УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

Авторите изпращат текстовете си на имейла, обявен в рубриката „Контакти“, както и по-долу в изискванията за техническо оформяне на текстовете. Статиите в рубриките „Анализи“, „Медиен мониторинг“, „Дискусии“ и „Отзиви“, които съдържат оригинални идеи и разработки, се подлагат на двойно сляпо рецензиране от специалисти в съответната проблематика. При положителни отговори от рецензентите статиите се подготвят за публикуване от редакторите, като, ако се налагат промени, те се съгласуват с авторите на текстовете. Публикуват се и материали, които представляват дискусионни гледни точки, кратки научни съобщения, новини за предстоящи или скоро отминали събития, свързани с научни и образователни инициативи в областта на медиите и публичната комуникация. Решението за тяхното публикуване се взема на редакторските съвещания.

Припомняме на нашите автори, че материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора, а части от тях могат да се използват при коректно цитиране на автора, публикацията и данните на списанието, в което е поместена.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”. 

Списание Медии и език се ръководи от международните стандарти, които са установени от Committee on Publication Ethics (COPE). Документите Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors  и  Code of Conduct for Journal Publishers са  публикувани на сайт с адрес   http://publicationethics.org/.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЕКСТОВЕТЕ

Ръкописите следва да бъдат оформени съгласно предоставения модел.

Изтегляне на модела за ръкописи

 

Редакционната колегия на сборника си запазва правото да не приеме несъобразени с техническите и тематични изисквания на научното издание текстове.