EU member states, against the background of dominant populist discourses, lead to negative public attitudes towards asylum seekers. Political anti-immigrant discourse is translated into policies or lack thereof, which in both cases creates a crisis.

Keywords: populism; populist discourses; migration; crisis

Форми на мултимедийна журналистика: Българското национално радио във виртуалното пространство
Виктория Петрова
DOI: https://doi.org/10.58894/IVSF1815

Статията има за цел да направи кратък теоретичен обзор на понятието „мултимедийна журналистика“, като премине през причините за нейното възникване, дефинициите и развитието ѝ. Трансформацията с появата на интернет променя не само формите за репрезентация и изграждане на медийно съдържание, но също ролята на журналистите и аудиторията. Тези два процеса: развитието на мултимедийните форми и променящата се роля на участниците в журналистическия процес също са разгледани и описани в статията. Посредством споменатите в теоретичната част от изследването мултимедийни форми на журналистика, е направен анализ на представянето на Българското национално радио във виртуална среда. В края на статията са синтезирани изводите от анализа и са формулирани препоръки на база събраното научно знание за подобряване на представянето на общественото радио в интернет.

Ключови думи: конвергенция, журналистика на участието, виртуална комуникация, мултимедийна логика

Abstract. The article aims to make a short theoretical overview of the concept of „multimedia journalism“, going through the reasons for its emergence, definitions and its development. The transformation with the advent of the Internet changes not only the forms of representation and construction of media content, but also the role of journalists and the audience. These processes are also discussed and described in the article. By means of the multimedia forms of journalism mentioned in the theoretical part of the research, an analysis of the presentation of the Bulgarian National Radio in a virtual environment is made. At the end of the article, the conclusions of the analysis are synthesized and recommendations are formulated based on the collected scientific knowledge to improve the presentation of the Bulgarian public radio on the Internet.

Keywords: convergence, participatory journalism, virtual communication, multimedia logic

 

Риторични инструменти в мултимодалните копирайтинг текстове

Ива Иванова
DOI: https://doi.org/10.58894/VFYC8014

Статията е фокусирана върху два основни аспекта на копирайтинг текстовете – мултимодалност и риторичност с цел да се очертаят теоретичните рамки на тези понятия и да се демонстрира ролята им на инструмент за създаване на ефективни комуникативни послания. Направеният анализ дава основание за следните заключения: Комуникативната ефективност на мултимодалните копирайтинг текстове зависи пряко от правилното съчетаване на риторичните инструменти с останалите компоненти на мултимодалния текст; съобразяването с особеностите на аудиторията; постигането на синхрон между експресивност и разбираемост, между информативност и емоционалност в рамките на текста. Коментираните в статията риторични инструменти в съчетание с методологичен подход, отчитащ мултимодалната природа на копирайтинг текстовете, може да начертае насоки за създаване на ефективни комуникативни модели, приложими във всички сфери на съвременната комуникация.

Ключови думи: копирайтинг, мултимодалност, риторичност, мултимодален дискурс

The article is focused on two main aspects of copywriting texts – multimodality and rhetoric in order to outline the theoretical framework of these concepts and demonstrate their role as a tool for creating effective communicative messages. The analysis provided grounds for the following conclusions: The communicative effectiveness of multimodal copywriting texts directly depends on the correct combination of rhetorical tools with the other components of the multimodal text; taking into account the characteristics of the audience; the achievement of synchronicity between expressiveness and comprehensibility, between informativeness and emotionality within the text. The rhetorical tools commented in the article, combined with a methodological approach that takes into account the multimodal nature of copywriting texts, can draw guidelines for creating effective communicative models applicable in all spheres of modern communication.

