„Знаците без собствена воля“ през погледа на когнитивната дериватология

Илияна Генев-Пухалева

Книгата на полската българистка Наталия Длугош, озаглавена „За лишените от собствена воля знаци или за новите полски и български безафиксални композити в медийния публицистичен дискурс (когнитивно-комуникативен подход)“ e нейната дисертация за придобиване на научната степен хабилитиран доктор на хуманитарните науки в Полша, като частично е плод на научноизследователски проект, одобрен от тамошния Националния център за наука.

Двойствената природа на речта в медиите

Тотка Монова

По същество монографията „Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата“ представлява интердисциплинарно изследване, което в по-голямата си част се основава върху ключови положения в аксиологичната лингвистика и журналистика.

Журналистическото редактиране – редакторски практики и редакционни политики

Ива Иванова

В края на 2017 г. излезе от печат третото допълнено и преработено издание на монографията на доц. д-р Ефрем Ефремов „Журналистическото редактиране”. Новото издание надгражда и разширява постулатите и концепциите на автора, залегнали в предишните две версии на труда.

Случаят „България“ на прицела на критическия дискурсен анализ

Андреана Ефтимова

Монографията „The Image of a Country in International Media: The Case of Bulgaria” (Cambridge Scholars Publishing, 2014 – 174 с.) попада в една група изследвания от различни научни перспективи върху историческия, политическия и културния контекст на репрезентациите на България в англоезичните страни