Категория: Медиен мониторинг

Как медиите отразяват проблемите на преподаването на българския език във висшите училища

Как медиите отразяват проблемите на преподаването на българския език във висшите училища Силвия Коева ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ имейл: ssilvia_koeva@abv.bg Елица Топалова ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ имейл: elitsatopalova77@abv.bg Резюме. Статията проследява медийното представяне на проблемите на

Публикувано в Медиен мониторинг

Пълна прозрачност или контролирано изпускане на информация като дилема на съвременния кризисен PR

Пълна прозрачност или контролирано изпускане на информация като дилема на съвременния кризисен PR[1] Сергей Тодоров Факултет по журналистика и масова комуникация, катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ към СУ „Св. Климент Охридски“ имейл: sergtod@gmail.com Резюме. Използването на контролирано изпускане

Публикувано в Медиен мониторинг

Речта на омразата в предизборните кампании

Речта на омразата в предизборните кампании (Наблюдение върху онлайн платформите на партиите и коалициите по време на парламентарните избори на 11 юли 2021 г.) Елена Матеева Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: esmateeva@gmail.com   Резюмe. Демократизацията на езика на обществените комуникации се

Публикувано в Медиен мониторинг

Езиковата мода в онлайн медиите: наблюдения върху някои комуникативни практики

Езиковата мода в онлайн медиите: наблюдения върху някои комуникативни практики Ива Иванова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: ivaivanova3396815@abv.bg Резюме. В статията е анализирана eзиковата мода като лингво-културологично, социолингвистично и лингвистично явление, оказващо влияние върху стила на съвременните медии и по-специално върху

Публикувано в Медиен мониторинг

Визуални внушения чрез снимки с ловни трофеи

Визуални внушения чрез снимки с ловни трофеи (Валидизиране на културни показатели чрез фотографски изображения в масовата комуникация) Иван Захариев Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: iv.zahariev@gmail.com Резюме. Целта на изследването е да анализира въздействието на фотографски изображения, публикувани в пресата и социалните

Публикувано в Медиен мониторинг

Отразяване на културни теми и обекти в традиционните електронни (радио и телевизия) и нови медии

Отразяване на културни теми и обекти в традиционните електронни (радио и телевизия) и нови медии Ирина Тодорова Независим изследовател имейл: ir.todorova@gmail.com Резюме. Фокусът на изследването е насочен към медийното отразяване на културата в традиционните електронни (радио и телевизия) и новите медии. Анализира

Публикувано в Медиен мониторинг

Прякото онлайн излъчване (live streaming) от министър-председателя във фехсбук като инструмент за комуникация. Някои реторически и комуникационни аспекти

Прякото онлайн излъчване (live streaming) от министър-председателя във фейсбук като инструмент за комуникация. Някои реторически и комуникационни аспекти Пенка Василева-Георгиева Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: vipsolutionsbg@gmail.com Резюме. Настоящото изследване цели да направи преглед на някои реторически и комуникационни аспекти на прякото

Публикувано в Медиен мониторинг

Реторически техники в парламентарните дебати

Реторически техники в парламентарните дебати Борис Ценов Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: tsenovb@gmail.com Резюме. В статията се анализира прилагането на реторическите техники „възвратен удар“ и „реторичен диалог“ по време на парламентарни дебати. Основна теза на автора е, че умелото прилагане

Публикувано в Медиен мониторинг

Масовите отклонения от книжовноезиковите норми в медиите – грешки или нови норми?

Масовите отклонения от книжовноезиковите норми в медиите – грешки или нови норми? Андреана Ефтимова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: aeftimova@uni-sofia.bg Резюме. В речта се наблюдават явления, които се отклоняват от книжовноезиковата норма и се употребяват масово, т.е. представляват „масови“ грешки,

Публикувано в Медиен мониторинг

Парламентарният дебат – критичен поглед върху практиката (2009 – 2019)

Парламентарният дебат – критичен поглед върху практиката (2009 – 2019) Наталия Киселова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имейл: nkiselova@uni-sofia.bg Резюме. Парламентарното управление е форма на държавно управление, политически режим и „голяма сцена на обществени дебати“. В статията е представена дейността на

Публикувано в Медиен мониторинг