Keywords: copywriting, multimodality, rhetoric, multimodal discourse

Пълна прозрачност или контролирано изпускане на информация като дилема на съвременния кризисен PR
Сергей Тодоров
DOI: https://doi.org/10.58894/CGPD4690

Използването на контролирано изпускане на информация в днешния информационен XXI век е факт и някои биха го определели като действителен проблем, ако не се използва правилно само в определен сектор и при определени обстоятелства. Други пък биха го определили като оръжие или средство за постигане на определена комуникационна цел, но за сметка на огромни рискове. Важното в случая е, че изследването на подобни действия би разкрило една практика, която се развива от дълго време и за която не е обърнато достатъчно внимание. И не само. Използването на тази тактика в съвременния комуникационен свят крие огромни рискове, които могат да имат много тежки последици в един комуникационен процес.

Ключови думи: контролирано изпускане на информация, пълна прозрачност, медии, отклоняване на вниманието, провокация, социални нагласи, обществено мнение

The use of the control release of information in today’s informational 21st century is a fact and some would say it is really a problem, if it is not used properly and only in particular spheres and under specific circumstances. Others would say that it serves as a weapon or a tool for achieving a communication purpose with certain risks. The most important in the case is that the use of such actions would show a certain actions, which were evolving in the past and that was never on the spotlight. And not only. The use of the tactics such as the control release of information is risky and could have huge and could have very heavy consequences for the communication.

Keywords: Control release of information, full transparency, media, distract the attention, provocation, social attitudes, public opinion

Речта на омразата в предизборните кампании

Елена Матеева
DOI: https://doi.org/10.58894/WTWA9930

Демократизацията на езика на обществените комуникации се разпростира и към предизборните политически кампании. Стремежът към намиране на убедителни послания, които да откроят политическата организация от опонентите и, ни направи свидетели на нарушаване на добрия тон на политическото говорене. За да се проследи езика, използван в кампаниите за парламентарни избори на 11 юли, са разгледани публикациите в онлайн медиите на партиите и коалициите (сайтове и Фейсбук профили).

Ключови думи: език на омразата, език на лъжата, политически кампании

The democratization of the public communications language extends to the election campaigns as well. The desire to find convincing messages that set the political organization apart from its opponents has made us witness a violation of the good tone of political speech. In order to trace the language used during the July 11 parliamentary election campaigns, a review of the online publications of parties and coalitions (websites and Facebook profiles) was conducted.

Keywords: hate speech; doublespeak; political campaigns

Езиковата мода в онлайн медиите: наблюдения върху някои комуникативни практики

Ива Иванова

В статията е анализирана eзиковата мода като лингво-културологично, социолингвистично и лингвистично явление, оказващо влияние върху стила на съвременните медии и по-специално върху онлайн медиите. Посочва се как някои характеристики на онлайн медиите като възможността за регулярно актуализиране на информацията, хипертекстуалността, мултимедийното представяне на информацията и активното участие на потребителите при създаването на информационния поток рефлектират върху появата и налагането на модни езикови образци.

Ключови думи: езикова мода, онлайн медии, езикови модели, конотативна стилистика, стилистични фигури и тропи

The article analyzes the concept of language fashion as a linguocultural, sociolinguistic and linguistic phenomenon that influences the style of modern media and in particular online media. It is pointed out how some specifics of online media such as the possibility for regular updating of information, hypertextuality, multimedia presentation of information and active participation of users in creating the information flow reflect on the emergence and imposition of fashionable language patterns.

Keywords: language fashion, online media, language models, connotative stylistics, figures and tropes.

Визуални внушения чрез снимки с ловни трофеи

Иван Захариев

Целта на изследването е да анализира въздействието на фотографски изображения, публикувани в пресата и социалните медии, на които са заснети ловци с убити от тях животни. Обект на изследването са снимки, на които след лов ловците са заснети с техни ловни трофеи. Сюжетът на изображенията е в стилистиката „снимка за спомен“ и е изобразително шаблонен – човек (или група от хора) с ловно оръжие, който е в композиционно единство с труп (или множество от трупове) на убито животно.

