ЗА НАС

Медии и език е електронно научно списание за изследване на медийния език. То е регистрирано като електронно научно издание с индекс ISSN 2535-0587.

Създаването на електронното научно списание е заложено в изследователски проект към ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Медиалингвистиката – потенциал на научното направление и популяризирането му“ (Договор № 80-10-60 от 20.04.2017 г.). Проектът е кандидатствал в конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2017 г., обявен на основание на Заповед № РД 19-82/ 23.02.2017 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“. Дейностите, заложени в проекта, са оценени от двама рецензенти и са одобрени от Факултетската комисия към Факултета по журналистика и масова комуникация (вж. списък с одобрените проекти в конкурсната сесия 2017 г. тук, http://eservices.uni-sofia.bg/projects/).

Членовете на научно-изследователския екип на проекта са доц. д.н. Андреана Ефтимова – ръководител, и докторант Деница Генчева, докторант Йордан Карапенчев, студент Анна Миладинова. С тяхно решение е приет редакционният състав на списанието, както следва: доц. д.н. Андреана Ефтимова – главен редактор, и редактори – докт. Ива Иванова, докт. Йордан Карапенчев, докт. Деница Генчева, студент Анна Миладинова.
Публикациите в сп. „Медии и език“ се рецензират от двама рецензенти. Авторите носят отговорност да достоверността на опубличностените резултати, както и за изказани лични мнения, оценки и становища.

Медиалингвистиката е бързо развиващо се научно направление, в което се изучават закономерностите на ефективното използване на целия комплекс от езикови ресурси в публичната сфера и по-специално в различните ситуации на медийното общуване.

Като дисциплина, в която се комбинират езиковедският подход с медийното поле като обект на изследване, т.е. като лингвистична и журналистическа дисциплина, медиалингвистиката се занимава с функционирането на езиковите равнища в медийната реч, с взаимовръзките на медийната езикова практика с езиковите норми и с кодификацията, с нормативизирането на масовите езикови грешки в медиите, с тенденциите и процесите в медийната реч и много, много други проблеми.

Медиалингвистиката се интересува от процесите на медиатизация на съвременното общество и от различните аспекти на въздействие на медиите върху аудиторията (новинарския дискурс, рекламата, връзките с обществеността и др.), както и от особеностите на функционирането на властовите дискурси и процесите на медиатизация на политиката през езика и стила. Осмислянето на основните категории на медиадискурса и прилагането на методи за анализ, на реторически знания за създаване на текстове, функциониращи в масовата комуникация, на разбиране на особеностите на локализация на медиапродуктите с отчитане на културно обусловени различия в медийното пространство е съществена част от изследванията в областта на медийната стилистика.

В българската наука потенциалът за изследване на медийния език е висок, но популяризацията на резултатите от научните изследвания в тази област е слаба. Те са разпръснати в сборници (напр. сборниците от конференции, посветени на проблемите на българската разговорна реч и на устната комуникация във ВТУ, сборници от конференции, посветени на проблемите на българската социолингвистика и пр.) и често са трудно откриваеми сред богатата проблематика, която се разисква на подобни форуми. В България липсва научно периодическо списание, което да популяризира научните изследвания в направлението и да служи като каталог за всичко направено в тази област. Целта на сп. „Медии и език“ е именно тази – да обедини усилията на изследователите в тази област и да създаде платформа, върху която лесно и бързо да се откриват сродни публикации в областта на медийния език и стил. Със засилването на интереса към съвременни явления като езика на омразата, езика на политическата коректност, към езика на медиите и политиците и във връзка с нарастващата тревога от едно постистинно медийно и политическо влияние медиалингвистичните изследвания се превръщат в основен ориентир за бързо и прецизно разчитане на медийните и политическите послания.

Сред задачите на новото списание са да се популяризират изследвания на водещи учени в областта у нас и в чужбина, както и на студенти, докторанти и млади учени; да се оповестяват конференции в това направление; да се публикуват рецензии за научни издания; да се събере и публикува корпус от медийни текстове, достъпен за научната общност и полезен в обучението на бъдещите специалисти по журналистика и масова комуникация; да се популяризират магистърски програми в сферата на медиите у нас и в чужбина, които да са в помощ на студентите, които търсят подходящи за своите интереси образователни продукти; да се обмени опит с подобни издания в чужбина и да се установят връзки с учени в тази област; да се популяризира новосъздаденото електронно списание сред научната общност у нас и в чужбина, за да се даде старт на качествено и престижно издание за езика и стила на медиите.

Удостоверние за импакт фактор на списание „Медии и език“ от CiteFactor, издадено на 7 февруари 2021 г. 

Удостоверние за импакт фактор на списание „Медии и език“ от CiteFactor, издадено на 16 август 2018 г.