„120 минути“ със Светослав Иванов – 25.03.2018

Етикет на записа: медии, телевизионно публицистично предаване, дискусия в „120 минути“

Насреща с Люба Кулезич - 12.01.2013 - първа част

Етикет на записа: медии, телевизионно публицистично предаване, дискусия в „Насреща с Люба Кулезич”

Насреща с Люба Кулезич - 12.01.2013 - втора част

Етикет на записа: медии, телевизионно публицистично предаване, коментар в „Насреща с Люба Кулезич”

Медийният корпус е рубрика, в която се предлагат откъси от медийни устни текстове, които са транскрибирани според определени изисквания. Рубриката се реализира със съдействието на студенти от Факултета по журналистика и масова комуникация при СУ „Св. Климент Охридски“, които са изработили тарнскрипциите в процеса на обучение по дисциплината „Невербална комуникация“ в магистърската програма „Реклама и публична комуникация“ към специалност „Връзки с обществеността“. Транскрипциите на устна медийна реч могат да подпомогнат специалисти, докторанти и студенти в обучението им и в изследването на закономерностите на медийната реч и изобщо на публичната комуникация.

Правилата, по които се транскрибират текстовете, са следните:

  1. Имената на участниците в дискусиите се съкращават до началните букви и се отбелязват в началото на всяко изказване.
  2. Не се отбелязват главни букви в изказванията заради невъзможността да се прецени кога завършва и кога започва нов вербален сегмент в устната реч. Запазват се главните букви само при съществителни несъщински и същински собствени имена, употребени в изказванията на комуникантите.
  3. Невербалните средства се изписват в скобки. Ако съпровождат вербален сегмент от изказването, този сегмент се подчертава с една права линия.
  4. Записват се промените в позата на тялото, жестовете и мимиките. Отразяват се кашлянето, кихането, смеха и други звукове.
  5. Прекъсването на събеседник или недоизказване се означават с многоточие […]. Паузите се означават с [/] за кратка пауза (равна на запетая) и с [//] за дълга пауза (равна на точка за край на изречението).
  6. Вербалните сегменти се отразяват според правописните норми, за да се осигури възможността текстовите отрязъци да се ползват от по-широк кръг потребители, незапознати с фонетичната транскрипция.
  7. Всеки откъс е снабден с предварително описание, в което са описани името на предаването, датата на излъчването му, участниците, темите, ситуационните фактори, както и името на транскрибиращия студент, датата на транскрипцията и е даден линк към предаването, от което е транскрибираният откъс.