Ключови думи: комуникация, фотография, манипулация, внушение, лов, култура

The aim of this research is to explore the impact of photographs of hunters with killed animals that are published in the press or the social media. The object of the research are images of hunters, who having finished the hunting, pose with their trophies. All of the images are in „memory photograph“ style and are very typical – a man (or a group of men) with hunting weapons that are in structural unity with a body (or many bodies) of killed animals. The research aims to show the coded suggestions of the pictures that impact the mass public.

Keywords: communication, photography, manipulation, suggestion, hunting, culture

Отразяване на културни теми и обекти в традиционните електронни (радио и телевизия) и нови медии

Ирина Тодорова

Фокусът на изследването е насочен към медийното отразяване на културата в традиционните електронни (радио и телевизия) и новите медии. Анализира се доколко едните са продължение на другите в съвременната дигитална среда. Изследва се кои са съвременните и предпочитани източници за културно осведомяване на респондентите.

Ключови думи: анкета, онлайн, офлайн среда, традиционни, нови медии

The focus of the research is the media coverage of culture in the traditional electronic (radio and television) and the new media.It is analyzed to what extent the latter are a continuation of the former in the modern digital environment; what is the attitude of the recipients to the high level of cultural content produced by the established public broadcast media, as well as to what extent the presented content related to culture in the private electronic media is recognized as such by the respondents.

Keywords: investigation, online, offline environment, traditional, new media

Парламентарният дебат – критичен поглед върху практиката (2009 – 2019)

Наталия Киселова

Парламентарното управление е форма на държавно управление, политически режим и „голяма сцена на обществени дебати“. В статията е представена дейността на Народното събрание през периода 2009-2019 г. като политически режим и сцена за дебати. Направен е критичен анализ на конституционните и политическите функции на българския парламент.

Ключови думи: Народно събрание, парламентарен дебат, антипарламентарни практики

The parliamentary government is a form of governance of a state, a political regime and a „big public debate stage“. The article presents the activities of the National Assembly during the period 2009-2019 as a political regime and a debate stage. It represents a critical analysis of the constitutional and political functions of the Bulgarian Parliament. Negative trends in parliamentary procedures are presented through the implementation of legislative, constitutive and control functions.

Keywords: National Assembly, parliamentary debate, anti-parliamentary practices

Телевизионен пиар и поведение пред камера. Аудио-визуални стратегии, практики, умения

Поля Иванова

В изследването се разработват няколко теоретични полета – телевизията, тв пиар, поведението пред камера, сравнителната аудио-визуална теория. Развиват се показатели за оценка на медийни практики, свързани с поведението пред камера и тв пиар. Създава се обща класификация на тв пиар.

Ключови думи: телевизия, тв пиар, поведението пред камера, сравнителната аудио-визуална теория.

Several theoretical fields are elaborated in the study – television, TV PR, behaviour in front of the camera, comparative audiovisual theory. Indicators for assessment of media practices related the behavior in front of the camera and TV PR are developed. A general classification of TV PR is established.

Keywords: television, TV PR, behavior in front of camera, comparative audiovisual theory

Масовите отклонения от книжовноезиковите норми в медиите – грешки или нови норми?

Андреана Ефтимова

В речта се наблюдават явления, които се отклоняват от книжовноезиковата норма и се употребяват масово, т.е. представляват „масови“ грешки, които общуващите с течение на времето спират да оценяват като отклонение в езиковото си поведение. Обичайно такъв тип грешки се интерпретират като проява на ниска езикова култура и като остър дефицит в познаването на книжовноезиковите норми. Всъщност много вероятно е да става дума за промяна на нормата, която е настъпила, но все още не е намерила отражение в кодификационните документи.

Ключови думи: масова грешка, норма, книжовен език, кодификация

In speech, there are phenomena that deviate from the literary norm and are widely used, ie. represent „mass“ errors that communicators over time stop evaluating as a deviation in their linguistic behavior. Typically, this type of errors is interpreted as a manifestation of a low linguistic culture and as a severe deficiency in literacy. In fact, it is very likely that this is a rule change that has occurred, but has not yet been reflected in the codification documents. The article analyzes mass mistakes in the media that are no longer recognized as defects in speech.

