ПРИНЦИПИ НА АВТОРСКАТА ЕТИКА

Авторите трябва да декларират, че предлагат за публикация напълно оригинални текстове, които не са публикувани в други издания. Ако предложеният текст е резултат от екипни усилия, тогава авторът, който изпраща статията, трябва да гарантира, че всички съавтори с принос за концепцията, дизайна, изпълнението и интерпретацията на изследването са включени в статията, че са видели и одобрили окончателната й версия и са се съгласили да я представят за публикуване. Авторите трябва да гарантират истинността на предоставените данни, като не предлагат манипулирано събиране на информация от мними или реални респонденти.

Тяхна лична отговорност е да не допускат плагиатство под никаква форма.

Трябва да се избягват следните недобросъвестни практики:

 • измисляне и фалшифициране на данни (измислянето на данни означава, че изследователят, без да извърши никакво изследване, е измислил данните; фалшифицирането на данни е подмяната на данни, получени по време на експеримента);
 • плагиатство в научни текстове (плагиатство означава използване на идеи и произведения на други хора, копиране на текстове или техни фрагменти без посочване на източника, като се нарушават на правилата за цитиране);
 • едновременно подаване на материали в няколко списания;
 • дублиране на публикация (поставянето на един и същи ръкопис в няколко периодични издания накърнява репутацията на учения и списанията);
 • неспазване на авторските права на техните съавтори – ръководител или колеги (да се посочат всички, допринесли за изследването, включително студенти и лаборанти);
 • фиктивно множествено авторство (ако статията е написана в съавторство, тогава всеки автор трябва да е свързан с процеса на подготовка на статията, да има научни интереси в тази област).

В случай на нарушаване на авторската етика, статията може да бъде онхвърлена на всеки етап от подготовката й за публикуване. Ако след публикуването бъде установено нарушение, статиите се изтеглят едностранно с решение на редакционната колегия.

Авторите запазват авторските права върху произведението и предоставят на списанието правото да публикува първо произведението съгласно условията на Creative Commons Attribution License, което позволява на други да разпространяват произведението, стига да цитират коректно авторите и оригиналното произведение.

Авторите си запазват правото да сключват отделни договорни споразумения относно неизключителното разпространение на версията на произведението, както е публикувано в списанието (например поставянето му в библиотечни хранилища, публикуване в книга), с позоваване на първата му публикация в това списание.

Авторите имат право да публикуват работата си в интернет (например в хранилище на институт, в научна база данни или на личен уебсайт), посочвайки библиографските й данни в това списание, тъй като това може да доведе до продуктивна дискусия и повече препратки към тази работа.

 

Споразумение за трансфер на авторски права

 

С подаването на Ръкописа за отпечатване в списанието се приема, че Авторът е подписал Споразумението за трансфер на авторски права, с което предоставя на Издателя/Списанието следните права върху Ръкописа, както и върху допълнителните материали към него, неговите части и извадки от него:

 • правото да възпроизвежда и разпространява ръкописа в печатна форма, включително print-on-demand;
 • правото да произвежда предварителни публикации, допечатки и специални издания на ръкописа;
 • правото да превежда ръкописа на други езици;
 • правото да възпроизвежда ръкописа чрез фотомеханични или други подобни средства, като например (но не само) фотокопия, както и правото да разпространява тези репродукции;
 • правото да възпроизвежда и разпространява ръкописа в електронен вид, върху оптичен или всякакъв друг носител на данни (например, но не само CD-Rom, DVD, Blu-ray Disc (BD), Mini-Disk, data tape), както и правото да възпроизвежда и разпространява ръкописа посредством тези носители на;
 • правото да съхранява ръкописа в бази данни, включително онлайн бази данни, както и правото да ретранслира ръкописа чрез всички възможни технически средства;
 • правото да направи ръкописа достъпен свободно и публично, както и за отделни групи при поискване, за употреба чрез монитори и други четци (включително за електронни книги), а също и в печатна форма, посредством интернет, други онлайн приложения, както и чрез вътрешни и външни мрежи.

Статиите, публикувани в Списанието, са статии с отворен достъп, които се разпространяват с лиценз Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivs 4.0.

Списанието позволява на автора да депозира приетата за публикуване версия на ръкописа, както и публикуваната версия в PDF формат в институционални репозиториуми и други некомерсиални репозиториуми, както и да го публикува на личния си уебсайт или на уебсайта на съответната академична институция (включително в социални мрежи, например ResearchGate, Academia.edu и др.) по всяко време след публикуването в Списанието и в съответствие с Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivs 4.0 лиценза. Списанието трябва да бъде посочено като първоизточник заедно с линк към публикацията в него.