УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

Авторите изпращат текстовете си на имейла, обявен в рубриката „Контакти“, както и по-долу в изискванията за техническо оформяне на текстовете. Статиите в рубриката „Анализи“, които съдържат оригинални идеи и разработки, се подлагат на двойно сляпо рецензиране от специалисти в съответната проблематика. При положителни отговори от рецензентите статиите се подготвят за публикуване от редакторите, като, ако се налагат промени, те се съгласуват с авторите на текстовете. Публикуват се и материали, които представляват дискусионни гледни точки, кратки научни съобщения, новини за предстоящи или скоро отминали събития, свързани с научни и образователни инициативи в областта на медиите и публичната комуникация. Решението за тяхното публикуване се взема на редакторските съвещания.

Припомняме на нашите автори, че материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора, а части от тях могат да се използват при коректно цитиране на автора, публикацията и данните на списанието, в което е поместена.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”. 

Списание Медии и език се ръководи от международните стандарти, които са установени от Committee on Publication Ethics (COPE). Документите Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors  и  Code of Conduct for Journal Publishers са  публикувани на сайт с адрес   http://publicationethics.org/.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЕКСТОВЕТЕ

 1. Файлът с публикацията да бъде оформен в RTF (Rich Text Format) за WORD на Windows 98 или по-висока версия.
 2. Текстът на материала да е с разредка Single и да има следния вид:
 3. Заглавие на материала – Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock
 4. Име и фамилия на автора – Times New Roman, size 12, Regular, Centered
 5. Звание, степен, месторабота – Times New Roman, size 12, Regular, Centered
 6. Резюме на български език – до 10 реда – Times New Roman, size 10, Regular, Justified, First Line 1,25cm
 7. Ключови думи – до 5 ключови думи на български език – Times New Roman, size 10, Regular, Justified, First Line 1,25cm
 8. Текстът на статията – Times New Roman, size 12, Regular, Justified, First Line 1,25cm
 9. Цитирана литература – Times New Roman, size 10, Regular, Justified, First Line 1,25 cm
 10. Заглавие на материала на английски език – Times New Roman, size 14, Regular, Text Right
 11. Име и фамилия на автора на английски език; звание, степен, месторабота на английски език–– Times New Roman, size 12, Regular, Text Right
 12. Резюме на английски език – до 10 реда – Times New Roman, size 10, Regular, Text Right, First Line 1,25cm
 13. Ключови думи – до 5 ключови думи на английски език – Times New Roman, size 10, Regular, Text Right, First Line 1,25cm
 14. Цитирането вътре в текста да бъде от вида (Иванов 2000: 35), т.е. в кръгли скоби да бъде посочена фамилията на автора, годината на издаване на цитирания източник, а след двете точки да бъде изписан номерът на страницата.
 15. Библиографията се подрежда по азбучен ред, без номериране. Оформянето става по следния начин: фамилия на автора (ако е сборник – фамилия на редактора), година на издаване (и двете Bold), двоеточие, фамилия и инициали на автора, заглавие на книгата (Italic), място на издаване (град), издателство и година. Ако е цитирана статия, заглавието се изписва в Normal, след него следва точка, тире и заглавието на списанието (Italic), след което се посочват брой и година на издаване и страниците на статията. При електронните източници първо се посочва датата на публикуване (ако е посочена), след това датата на влизане в сайта, като сайтът се посочва в ъглови скоби.
 16. При повече публикации от един и същи автор в една и съща година след годината се слага буква a, b, c.

ПРИМЕРИ

Караулов 1999: Караулов, Ю. Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. Москва: ИРЯ РАН, 1999.

Бауман 2000: Bauman, Z. Modernity and the Holocaust. New York: Ithaca, 2000.

Станкова, Харлакова 1991: Stankova, E., I. Harlacova. English idioms. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 1991.

Гъл 1955: Gul, R. Papers. General Collection. Yale University: Beineke Rare Book and Manuscript Library, 1955.

Димитрова, ред. 1998: Езиково съзнание. Под ред. на Ст. Димитрова. София: Наука и изкуство, 1998.

Джеролд, ред. 2000: Theatre/Theory/Theatre. The Major Critical Texts from Aristotle and Zeami to Soyinka and Havel. Ed. by D. Gerould. New York: Applause Theater & Cinema Books, 2000.

Ухлиржова 2011: Ухлиржова, Л. Общност и многообразие на словореда на клитиките (Съпоставително изследване на българския и чешкия език). Част ІІІ. –  Съпоставително езикознание №3, 2011, 5-16.

Карагьозова 1998: Карагьозова, Сн. Езикът на рекламата. – В: Езиково съзнание. Под ред. на Ст. Димитрова. София: Наука и изкуство, 1998, 289315.

Кориган 1965: Corrigan, R. The Drama of Anton Chekhov. — In: Modern Drama. Essays in Criticism. Ed. by T. Bogard, W. Oliver. New York: Oxford Press, 1965, 85–90.

Шепърд 1998: Sheppard. L. Father Involvement Shows Positive Outcomes. 13 April, 1998. University of Illinois at Urbana-Champaign. 29 July, 1999 <http://www.urbanext.uiuc.edu/news/news980413g.html>.

ЗАБЕЛЕЖКИ

 1. Не се допуска съкращаване на името на града на издаване и издателството (напр. С.: Нар. просвета).
 2. Името на издателството не се поставя в кавички; съкращения се допускат само на титли от типа на Св. Климент Охридски, Еп. Константин Преславски.
 3. При повече от един инициал се оставя интервал между тях, например: Караулов, Ю. Н.
 4. При цитиране, рубрикиране и подреждане на библиографските източници е препоръчително да се правят справки в Официален правописен речник на българския език. София: Просвета, 2012.
 5. Имената на латиница се транскрибират на кирилица само в началото на библиографското описание (пред двоеточието) и при цитирането в текста.
 6. Библиографията трябва да включва всички автори, споменати в текста
 7. Бележките под черта да бъдат разположени на съответната страница. Графиките и таблиците да бъдат номерирани и озаглавени.
 8. Подчертаванията да бъдат в Italic или в Italic Bold
 9. Електронен адрес за изпращане на материалите: medialinguistics@abv.bg
 10. Редакционната колегия на сборника си запазва правото да не приеме несъобразени с техническите и тематични изисквания на научния форум текстове.