Keywords: mass error, norm, literary language, codification

Реторически техники в парламентарните дебати

Борис Ценов

В статията се анализира прилагането на реторическите техники „възвратен удар“ и „реторичен диалог“ по време на парламентарни дебати. Основна теза на автора е, че умелото прилагане на реторични техники невинаги допринася за убеждаване в ораторската теза, но предизвиква дискусия и въздейства върху аудиторията. Основните теоретични понятия са разгледани в първата част на текста, след което са анализирани откъси от два парламентарни дебата, по време на които са приложени техниките на възвратния удар и реторичния диалог.

Ключови думи: парламентарни дебати, политическа реторика, възвратен удар, реторичен диалог

The article examines the application of sibi ipsi responsio and rhetorical dialogue in parliamentary debates. It represents the author’s view that the skillful use of rhetorical techniques does not in all cases contribute to convincing the audience of the speaker’s proposition, but provokes discussion and influences the audience. The text consists of basic theoretical concepts, followed by analyzes of parts of two parliamentary debates in which sibi ipse responsio and rhetorical dialogue are used.

Key words: parliamentary debates, political rhetoric, sibi ipsi responsio, rhetorical dialogue

Прякото онлайн излъчване (live streaming) от министър-председателя във фейсбук като инструмент за комуникация. Някои реторически и комуникационни аспекти

Пенка Василева-Георгиева

Настоящото изследване цели да направи преглед на някои реторически и комуникационни аспекти на прякото онлайн излъчване (live streaming). Форматът се използва от министър-председателя при пътуванията му с автомобил, при които той излъчва на живо от автомобила разговорите със събеседнците си, документира работния си ден, отразява свои служебни посещения и срещи.

Ключови думи: пряко онлайн излъчване, реторика, публична комуникация, политически дневен ред

This study aims to review some of the rhetorical and communication aspects of live online streaming. The format is used by the Prime Minister in his car journeys, in which he broadcasts live conversations with his car, documents his work day, records his business visits and meetings. The study’s hypothesis is that live online streaming has greater rhetorical, communication, media and PR potential, can be persuasive, a political influence, and has many advantages over traditional forms of public communication.

Keywords: live online streaming, rhetoric, public communication, political agenda

Моделът на южнокорейската медия OhMyNews в журналистиката на гражданите

Момчил Цонев

Публикацията представя модела на журналистика на гражданите, приложен от южнокорейския новинарски уебсайт OhMyNews (http://www.ohmynews.com), създаден през 2000 г., считан за пионер в световната журналистика с участието на непрофесионални журналисти. Изследват се новите функции на журналиста, редактора, аудиторията, медийното послание и журналистиката според OhMyNews. Анализира се журналистическия модел на OhMyNews спрямо характеристиките на новите дигитални медии.

Ключови думи: журналистика на гражданите, журналистика на участието, OhMyNews, нови медии, Южна Корея

The publication introduces the citizen journalism model implemented by South Korean news website OhMyNews (http://www.ohmynews.com), created in 2000, considered to be a pioneer in journalism with the participation of non-professional journalists. The publication explores the new features of journalists, editors, audience, media message and journalism according to OhMyNews. The journalistic model of OhMyNews is analyzed according to the characteristics of the new digital media.

Keywords: citizen journalism, participatory journalism, OhMyNews, new media, South Korea

Тенденции в създаването на прессъобщения за новите медии

Йордан Карапенчев

Статията предлага анализ на 100 прессъобщения, избрани по метода на максималната вариация (хетерогенна извадка), описан от М. Патън. Изследването се позовава на анализа на Я. Нилсен, който открива 3 ключови характеристики на текстовете в новите медии – краткост, сегментираност и хипертекстуалност – и проверява дали същите характеристики могат да бъдат набелязани и при избран тип копирайтинг текстове, създавани за нуждите на ИМК – прессъобщенията.

