УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

Авторите изпращат текстовете си на имейла, обявен в рубриката „Контакти“, както и по-долу в изискванията за техническо оформяне на текстовете.

Статиите в рубриките „Анализи“, „Медиен мониторинг“, „Дискусии“ и „Отзиви“, които съдържат оригинални идеи и разработки, се подлагат на двойно сляпо рецензиране от специалисти в съответната проблематика. Редакционният съвет внимателно подбира рецензентите, за да избегне всякакъв конфликт на интереси.

При положителни отговори от рецензентите статиите се подготвят за публикуване от редакторите, като, ако се налагат промени, те се съгласуват с авторите на текстовете. Публикуват се и материали, които представляват дискусионни гледни точки, кратки научни съобщения, новини за предстоящи или скоро отминали събития, свързани с научни и образователни инициативи в областта на медиите и публичната комуникация. Решението за тяхното публикуване се взема на редакторските съвещания.

Припомняме на нашите автори, че материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора, а части от тях могат да се използват при коректно цитиране на автора, публикацията и данните на списанието, в което е поместена.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”. 

Списание Медии и език се ръководи от международните стандарти, които са установени от Committee on Publication Ethics (COPE). Документите Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors  и  Code of Conduct for Journal Publishers са  публикувани на сайт с адрес   http://publicationethics.org/.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЕКСТОВЕТЕ

Ръкописите следва да бъдат оформени съгласно предоставения модел.

Изтегляне на модела за ръкописи

 

Редакционната колегия на сборника си запазва правото да не приеме несъобразени с техническите и тематични изисквания на научното издание текстове.