НАУЧНО ИНДЕКСИРАНЕ

Списание „Медии и език“ е индексирано от CEEOL, ROAD, CiteFactor и е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. Статиите в списанието могат да бъдат открити в Google Scholar.


Удостоверние за импакт фактор на списание „Медии и език“ от CiteFactor, издадено на 7 февруари 2021 г.

Удостоверние за импакт фактор на списание „Медии и език“ от CiteFactor, издадено на 16 август 2018 г.