Ключови думи: копирайтинг, прессъобщения, връзки с обществеността, нови медии, текст

The article offers analysis of 100 press releases, chosen according to the method of maximum variation (heterogeneous sampling), described by M. Patton. The research is referring to the work of J. Nilsen, who outlines three key characteristics of texts in the new media – compactness, segmentation and hypertextuality, and examines whether the same characteristics can be observed in the chosen type of copywriting texts, created for the needs of IMC – the press releases. The research shows that the three tendencies, described by J. Nilsen are all present in copywriting texts as well.

Keywords: copywriting, press releases, public relations, new media, text

Корпусно изследване на езика на коментарни журналистически рубрики

Елена Тарашева

Предложеният метод за анализ на дискурса чрез средствата на корпусната лингвистика ползва количествени средства предимно да насочи вниманието към повторяеми явления със статистическа значимост. Изводите водят към езикови факти, анализирани с качествени методи. Данните от изследването показват, че езикът и стилът на двамата водещи Волгин и Коритаров са различни.

Ключови думи: дискурс анализ, корпусна лингвистика, език, стил, медии

The proposed method for analyzing discourse through corpus linguistics uses quantitative means primarily to draw the attention to recurrent phenomena of statistical significance. The conclusions lead to linguistic facts analyzed by qualitative methods. According to the study, the language and style of the two leading Volgin and Koritarov are different.

Keywords: discourse analysis, corpus linguistics, language, style, media

Лингвостилистичен анализ на медийните текстове, отнасящи се до ЛГБТ общността (анализ на материали от онлайн вестника „Дневник“ за периода 2008-2012 г.)

Александър Георгиев

Разгледани са различните номинации за хомосексуални мъже и жени, бисексуални и трансджендър хора, както и колективното им назоваване като общност и подгрупи. Проследена e честотата на поява по години на по-добре представените названия за периода 2008-2012 г.

Ключови думи: медийни номинации за ЛГБТ общността, политически коректен език.

The article analyses the various nominations for homosexual men and women, bisexual and transgender people as well as collective nominations for the LGBT community and its subcategories. The frequency with which some nominations occur throughout the 5-year period has been noted.

Keywords: nomination of the LGBT community in media, political correctness

Мониторинг и анализ на отразяването на ЛГБТ общността в онлайн вестника „Дневник“

Александър Георгиев

В статията е представен контент анализ на 188 текста от онлайн вестника „Дневник“, които са публикувани в периода 2008-2012 г. и имат отношение към ЛГБТ общността. Материалите от всяка от 5-те години са разпределени в общо 18 тематични категории. За петгодишния период се наблюдава увеличаване броя на материалите, а също и на засяганите теми.

Ключови думи: медийна репрезентация, малцинства

The article presents the content analysis of 188 media texts relevant to the LGBT community published in the online newspaper “Dnevnik” between 2008 and 2012. The publications are categorized by topic in 18 categories. A tendency for the number of materials as well as the topical categories they fall in to increase is observed (e.g., the number of publications related to marriage equality is increasing throughout the 5-year period; articles regarding the possibility for same-sex couples to adopt children started being published in 2012).

Keywords: media representation, minorities

Сензационни истории в социалните мрежи и дневният ред на медиите

Грета Дерменджиева,
Росица Славова

Вирусното съдържание, идващо от социалните мрежи, често се включва в оформянето на медийния дневен ред. Този тип съдържание е източник на информация, която може да бъде споделена, изследвана, анализирана, проследена с течение на времето и т.н. Историите стават вирусни само тогава, когато се видят, споделят, харесват или коментират многократно – от стотици до хиляди и милиони пъти. Целта на изследването е да се разграничат основните категории съдържание и господстваща емоция в подбора на примери от топ истории за 2017 г.

