Българските вестници между агонията и ренесанса – нагласи, навици и очаквания на аудиторията


Лора Симеонова

Кой и защо (не) чете вестници днес? И обречена ли е на гибел българската преса или има шанс за възраждане, макар и онлайн? Отговор на тези въпроси търси настоящото изследване, като анализира нагласите, навиците и очакванията на аудиторията. Резултатите илюстрират измеренията на кризата в пресжурналистиката – отлива на читатели, „залеза“ на ритуала на четене, отчуждението на младата публика от печата и трудната медиаморфоза на изданията.

Език и нация. Етнокултурни аспекти на езиковото общуване


Даяна Идънс

В това изследване се анализират етнокултурните аспекти на езиковото общуване на две нации – българската и английската. Проследява се дали родният език е част от идентичността и може да бъде повод за гордост. България и Великобритания се изправят пред един и същ проблем – езикът на омразата и престъпленията, които следват от него. Разглеждат се различни определения на обидната реч, както и основните причини за агресия – етнос, външен вид и др.

Харалан Ангелов – извън българската литературна памет

Грета Разсуканова

Харалан Ангелов е поет и политик, останал зад борда на българския литературен канон. Това се дължи на невписването му в типа възрожденски поет революционер, зад който стои и съдбата на герой, а след Освобождението на България – на невписването му в типа на модерния поет. Съвременник на Христо Ботев, той няма неговата съдба, нито поезията му е толкова френетична.

Реторичен анализ на арт-инсталацията на Давид Черни по проект на тема „Ентропа“ – стереотипи и бариери за разрушаване

Росица Йорданова

Целта на реторическия анализ на арт-инсталацията „Ентропа: стереотипи и бариери за разрушаване” е да отговори на въпросите: Каква е реторическата ситуация? Каква е аудиторията, към която е адресирана? Кой е авторът? Каква е целта на визуалното реторическо послание? Каква е жанровата определеност на инсталацията? С какви визуални образи и визуална аргументация е постигната целта? Какъв е ефектът и реакциите на инсталацията на Черни?

За някои тъмни места в генеалогията и феноменология на тренингите

Максим Мизов

В статията се поставят и анализират слабо изследвани и преднамерено табуирани въпроси и казуси от феноменологията на тренинговите методи и техники. Показани и обяснени са някои дискретни връзки и зависимости между различни – синхронни или диахронни – епохи, типове общества и социални практики, в които формират и използват сходни или непознати за съвременните хора прототипни версии на днешните тренинги.

Въздействието върху другия в психотерапевтичната и медицинската практика

Румяна Крумова-Пешева
Харалампи Пешев

Професионалните взаимодействия в психотерапията и медицината са важен лечебен инструмент, съдържащ голям брой елементи и специфики. Това са изцяло структурирани отношения, в които се изгражда своеобразен работен алианс. Цел на настоящия материал е да представи част от особеностите на въздействието върху другия в пространството на психотерапевтичното общуване и на общуването в медицинската сфера.

Съвременно приложение и демонстрация на античните реторически упражнения "Енкомион" и "Етопея"

Адриана Иванчева

В настоящия доклад се цели запознаването на аудиторията с практическото прилагане на античните реторически упражнения енкомион и етопея, които са важна част от обучението на един оратор, способ за надграждането на личността му, придобиването на специфични и същностни качества, който са фундаментални за един успешен оратор. Тези реторически упражнения имат голямо приложение до ден днешен в медиите и в други сфери на обществото, които са практически и творчески инструмент за оформянето на едно ораторско слово, практическото й реализиране пред аудитория, развиването на особено ключови ораторски качества, както и помощник в израстването на личността на оратора.

Реторически анализ на асансьорната реч

Мариян Васев

Концепцията за „асансьорна реч“ се радва на широка популярност и приложение в бизнес комуникацията. Асансьорната реч представлява микропрезентация: кратка, директна, достъпна, ангажираща, убедителна реч, която е адаптирана спрямо особеностите на аудиторията и конкретната ситуация. Настоящата статия разглежда характеристиките на убедителност на асансьорната реч през призмата на реторическата наука. Поставен е акцент върху типовете аргументи, невербалната комуникация и аспектите на ефективната комуникация.

Активизъм и слактивизъм при благотворителните кампании в онлайн среда

Лора Симеонова

В контекста на политическата и икономическата ситуация в България, все по-големият ръст на благотворителните кампании е обяснимо явление. Онлайн средата силно обуславя тяхното раждане и развитие. От една страна тя спомага за активното им разпространение, но от друга създава синдром, обозначен с термина „слактивизъм“. Докладът проследява ефекта на слактивизма върху благотворителните кампании в онлайн средата.

Ботофашизъм vs обикновен фашизъм – как Мартин Карбовски онемя във Фейсбук


Лора Симеонова

Битката с езика на омразата става все по-ожесточена в поляризираното виртуално общество. В опитите си да я преборят, социалните мрежи често влизат в ролята на „цензори по неволя“. Виновници за това са и правителствата, които в опитите си да ги регулират, ги правят уязвими спрямо манипулациите на политически кукловоди и социални инженери. Дали оръжията срещу езика на омразата не са по-опасни от нея?

Пол по избор (анкетно проучване на нагласите към понятието „джендър“)

Ренета Славова

Текстът представя анализ на употребата на термина „джендър“ в Истанбулската конвенция и вариантите на термина в българския превод на документа. Представят се накратко резултатите от анализа на медийната употреба на термина „джендър“, както и новите значения на думата в медийния контекст.

Кодекс Ван де Раад за журналисти:
етичен кодекс на Асоциацията на белгийските журналисти

Журналистите могат да прекрачат някои правила от този Кодекс, когато става дума за значим обществен интерес и когато съответната информация не може да бъде предадена/излъчена по друг начин.

Концепция за изграждане на център за европейска комуникация

Любима Йорданова

Концепцията поставя за обсъждане в професионална езиковедска и българистична среда проект за изграждане на Център за европейска комуникация като изследователска и обучителна структура с цел подобряване качеството на комуникацията на българските граждани за правилата в Европейския съюз.

Фалшиви новини, истинска победа

Лора Симеонова

Президентските избори в САЩ през 2016 разкриха силата на фалшивите новини. Това изследване на случай показва как подвеждащата информация и заглавията-примамки изпревариха сериозната журналистика във водещите медии по време на кампанията.

Из "Lingua tertii imperii или езикът на Третия райх"

Виктор Клемперер

Много често се сещах за един стар берлински виц, вероятно той бе стоял в моето красиво илюстровано издание на Гласбренер, хумориста на Мартенската революция – но къде ли остана библиотеката ми, в която мога да го потърся за справка? Дали би имало смисъл да се осведомя от Гестапо за нейното местонахождение?…