Ключови думи: вирусно съдържание, категории на вирусното съдържание, онлайн споделени платформи, социални мрежи

Viral content coming from social networks is often included in the media agenda setting. This type of content is a source of information that can be shared, investigated, analyzed, tracked over time, and so on. Stories only become viral when they are seen, shared, liked or commented many times, which can range from hundreds to thousands and millions of times. The aim of the study is to distinguish the main categories of content and dominant emotion in a selection of examples in top stories for 2017.

Keywords: Viral content, Viral content categories, Online sharing platforms, Social Networks

Фейсбук в капана на цензурата

Лора Симеонова

Фейсбук падна в капана на собствената си акселерация. Макар да го отрича, най-голямата социална мрежа се превърна в медийна платформа, която обаче няма „главен редактор”. Затова и Фейсбук се люшка между налагането на абсурдна цензура, от една страна, и тоталното си безсилие пред пропагандата, фалшивите новини и кампаниите на троловете, от друга. Социалната мрежа роди и нов, зловещ жанр – „Смърт на живо” – риалити, който алгоритмите засега не могат да овладеят.

Ключови думи: цензура, социални мрежи, пропаганда, фалшиви новини, тролове

Facebook is trapped by its own acceleration. The largest social network, despite of denying it, has transformed into media platform which has no editor-in-chief. Therefore Facebook is hesitating between absurd censorship, on one hand, and its complete weakness regarding propaganda, fake news and troll’s campaigns, on the other. The social network gave birth to a new horror genre – “Live Death” – a reality show which the algorithms so far are incapable to control.

Keywords: censorship, social networks, propaganda, fake news, trolls

Сравнението в речта на спортните журналисти

Виктор Минчев

Сравнението е фигура на речта, стилистично средство за директно съпоставяне на различни обекти и привидно несвързани категории. Съпоставя се един предмет, лице, картина, явление с друг; прието е да се сравнява непознатото с познато, далечното с близкото, абстрактното с конкретното и т. н.

Ключови думи: спортна журналистика, сравнение, лингвистика

Comparison is a figure of speech, a stylistic tool for directly comparing two objects and seemingly unrelated categories. It is not unusual to compare an object, person, image or event with another. It is widely accepted to compare the unknown with the familiar, the distant with the near and the abstract with the specific.

Keywords: comparison, sports journalism, linguistics

Социалните медии като източник на кризи и инструмент за овладяването им - пример от практиката

Ася Георгиева

Днес сме свидетели на бурното развитие на комуникационните технологии от типа социални медии, повишаване на броя интернет потребителите в световен мащаб и нарастващата тенденция за диалогичност между организациите и техните публики. Очакванията на аудиторията се променят и тя все повече изисква прозрачност при комуникацията, отворена политика на организациите и участие в отразяването, споделянето и разпространението на информацията.

Ключови думи: социални медии, криза, кризисен мениджмънт, YouTube, Domino’s Pizza

Today we witness the rapid development of social media, growing number of Internet users worldwide and increasing tendency for dialogue between organizations and their customers. Audience expectations are changing and they increasingly require transparency in communication, open policy, participation in reporting, sharing and dissemination of information, as well as multiple-source reviews. This requires a more serious analysis of modern anti-crisis rules and requirements imposed by social media.

Keywords: social media, crisis, crisis management, YouTube, Domino’s Pizza

Наблюдение върху индиректното рекламиране на мода и козметика

Ива Иванова

Списанията за жени, особено тези от висок клас, са примамливо място за рекламиране на луксозни продукти на модата и козметиката на световните марки и брандове в тази област. Най-четивните позиции в горепосочените издания са отделени за директна реклама на интернационални козметични и модни брандове.

Ключови думи: списания, мода, жени, реклама

Womens magazines, particularly those of a higher class, are a desirable place for advertising of luxurious products in the fashion and cosmetics industry worldwide. The most popular positions in these magazines are occuptied by ads from international cosmetics and fashion brands.

Keywords: magazines, women, fashion, advertising